BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wałęga Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 23, 160 s., rys., tab., bibliogr. 179 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Poziom życia, Analiza statystyczna
Households, Budgets of households, Living standard, Statistical analysis
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest ocena spójności ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce po 2000 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W. [2003], Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B. [2002], Social Indicators. The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, New York.
 3. Barro R.J. [1997], Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Barro R.J., Sala-i-Martin X. [1992], Convergence, "Journal of Political Economy", nr 100(2).
 5. Batog J. [2010], Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna, Rozprawy i Studia, t. (DCCCLIV) 780, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Berbeka J. [2006], Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 175, Kraków.
 7. Bernard P. [2000], Social Cohesion: A Dialectical Critique of a Quasi-Concept?, Strategic Research and Analysis Directorate, SRA-491/CPRN, Department of Canadian Heritage, Ottawa.
 8. Bishop P., Gripaios P. [2004], Earnings Biases and Convergence in the UK: A County Level Analysis, "Applied Economics Letters", vol. 11, nr 1.
 9. Boyle G.E., McCarthy T.G. [1997], Simple Measure of ß-Convergence, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 59, nr 2.
 10. Boyle G.E., McCarthy T.G. [1999], Simple Measures of Convergence in Per Capita GDP: A Note on Some Further International Evidence, "Applied Economics Letters", nr 6.
 11. Bruhn J. [2009], The Group Effect. Social Cohesion and Health Outcomes, Springer, New York.
 12. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. [2010], Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Bylok F. [2005], Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 14. Bywalec C. [2009], Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Chan J., To H., Chan E. [2006], Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research, "Social Indicators Research", vol. 75, nr 2.
 16. Chomątowski S., Sokołowski A. [1978], Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 17. Cichomski B., Jerzyński T., Zieliński M. [2009], Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992-2008, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 18. Ciecieląg J. [2008], Skale ekwiwalentności - metody szacowania i ich wykorzystanie [w:] Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, red. I. Topińska, Opracowania PBZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 19. Cieślak M. [1974], Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania potrzeb na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 20. Clifford D.H., Stephenson W. [1975], An Introduction to Numerical Classification, Academic Press, New York.
 21. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [2005], http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_miedzynarodowy/polityka_spojnosci_po_2013/dokumenty_i_akty_prawne/Documents/30564a74c2da4da4a864dl57f7ca6bf228_Community_Strategic_Guidelines_Communication3.pdf (dostęp: wrzesień 2010 r.).
 22. Concerted Development of Social Cohesion Indicators. Methodological Guide [2005], Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 23. Cowell F.A. [2011], Measuring Inequality, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford-New York.
 24. Deklaracja końcowa [1997], II Szczyt Szefów Państw i Rządów Rady Europy, Strasburg, 10-11 października 1997 r., http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/wybrane_konwencje_i_inne_dokumenty/dokumenty_szczytow_rady_europy (dostęp: czerwiec 2010 r.).
 25. Denkowska S., Sokołowski A. [1997], Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych [w:] Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport [2009], red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 27. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2007 i 2008) [2009], Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 28. Dochody i warunki życia ludności Polski. Raport z badania EU-SILC 2009 [2011], Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 29. Drygas M. [2010], Wpływ dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie pomorskim, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 30. Ekonometria przestrzenna [1991], red. A. Zeliaś, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Fałkowski J., Wołek T. [2009], Polityka spójności i płatności bezpośrednie. Zarys problemu, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.
 32. Ferrara A.R., Nisticó R. [2013], Well-being Indicators and Convergence across Italian Regions, "Applied Research in Quality Life", vol. 8, nr 1.
 33. Fingleton B. [1997], Specification and Testing of Markov Chain Models: An Application to Convergence in the European Union, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", nr 59(3).
 34. Głąbicka K. [2004], Spójność społeczno-ekonomiczna w integrującej się Europie [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, Radom.
 35. Głąbicka K. [2008], Wyzwania spójności społeczno-gospodarczej dla polskiej polityki społecznej [w:] Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa.
 36. Golinowska S. [2000], Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 37. Gospodarka regionalna i lokalna [2008], red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 38. Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [2014], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 39. Grabiński T. [1984], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków.
 40. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 41. Grabiński T. [2003], Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 42. Grabiński T., Sokołowski A. [1984], Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 181, Kraków.
 43. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 44. Green Paper on Territorial Cohesion. Turning Territorial Diversity into Strength [2008], Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee, Brussels, 6.10.2008, COM(2008) 616 final, SEC(2008) 2550.
 45. Haughton J., Khandker S.R. [2009], Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank, Washington.
 46. Hayek F.A. [2007], Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 47. Heller L. [2009], Social Cohesion and Its Relationship to Endogenous Institutional Formation and Economic Growth, "The Journal of Private Enterprise", vol. 25(1).
 48. Hellwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 49. Hodoly A. [1971], Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Książka i Wiedza, Warszawa.
 50. Human Development Report. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 20th Anniversary Edition [2010], United Nations Development Programme, New York.
 51. Jain A.K., Dubes R.C. [1988], Algorithms for Clusterind Data, Prentice Hall, New York.
 52. Jasiński L.J. [2005], Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 53. Jeannotte M.S. [2000], Social Cohesion around the World: An International Comparison of Definitions and Issues, Paper SRA-309, Strategic Research and Analysis Directorate, Department of Canadian Heritage, Ottawa.
 54. Jednolity akt europejski z dnia 17 lutego 1986 r. [1986], Dz.Urz. UE L 169, 29.06.1987.
 55. Jenson J. [2010], Defining and Measuring Social Cohesion, Commonwealth Secretariat, Totton, Hampshire.
 56. Johann M. [2005], Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa.
 57. Kakwani N.C. [1980], Income Inequality and Poverty - Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press, New York.
 58. Kantyka S. [1994], Geneza, przedmiot i doktryny polityki społecznej [w:] Polityka społeczna - wybrane zagadnienia, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 59. Kawachi I., Kennedy B.P. [1997], Health and Social Cohesion: Why Care about Income Inequality?, "British Medical Journal", vol. 314(7086).
 60. Kędzior Z. [1992], Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, t. 70, IRWiK, Warszawa.
 61. Klimowicz M. [2008], Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równość szans czy równość wyników? [w:] Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, red. W. Bokajło, A. Pocześniak, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
 62. Kolenda M. [2006], Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 63. Komentarz do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 [2006], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/D01B47FC-95Dl-0FC-A48F-972492C85AF3/27734/pakiet7komentarzedorzporz3.pdf (dostęp: sierpień 2010 r.).
 64. Koniunktura konsumencka. I kwartał 2010 r. [2010], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 65. Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina [2009], red. M.G. Woźniak, V.I. Chuzhykov, D.G. Lukianenko, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 66. Kordos J. [1973], Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 67. Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 68. Kot S.M. [2004], Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, red. M.G. Woźniak, nr 4, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 69. Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. red. [2004], Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 70. Kot S.M., Podolec B., Ulman P. [1999], Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 71. Kudrycka I., Radziukiewicz M. [2001], Rozkłady dochodów, wydatków i oszczędności z uwzględnieniem dochodów z szarej strefy, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, nr 278, Warszawa.
 72. Kukuła K. [1975], Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
 73. Kukuła K. [1989], Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 89, Kraków.
 74. Kundera J., Szmyt W. [2008], Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków.
 75. Kurzynowski A. [2006], Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 76. Kusideł E. [2013], Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 77. Leszczyńska M. [2008], Nierówności dochodów barierą osiągania spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, nr 12, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 78. Liddle B. [2010], Revisiting World Energy Intensity Convergence for Regional Differences', "Applied Energy", vol. 87, nr 10.
 79. Lorenz M.O. [1905], Methods of Measuring the Concentration of Wealth, "Publications of the American Statistical Association", vol. 9, nr 70.
 80. Łaźniewska E., Górecki T. [2012], Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa, "Wiadomości Statystyczne", nr 5(612).
 81. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A. [2006], Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 60, Warszawa.
 82. Malaga K. [2004], Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Prace Habilitacyjne, nr 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 83. Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 162, Kraków.
 84. Malina A., Zeliaś A. [1997], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 85. Markowska-Przybyła U. [2010], Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1997-2007, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12/2010.
 86. Matkowski Z., Próchniak M. [2009], Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 30.
 87. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych [2011], Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia, Warszawa.
 88. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych [1999], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 89. Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [2014], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 90. Młodak A. [2006], Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 91. Monfort P. [2008], Convergence of EU Regions. Measures and Evolution, Working Papers: A Series of Short Papers on Regional Research and Indicators Produced by the Directorate-General for Regional Policy Convergence, nr 1/2008, European Comission, Luxembourg.
 92. Murzyn D. [2010], Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 93. Muszyński M., Hambura S. [2005], Konstytucja dla Europy, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała.
 94. Narodowa strategia integracji społecznej dla Polski [2003], http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/mps/NSIS.pdf (dostęp: maj 2010 r.).
 95. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf (dostęp: sierpień 2010 r.).
 96. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny [2003], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 97. Neven D., Gouyette C. [1995], Regional Convergence in the European Community, "Journal of Common Market Studies", nr 33(1).
 98. Niewiadomski K. [2005], Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych na przykładzie województwa podlaskiego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 99. Nowak E. [1981], Porównanie obiektów społeczno-gospodarczych ze względu na ich strukturę, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 100. Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych,, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
 101. Nowak W. [2007], Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia, Wrocław.
 102. Nowińska-Laźniewska E., Górecki T. [2006], Procesy konwergencji i dywergencji - prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych w analizach regionalnych [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1099, Wrocław.
 103. Ocena i analiza jakości życia [2004], red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 104. Panek T. [2009], Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 105. Panek T. [2011], Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 106. Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 187, Kraków.
 107. Pellegrini G. [2002], Proximity, Polarization, and Local Labor Market Performances, "Networks and Spatial Economics", nr 2.
 108. Pierzchalska M. [2004], Znaczenie spójności społeczno-gospodarczej dla rozwoju regionalnego [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, Radom.
 109. Pietrzyk I. [2007], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 110. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 111. Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 124, Kraków.
 112. Podolec B. [2000], Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 113. Podolec B., Ulman P., Wałęga A. [2008], Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 114. Podolec B., Zając K. [1978], Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 115. Podoski K., Turnowiecki W. [2003], Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 116. Polityka społeczna [2008], red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 117. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej [2004], red. A. Zeliaś, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 118. Próchniak M., Rapacki R. [2007], Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, "Bank i Kredyt", nr 8-9 (sierpień-wrzesień).
 119. Quah D.T. [1996], Empirics for Economic Growth and Convergence, "European Economic Review", nr 40.
 120. Rassekh F., Panik M.J., Kolluri B.R. [2001], A Test of the Convergence Hypothesis: The OECD Experience, 1950-1990, "International Review of Economics and Finance", vol. 10.
 121. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2007 r., nr 214, poz. 1572 oraz 1573, z późn. zm.
 122. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej [2007], Komisja Europejska, Luksemburg, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_pl.pdf (dostęp: maj 2010 r.).
 123. Rudnicki M. [2000], Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 124. Rusnak Z. [2007], Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych: Monografie i Opracowania, nr 184, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 125. Rytelewska G. [2004], Gospodarstwa domowe [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 126. Sala-i-Martin X. [1996a], The Classical Approach to Convergence, "Economic Journal", vol. 106.
 127. Sala-i-Martin X. [1996b], Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review", vol. 40, nr 6.
 128. Salamaga M. [2010], Miernik podobieństwa grupowania obiektów, "Wiadomości Statystyczne", nr 6(589).
 129. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2007], Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 130. Sanz I., Velazquez F.J. [2006], Has European Economic Integration Affected the Functional Composition of Government Expenditures?, "Contemporary Economic Policy", vol. 24, nr 2.
 131. Sen A. [1997], On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 132. Shorrocks A.F. [1980], The Class of Additively Decomposable Inequality Measures, "Econometrica", vol. 48, nr 3.
 133. Sneath P.H., Sokal R.R. [1973], Numerical Taxonomy, W.H. Freeman, San Francisco.
 134. Sokołowski A. [1984], Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 203, Kraków.
 135. Sokołowski A. [1992], Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 108, Kraków.
 136. Stanisz A. [2007], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 137. Statut Rady Europy [1949], przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r., Dz.U. z 1994 r., nr 118, poz. 565.
 138. Statystyka ogólna [2002], red. M. Woźniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 139. Statystyka społeczna [2007], red. T. Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 140. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. [2013], Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 141. Strahl D. [1990], Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 142. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 [2006], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl/ROZWOJ_REGIONALNY/POZIOM_KRAJOWY/STRATEGIA_ROZWOJU_KRAJU_2007_2015/Strony/srk_0715.aspx (dostęp: kwiecień 2011 r.).
 143. Szarfenberg R. [2003], Definicje polityki społecznej [w:] Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 144. Szarfenberg R. [2009], Europejska polityka społeczna - krótkie wprowadzenie [w:] Przewodnik po europejskiej polityce społecznej, Polski Komitet European Anti-Poverty Network, Warszawa.
 145. Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej [2009], sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, 25.06.2009, KOM(2009) 295 wersja ostateczna, SEK(2009) 828.
 146. Szukiełojć-Bieńkuńska A. [2008], Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w urzędowej statystyce polskiej [w:] Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, red. I. Topińska, Opracowania PBZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 147. Szulc A. [1995], Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, "Polityka Społeczna", nr 8.
 148. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych [1998], red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 149. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 150. Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe [2007], Executive Summary of the Report of High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st Century, TFSC (2007) 32E, Strasbourg.
 151. Traktat o Unii Europejskiej - traktat z Maastricht [1992], Dz.Urz. UE 1992/C 191, z poźn. zm., http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html (dostęp: styczeń 2010 r.)
 152. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2010], wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE 2010/C 83/01, t. 53, 30.03.2010.
 153. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty [1997], http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11997D/word/l1997D.doc (dostęp: styczeń 2010 r.).
 154. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [2007], Dz. Urz. UE 2007/C 306/01, t. 50, 17.12.2007, http://bookshop.europą.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=FXAC07306 (dostęp: styczeń 2010).
 155. Ulman P. [2005], Percepcja sytuacji materialnej gospodarstw domowych i jej determinanty w latach 1998-2002 [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 156. Ulman P. [2011], Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 199, Kraków.
 157. Ulman P., Wałęga A. [2006], Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 4, Kraków.
 158. Ulman P., Wałęga A. [2007], Nierówności dochodowe w Polsce na przełomie wieków [w:] Gospodarska Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 159. Unity, Solidarity, Diversity for Europe, Its People and Its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion [2001], European Commission, Brussels.
 160. Urban D. [2007], Spójność społeczno-ekonomiczna jako wskaźnik asymetrii w rozwoju na przykładzie regionów Hiszpanii [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, nr 11, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 161. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz.U z 2004 r., nr 116, poz. 1206, z poźn. zm.
 162. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 163. Wałęga A. [2012], Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce. Analiza statystyczna, niepublikowany maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 164. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005 [2007], Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa.
 165. Wiszniewski E. [1993], Gospodarstwo domowe. Problemy ekonomiki i funkcjonowania, Monografie i Opracowania, nr 386, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 166. Wiśniewski M. [1991], Rozkład dochodów ludności. Ekonomiczne funkcje i mechanizmy formowania się, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 167. Wiśniewski J.W. [2014], Dylematy stosowania współczynnika korelacji Spearmana [w:] Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, red. W. Szkutnik, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 181, Katowice.
 168. Wolszczak-Derlacz J. [2007], Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 169. Woś B. [2005], Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 170. Woźniak M.G. [2007], Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, nr 10, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 171. Wójcik P. [2008], Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(32)/2008.
 172. Wprowadzenie do polityki społecznej [2009], red. R. Gabryszak, D. Magierek, Difin, Warszawa.
 173. Wskaźniki społeczne jako narzędzie pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej [1999], red. M. Bednarski, B. Szatur-Jaworska, Opracowania BPZ, nr 12, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 174. Wysokińska Z., Witkowska J. [2004], Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 175. Zając K. [1994], Zarys metod statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 176. Zalega T. [2007], Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały, nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 177. Zienkowski L. [1979], Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 178. Zrewidowana strategia spójności społecznej [2004], Europejski Komitet Spójności Społecznej, Strasburg, http://www.coe.org.pl/files/1495353373/file/cdcs2004_10.pdf (dostęp: styczeń 2009 r.).
 179. Zubik A., Cieślik A. [2007], Prawdy i mity na temat nierówności społecznych [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu