BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Jan (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Tytuł
Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez Europejski Bank Centralny w kryzysie finansowym
Macroeconomic Liquidity Management by European Central Bank in Financial Crisis
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 37-55, rys., bibliogr. s. 55
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Kryzys finansowy
Financial liquidity, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
W artykule przedstawiono przyczyny kryzysu finansowego powstałego w 2008 roku, jego negatywne skutki dla Eurosystemu i nadzwyczajne działanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zarządzaniu płynnością finansową. Straty banków komercyjnych, które zainwestowały w obligacje zabezpieczone aktywami pochodzącymi z sekurytyzacji kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w USA, spowodowały niedobór płynności finansowej i poważne zakłócenia na rynkach finansowych. Europejski Bank Centralny, starając się zabezpieczyć rynki przed ryzykiem płynności, wprowadził dodatkowe rozwiązania w zarządzaniu płynnością, takie jak: dostarczenie bankom strefy euro nieograniczonych kwot płynności, obniżenie kosztów pośrednictwa banku centralnego bankom komercyjnym, dostarczenie płynności w walutach obcych (USD, CHF) poprzez umowy swapowe i repo z zagranicznymi bankami centralnymi, rozszerzenie listy aktywów akceptowanych jako zabezpieczenie operacji zasilających w pieniądz, wprowadzenie programów zakupu nadmiaru obligacji skarbowych od banków w celu przywrócenia równowagi na rynku tych papierów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the causes of the financial crisis of 2008, its negative implications for the Eurosystem, and the emergency action taken by the ECB to manage financial liquidity. The losses of commercial banks, which had invested in bonds secured by assets derived from the securitisation of subprime mortgages in the USA, resulted in a shortage of liquidity and a serious disturbance in the financial markets. In an attempt to protect markets against the risk of liquidity, the ECB introduced additional liquidity management solutions: providing euro area banks with unlimited amounts of liquidity, reducing the cost of central bank intermediation for commercial banks, offering the liquidity in foreign currencies (USD,CHF) through swaps and repurchase of limited central banks, expanding the list of assets accepted as collateral in money supply operations, the introduction of excess purchase programmes of treasury bonds from banks in order to roll over the balance of the securities markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Kaber M. 2009 Kryzys mieszkaniowych kredytów hipotecznych w USA - przyczyny i skutki, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2.
 2. Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, 2010, A. Janc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 3. Bednarczyk J. L., Przybylska-Kapuścińska W. 2011 Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, CeDeWu, Warszawa.
 4. "Biuletyn Miesięczny", 2011, nr 9, EBC.
 5. Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabość zarządzania, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 6. Huterski R. 2012 Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a globalny kryzys finansowy, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 120, Warszawa.
 7. Mereks M. 2012 Pakiet stabilizacji finansowej strefy euro - analiza instytucjonalno-funkcjonalna, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 120, Warszawa.
 8. Niczyporuk P., Talecka A. 2010 Bankowość Unii Europejskiej, Temida 2, Białystok.
 9. Paździor A. 2013 Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i  świata, Difin, Warszawa.
 10. Płókarz R. 2013 Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonalności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki, 2013, M. Pronobis (red.), Prace Naukowe WSB, Gdańsk.
 12. Raport Roczny, 2008, EBC.
 13. Raport Roczny, 2009, EBC.
 14. Raport Roczny, 2010, EBC.
 15. Raport Roczny, 2011, EBC.
 16. Raport Roczny, 2012, EBC.
 17. Schaal P. 1996 Pieniądz i polityka pieniężna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Wytyczne EBC z dnia 20 września 2011 roku w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ebc.int/p..., data wejścia: 12.05.2014].
 19. Zarzecki J. 2004 Płynność rynków finansowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 20. Zarzecki J. 2005 Płynność finansowa banków w Polsce, "Optimum, Studia Ekonomiczne", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu