BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (AGH University of Science and Technology, Poland)
Tytuł
Ecological Open-End Investment Funds Managed by Domestic Investment Fund Management Companies
Ekologiczne otwarte fundusze inwestycyjne zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 7, s. 37-44, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze ekologiczne, Fundusze otwarte, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Ocena efektywności, Wyniki badań
Ecological funds, Open-ended investment companies, Investment fund companies, Effectiveness evaluation, Research results
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie, w jakim zakresie idea ekologicznego inwestowania, coraz popularniejsza na zachodnich rynkach finansowych, jest uwzględniana przez krajowe TFI poprzez identyfikację wszystkich ekologicznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez te podmioty, działających pod koniec stycznia 2015 r. i próba oceny efektywności tych funduszy. Przyjętymi miarami efektywności są: logarytmiczna stopa zwrotu, dodatkowa stopa zwrotu ponad benchmark i wskaźnik Sharpea. Na podstawie analizy statutów i prospektów inwestycyjnych funduszy zidentyfikowano 10 funduszy uwzględniających w swojej polityce inwestycyjnej kryteria ekologiczne. Większość analizowanych funduszy charakteryzowała się w latach 2011-2014 niską efektywnością, niestanowiącą zachęty dla inwestorów do głębszego zainteresowania się lokowaniem swoich środków w papiery wartościowe emitowane przez podmioty z "ekobranży" lub ekologicznych liderów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the extent to which the idea of ecological investing, gaining popularity on western financial markets, is taken into account by Polish investment fund management companies by identifying all ecological open-end investment funds managed by these entities, operating as at the end of January 2015, and to make an attempt at assessing efficiency of these funds. The efficiency measures are: logarithmic rate of return, additional rate of return above benchmark and Sharpe ratio. On the basis of analysis of the Articles of Association and prospectuses of the funds 10 funds taking ecological criteria in investment policy into account are identified. In the years 2011-2014, most of the analysed funds displayed low efficiency, which does not constitute an inducement for investors to turn their attention to investing their money in assets of entities that are ecological leaders or operate in the environmental protection industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DAWIDOWICZ D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceniania - analiza, CeDeWu, Warszawa 2012.
 2. Deloitte Polska, GPW w Warszawie, Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania, 2011, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/files/RAPORT-Decyzje_inwestycyjne*_a_CSR.pdf, date of online access 17.02.2015.
 3. DZIAWGO L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 4. DZIAWGO L., Greening Financial Market, "Copernican Journal of Finance and Accounting" 2014, Vol. 3, Iss. 2.
 5. http;//www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_ HTML.html, date of online access 31.01.2015.
 6. http://www.tfiskok.pl/o-nas/aktualnosci/informacje-od -zarzadu-tfi-skok-s-a-pnews-1977.html, date of online access 17.02.2015.
 7. JAJUGA K. (ed.), RONKA-CHMIELOWIEC W., KUZIAK K., Wojtasiak A., Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, https://www.knf.gov.pl/opracowania/ rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/raporty_i_ opracowania.html, date of online access 12.12.2014.
 8. JUREK-WASILEWSKA K., Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010, "Finanse i Prawo Finansowe" 2014, Nr 1.
 9. LULEWICZ-SAS A., KILON J., The efficiency of SRI funds in Poland, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, No. 156.
 10. OSTROWSKA E., Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007.
 11. REENTS H" Rendite ohne Reue, "Cash.Special: Investmentfonds", May 2015.
 12. STAŃCZAK-STRUMIŁŁO K., Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2013, Nr 2(6), pp. 474-488.
 13. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U., Nr 146, poz. 1546, as amended.
 14. WITKOWSKA D., Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007, Zeszyty Naukowe SGGW 2009 - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 74, pp. 39-61.
 15. WOLSKA M., CZERWONKA M., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 126, SGH w Warszawie, 2013, pp. 9-22.
 16. ZAWADZKI K., Efektywność inwestowania kapitału w fundusze inwestycyjne w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2013, Nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu