BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skodlarski Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Geneza współczesnego ładu polityczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej
Origin of Current Political and Economic Order in Central and Eastern Europe
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 56-67, bibliogr. s. 65-67
Słowa kluczowe
Federalizm, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Współpraca międzynarodowa
Federalism, Economic and political integration of Europe, International cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeba zacieśnienia współpracy gospodarczej były głównymi przesłankami integrowania się państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje małe i średnie nie były w stanie w pojedynkę oprzeć się potędze wielkich mocarstw. Próby podejmowane w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i w latach czterdziestych XX wieku zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero po upadku komunizmu udało się ustanowić stabilny ład polityczno-gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Decydującą rolę w tym dziele odegrała Grupa Wyszehradzka. (abstrakt oryginalny)

The guarantee of safety and the need for closer economic cooperation were the main reasons for the recent integration of Central and Eastern Europe. On their own, small and medium states were unable to compete with great world powers. The first attempts at integration were made in the inter-war period, as well as earlier - during WWII and in the 1940s, but they were unsuccessful. It was only after the fall of communism that a new stable political and economic order was established in Central and Eastern Europe. The Visegrad Group played a decisive role in that process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, sygn. 2985, nlb; sygn. 2978, k. 14.
 2. Balcerak W. 1970 Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej (1918-1939), "Dzieje Najnowsze", nr 1.
 3. Balcerak W. 1976 Państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej a problem bezpieczeństwa zbiorowego (1918-1939), "Z dziejów stosunków polsko-radzieckich", t. XIV.
 4. Benes E. 1942 The Organization of Postwar Europe, Council of Foreign Relations, New York.
 5. Bieleń S. 1991 Demokratyzacja stosunków sąsiedzkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 5.
 6. Buczma L. 1991 Czechosłowacja wobec "trójkąta" Warszawa-Praga-Budapeszt, "Sprawy Międzynarodowe", z. 11.
 7. Bystricky V., Deak L. 1973 Europa naprelome, Pravda, Bratislava.
 8. Dedijer V. 1953, Tito contro Mosca, Arnoldo Mondadori Editore, b.m.w.
 9. Deklaracja współpracy, "Rzeczpospolita", 18.02.1991.
 10. Dziewanowski M. 1969 Joseph Piłsudski: An European Federalist 1918-1922, Hoover Institution Press, Stanford.
 11. Gajanova A. 1967 CSR a stredoevropska politika velmoci 1918-1939, Academia, Praha.
 12. Góralczyk B. 1999 Współpraca wyszehradzka. Geneva, doświadczenia, perspektywy, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 13. Haustecky M. 1956 Plan rakusko-nemecke celni unie w roku 1931 apostoj Ceskoslovenska, "Ceskoslovensky casopis historicky", nr 1.
 14. Herman M. 2001 Grupa Wyszehradzka. Narodziny, rozwój, perspektywy, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 22.
 15. Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r, Dz. U. RP, 1950, Nr 8, poz. 85
 16. Koralkova K. 1967 O zrodu ceskoslovensko-polskeho spojeneckeho svazku, "Mezinarodni Vztahy", nr 1.
 17. Koralkova K. 1967 Z problematiky ceskoslovensko-polskych vztahu 1945-1949, [w:] Tysić let Cesko-polske vzajemnosti, Academia, Opava.
 18. Kowalski W.T. 1967 Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie w latach 1939-1945, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 19. Lewandowski J. 1967 Pierwsze próby integracji Europy Środkowej po I wojnie światowej na tle rywalizacji polsko-czechosłowackiej, "Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej", t. 2.
 20. Marszałek A. 1996 Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Akt Nowych.
 22. Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia 2009, B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 23. Pawlak A. 2008 Sukcesy i porażki Grupy Wyszehradzkiej, "Europa i świat", nr 4.
 24. Pieczewski A. 2008 Działalność Józefa Hieronima Retingera na rzecz federacji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 25. Pollard S. 1974 European Economic Integration 1815-1974, Routledge, London.
 26. Puzyna S. 1991 Trójkąt środkowoeuropejski - wyzwania i szanse. Polska w Europie, Ośrodek Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP, Warszawa.
 27. Puzyna S. 2012 Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu.
 28. Ripka H. 1953 A  Federation of Central Europe, Rada Svobodneho Ceskoslovenska, New York.
 29. Rosen-Zawadzki K. 1965 Próby sfederowania Środkowo-Wschodniej Europy (1939-1943), "Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej", nr 1.
 30. "Rzeczpospolita", 28-29 stycznia 1990.
 31. Sedivy J. 1966 K nektorym otazkam ceskoslovenske zahranicnipoliyky a vlivu mezinarodni si-tuace vnitropolitycky vyvoj Ceskoslovenska revoluce w letach 1944-1948, Academia, Praha.
 32. Skodlarski J. 1979 Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", seria III, nr 39.
 33. Skrzypek A. 1972 Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919-1925, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 34. Slädek S., Tomaszewski J. 1979 Próby integracji gospodarczej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach dwudziestych XX wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. XL.
 35. Sokołowski K. 1947 Międzynarodowa konferencja socjalistyczna w Budapeszcie, "Świat i Polska", nr 23.
 36. Sprawa polska w czasie II wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, 1965, S. Stanisławska (red.), Warszawa.
 37. Stanisławska S. 1963 Projekty konfederacji polsko-czechosłowackiej w  czasie drugiej wojny światowej, "Sprawy Międzynarodowe, nr 4.
 38. Statut RWG• Załącznik 14 do Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisanej w Pradze 4 lipca 1947 r, 1947, Dz. U. RP 1948, Nr 10, poz. 70.
 39. Szumowski T. A. 1976 Koncepcje rozwoju stosunków polsko- czechosłowackich w emigracyjnej myśli politycznej, "Przegląd Historyczny", z. 3.
 40. Turlejska M. 1972 Spór o Polskę• Szkice historyczne, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
 41. Układy polsko-czechosłowackie, 4.07.1947 (Dz. U. RP 1950, Nr 8).
 42. Valenta J. 1967 Ceskoslovensko a Polsko w letach 1918-1945, [w:] Cesi a Polaci w minulosti, Ceskoslovenske Akademie Ved, Praha.
 43. Wandycz P.S. 1956 Czechoslovak - Polish and the great powers 1940-1943, Indiana University Publications, Bloomington.
 44. Zięba R. 2000 Rola ugrupowań subregionalnych w nowym systemie bezpieczeństwa europejskiego, "Studia Europejskie", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu