BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplicka-Kozłowska Iwona Z. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Pozapłacowe czynniki motywacyjne w urzędach administracji publicznej
Extra-Remuneration Motivational Factors in Public Administration Offices
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 143-157, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Systemy motywacyjne, Motywacje pozapłacowe, Administracja publiczna, Badania sondażowe, Wyniki badań
Work motivation, Motivating systems, Nonwage motivations, Public administration, Survey research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każda organizacja, bez względu na specyfikę czy sektor, w którym funkcjonuje, tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływania na zespoły pracownicze. Celem tego systemu jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań pożądanych i unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całej organizacji. System motywacyjny i składające się na niego czynniki motywujące są instrumentami, których wdrożenie wymaga wiedzy i umiejętności o roli człowieka w procesie pracy, a także o jego pozycji w otaczającym go świecie rzeczy i symboli (Penc 1996, s. 139). System motywacyjny winien zmierzać do zbudowania organizacji opierającej się na wykwalifikowanej kadrze, która - szczególnie w sektorze publicznym i samorządzie terytorialnym - może wpłynąć na sukces w rodzącej się konkurencji w obrębie organizacji sektora publicznego. W artykule odniesiono się do problemu braku lub wadliwie funkcjonującego w obrębie samorządów gminnych systemu motywacyjnego na przykładzie pracowników urzędów. W oparciu o badania wśród urzędników, podjęto próbę zdiagnozowania i oceny pozapłacowych czynników motywacyjnych - podstawą do tego był kwestionariusz ankiety przeprowadzony w urzędach samorządów gminnych Warmii i Mazur na przełomie 2013 i 2014 roku. (abstrakt oryginalny)

Each and every organization, regardless of specifics or sector of operations, creates its own motivational scheme-a system influencing the employee team. The objective of this scheme is motivating employees to undertake desirable activities while refraining from behavior that is unfavorable from the point of view of the organization as a whole. The motivational scheme and its component motivational factors are instruments whose implementation necessitates knowledge and skills relating to the role of the person in the work process as well as the person's position in the surrounding world of things and symbols (Penc, 1996, p. 136). The motivational scheme should strive to build an organization based on a qualified staff that, especially in the public sector and local government, can have an impact on success in competition emerging within the public sector organization. The article makes reference to the question of a lack of or a faulty motivational scheme functioning within local government using public administration officials as examples. It is on the basis of research into these officials that an attempt was made at diagnosing and assessing extra-remuneration motivational factors. This was based on a questionnaire conducted in the offices of the local government offices of the Warmia and Masuria Voivodeship at the turn of 2013 and 2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gasiul H. (2007), Teorie emocji i motywacji, Warszawa, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Kopertyńska W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa, Placet.
 3. Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I. Z. (2010), Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza ElSet.
 4. Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I. Z. (2014), Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym, Wałbrzych, Oficyna Wydawnicza "Impuls" w Krakowie, dla QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 5. Koźminski A. K., red. (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 6. Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, PWN.
 7. Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Warszawa, Difin.
 8. Misiąg W., red. (2005), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Warszawa.
 9. Nogalski В., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010), Informacja w zarządzaniu. Wyniki badań empirycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Руkа J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, Katowice, TNOiK O. w Katowicach, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, WOiZ Politechnika Śląska w Gliwicach.
 10. Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Kraków, Oficyna.
 11. Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu, Kraków, Profesjonalna Szkoła Biznesu.
 12. Ustawa о pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 229, poz. 1494, z 2011 r. nr 134, poz. 777, nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz. 645).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu