BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Walkosz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Prognozowanie zmian udziału użytków rolnych w powierzchni ogólnej Krakowa
Forecasting Changes in the Share of Farmland Area in the Overall Area of Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 6 (942), s. 63-80, bibliogr. 23 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Użytki rolne, Prognozowanie
Land use, Agricultural land, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem artykułu jest wyznaczenie prognoz udziału powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej na przykładzie Krakowa, do którego w okresie gospodarki centralnie sterowanej przyłączono wiele typowo rolniczych terenów, a które w ostatnich latach stały się przedmiotem intensywnej zabudowy. Badania przeprowadzone zostały dla okresu 1977-2012 w granicach miasta z danego roku spisowego. W analizie uwzględnione zostały też cztery byłe dzielnice administracyjne: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze i Śródmieście, zachowane dla celów bilansowych w geodezji jako jednostki ewidencyjne. Prognozy wyznaczone zostały na okres 2012-2022. W celu określenia perspektywicznych zmian struktury użytkowania ziemi - na przykładzie użytków rolnych ogółem, posłużono się metodą trendu liniowego, określającego na podstawie dłuższego okresu tendencje rozwojowe. Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła statystyczną istotność zastosowanych funkcji matematycznych. Badania wykazały generalnie tendencję spadkową, w latach 2012-2022, udziału powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej zarówno na terenie całego Krakowa, jak i poszczególnych jego dzielnic.(abstrakt oryginalny)

The article constitutes an attempt to forecast the share of farmland area in an overall area, using Cracow as an example. In fact, under the centrally planned economy, Cracow took over a large part of farmland areas, which recently have become subject to intensive development. The research was done in the years 1977-2012 within the town limits as laid out for each respective census year. The analysis takes into consideration the four former districts: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze and Sródmieście, all of which were preserved as cadastral units for survey balance purposes. The forecast was done for the period 2012-2022. So as to determine long-term changes in land use, taking as example the total farmland area, we have applied the linear trend method which forecasts development tendencies based upon a longer time span. The verification confirms the statistical significance of the mathematical functions used. Generally speaking, for the years 2012-2022, the research shows that the share of farmland to the total area will decrease not only for Cracow as a whole but also in its respective districts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromek K. [1966], Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 128.
 2. Luchter B. [1990], Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, "Dokumentacja Geograficzna", z. 3.
 3. Luchter B. [1992], Proces przemian użytków rolnych w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367.
 4. Luchter B. [1997], Wykorzystanie mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" w gospodarce gruntami na przykładzie Krakowa [w:] Problemy gospodarki regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 5. Luchter B. [2009], Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie latach 1848-2008, "Świat Nieruchomości", nr 1(67).
 6. Luchter B. [2010], Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 196, Kraków.
 7. Luchter B. [2011a], Analiza przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869.
 8. Luchter B. [2011b], Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w 60-lecie jej istnienia, "Świat Nieruchomości", nr 1(75).
 9. Luchter B. [2012], Kraków - zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Mydel R. [1979], Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - PAN, Kraków.
 11. Rąpalski P. [2013], Rewolucja w Nowej Hucie. SPA i park technologiczny, "Polska Gazeta Krakowska", nr 73(19 774).
 12. Roczne sprawozdanie: wykaz gruntów według stanu na dzień 1 stycznia 1998 [1998], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.
 13. Roczne sprawozdanie: wykaz gruntów według stanu z dnia 1 stycznia 1992 r. [1992], Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2001], Dz.U. nr 38, poz. 454.
 15. Sobczyk M. [2013], Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003], Dz.U. RP, nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717.
 17. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [2008], Dz.U. RP nr 237 z 28 grudnia 2008, poz. 1657.
 18. Wprowadzenie do ekonometrii [2009], red. K. Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z 20 lutego 1969 [1969], Monitor Polski, Dz.U. nr 11, poz. 98.
 20. Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2003 [2003], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 21. Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2008 [2008], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 22. Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2013 [2013], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 23. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2002], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0604
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu