BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makulska Danuta
Tytuł
Teoretyczne podstawy nowego podejścia do polityki regionalnej,
Teoretical Basis for a New Approach to Regional Policy
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 95, s. 225-244, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka regionalna UE, Polityka spójności, Przedsiębiorstwo
EU regional policy, Cohesion policy, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Nowe ujęcie polityki regionalnej wynika z chęci zwiększenia efektywności podejmowanych działań. Szuka się dróg zwiększenia skuteczności wydatkowania środków. Prace koncentrują się wokół polityki spójności powiązanej z koncepcją rozwoju terytorialnego. Tak rozumiany rozwój wiąże się ze specyfiką danego obszaru oraz jego wewnętrznym potencjałem. Kluczowe znaczenie przypisano uaktywnieniu tego endogenicznego potencjału. Podjęte działania koncentrują się wokół zjawiska sieci, wspierania działalności badawczo-rozwojowej, czy pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. W procesie rozwoju niezbędna jest stała współpraca między różnymi szczeblami władzy, przedsiębiorstwami oraz lokalnymi społecznościami. spójności(abstrakt oryginalny)

A new approach to regional policy derives from a desire to increase the effectiveness of actions taken. Looking for a way to enhance the effectiveness of spending means. The works are focused on cohesion policy associated with the concept of territorial development. Thus understood development associates with the specificity of an area and its inner potential. The key importance is assigned to activation of the endogenous potential.Taken measures are focused on the phenomenon of the network, research and development activities support and assistance to small and medium-sized enterprises.In the development process, constant cooperation between different levels of government, businesses and local communities is needed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barca F., An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009.
 2. Barca F., McCann P., Rodriguez-Pose A., The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, Journal of Regional Science, vol. 52, no 1.
 3. Camagni R., The Concept of Innovative Milieu and its Relevance for Public Policies In European Lagging Regions, "Papers for Regional Science Association", 1995, no. 4.
 4. Castells M., Galaktyka internetu. Reflaksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 5. Castells M., Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 7. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Castells M., The Rise of The Network Society, Blackwell, Oxford 1996.
 9. Final Report of the Expert Group Clusters and Networks, European CommissionDGEnterprise, Brussels 2003.
 10. Fujita M., Krugman P., Venables A. J., The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, The MIT Press, Cambridge Mass 1999.
 11. Gancarczyk M., Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach, "Organizacja i kierowanie" 2005, nr 4.
 12. Góra J., Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjnorozwojowych, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 13. Isard W., Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauk o regionach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 14. Jewtuchowicz A., Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, red. K. B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 15. Jewtuchowicz A., Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych środowisk, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 16. Kładź K., Kowalski A., Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010.
 17. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 18. Krugman P., Development Geography Economic Theory, MIT Press, Cambridge- London 1998.
 19. Krugman P., Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, "America Economic Review", vol. 70.
 20. Marshall A., Principles of Economics, The MacMillan Press, London 1920.
 21. Myrdal G., Against the stream. Critical essays on economics, Pantheon Books, New York 1973.
 22. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 23. World development report 2009: Reshaping Economic Geography, The World Bank, Washington D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu