BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Denis Małgorzata (Politechnika Warszawska), Majewska Anna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Środki strukturalne z Unii Europejskiej szansą na rozwój miasta Łowicza
The Opportunity of Development for Łowicz City Are Structural Funds from the European Union
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 18, s. 169-184, fot., rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Środki unijne, Rozwój miasta
Structural funds, EU funds union, City development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Łowicz
Abstrakt
Łowicz jest miastem położonym w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, o bogatej historii, kulturze i tradycji. Dzieje miasta sięgają aż do roku 1136 (pierwsza informacja ukazała się w Bulli Papieskiej), było wówczas ośrodkiem gospodarczym, duchowym i naukowym - znajdował się tu dwór prymasowski. Łowicz jest stolicą Ziemi Łowickiej, którą zamieszkuje ludność nazywana tradycyjne "Księżakami". W okresie transformacji ustrojowej doszło do zmian zarówno gospodarczych, przestrzennych, jak i społecznych. Likwidacja dużych zakładów pracy doprowadziła do degradacji terenów przemysłowych. Konsekwencją są problemy przestrzenne i funkcjonalne centrum miasta i usytuowanych w nim terenów kolejowych, które stały się barierą dla rozwoju tej części miasta. Kolejnym problemem jest wykluczenie społeczne ludności zamieszkującej często zabytkowe kamienice oraz zmniejszenie się liczby mieszkańców z 31 750 osób w 1998 roku do 29 606 w 2011 roku (GUS). Przed władzami miasta stoją duże wyzwania: zachęcenie młodych ludzi do pozostania w mieście, a przedsiębiorców do inwestowania, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zwiększenie konkurencyjności miasta, poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie różnic społecznych. (abstrakt oryginalny)

Łowicz is a town in central Poland, situated in the Łódź province with a very rich history, culture and tradition. The history of the city reached to year 1136 (the first information appeared in the Papal Bull); it was the economic, spiritual and scientific center at that time - there was a primate court. Łowicz is the capital of the Łowicka Earth inhabited by people traditionally called "Księżaki". In the period of political transformation many economical, spatial and social changes had occurred: liquidation of large workplaces which resulted in degradation of the industrial areas, spatial and functional issues with railway areas situated in the city center, which have become a barrier to its development, social exclusion of people living in the historical buildings and reduction of inhabitants (year 1998 - 31,750 inhabitants, year 2011 - 29,606 inhabitants). There are major challenges which are standing before the city authorities: en-couraging young people to stay in the city and entrepreneurs to invest, redevelopment of brownfields, increasing the city competitiveness, improving a life quality of inhabitants, reducing social differences. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski P., 2012, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce - wyzwania dla polskiej polityki spójności po 2013 r, [w:] Ciok S., Raczyk A. (red.), Wyzwania polityki regionalnej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 27-40.
 2. Heffner K., 2008, Funkcjonowanie małych miast Polski w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r., [w:] Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Zuber P. (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20082033, t. 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 304 s.
 3. Kołodziejczyk R. (red.), 1986, Łowicz - dzieje miasta, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbsta, Warszawa, 331 s.
 4. Plan Rozwoju Lokalnego miasta Łowicza, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/199/ 2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2004 r.
 5. Projekt zagospodarowania parku miejskiego Błonie w Łowiczu - projekt zieleni wykonany przez Pracownię Projektową Architektury Krajobrazu "Przestrzeń" z 2007 r. Projekt Budowlany przebudowy ul. 3 Maja i Tkaczew z 2008 r.
 6. Roczniki demograficzne, GUS oraz Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Spraw Obywatelskich.
 7. Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, "Prace Geograficzne", 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 85.
 8. Studium Wykonalności "Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie", Załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 9. Studium Wykonalności "Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich i zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi w Łowiczu" z 2009 r.
 10. Swianiewicz P., 2005, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne", 4(22).
 11. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., 2005, Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo AE, Katowice, s. 61.
 12. Tołwiński T., 1948, Urbanistyka, t. 1: Budowa miasta w przeszłości, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, nr 2, Trzaska, Ewert, Michalski, Warszawa.
 13. Wejchert K., 1947, Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, nr 8, Warszawa, 185 s.
 14. Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo PŁ, Łódź, 171 s.
 15. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/analizyraportypodsumowania/Strony/default.aspx.
 16. http://www.mapadotacji.gov.pl/.
 17. www.lowicz.eu.
 18. www.um.lowicz.pl.
 19. www.tup.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11035
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu