BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hasińska Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Janiak-Rejno Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Smolbik-Jęczmień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia
Human Resource Management in Public Employment Services
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 159-179, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Urzędy pracy, Dobór pracowników, Wynagrodzenia, Pracownicy samorządowi, Szkolenie zawodowe, Rynek pracy
Human Resources Management (HRM), Labour offices, Employees' recruitment, Remuneration, Self-government employees, Work training, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę funkcji i zadań tych służb oraz uwarunkowania ich realizacji. Badania przeprowadzono w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego. Uwzględniono regulacje prawne działalności jednostek samorządowych, rozwiązania w zakresie polityki rynku pracy oraz zróżnicowanie wielkości urzędów pracy i sytuacji na lokalnych rynkach pracy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present selected areas of human resource management as applied to the personnel of public employment services, with primary emphasis on the specifics of the functions and tasks performed by these services as well as the determinants of their performance. Research was conducted in the county-level branches of the public employment services of the voivodeship of Lower Silesia. The study includes an analysis of legislative regulations on local government organizations, labor market policy solutions, and variations in the relative sizes of local employment agencies as well as conditions of local labor markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DWUP (2011), Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji, raport podsumowujący badania realizowane w ramach projektu "Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji", Wałbrzych.
 2. Hasińska Z. (2011), Programy aktywnej polityki rynku pracy w warunkach integracji europejskiej, w Kotlorz D. (red.), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Katowice, Wyd. UE w Katowicach, s. 177-186.
 3. MPiPS (2008), Informacja о instytucjonalnej obsłudze rynku pracy, Warszawa, Departament Rynku Pracy.
 4. Kryńska E. (2009), Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 11-12.
 5. Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa, IPiSS.
 6. MPiPS (2014), Informacja о stanie i strukturze zatrudnienia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w 2013 roku, Warszawa, Departament Rynku Pracy.
 7. Smolbik-Jęczmień A. (2014), Zasady doboru ludzi na stanowiska pracy, w Jasiński Z. (red.), Podstawy zarządzania operacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 186-198.
 8. Wiśniewski Z., Maksim M. (2008), Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i wyzwania, w Wiśniewski Z. i Dolny E. (red.), Rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Toruń, Wyd. nauk. UMK.
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustany - Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502.
 10. Obwieszczenie Prezesa RM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1050.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy о dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 1144.
 12. Ustawa о promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wraz z późn. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 149).
 13. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U., nr 223, poz. 1458 (z późn. zm., Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).
 14. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., poz. 598, 1662.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu