BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nachtman Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych
Farms Combining Organic and Conventional Production Methods at the Background of Organic Farms
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 3, s. 129-147, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Produkcja proekologiczna, Dochody rolnicze, Rachunkowość rolna
Ecological agriculture, Pro-ecological production, Farm household income, Agricultural accountancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo ekologiczne w Polsce obejmuje gospodarstwa stosujące wy- łącznie ekologiczne metody produkcji oraz takie, w których współistnieje system ekologiczny i konwencjonalny. W danych statystycznych są one ujmowane łącznie jako gospodarstwa ekologiczne. Zaburza to prawdziwy obraz polskiego rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza średnią powierzchnię obszarową gospodarstwa, sytuację produkcyjnoekonomiczną. Potwierdzają to dane z gospodarstw ekologicznych prowadzących rachunkowość w systemie Polski FADN. Między analizowanymi gospodarstwami ekologicznymi a "mieszanymi" istniały znaczne różnice w strukturze upraw i pogłowiu zwierząt, poziomie ponoszonych kosztów i efektywności produkcji, a tym samym w ich dochodowości. Wyniki analizy dowiodły, że gospodarstwa mieszane były dość konkurencyjne ekonomicznie w stosunku do gospodarstw stosujących wyłącznie ekologiczny system produkcji, a ich dochód w znacznie mniejszym stopniu zależał od wsparcia zewnętrznego, choć poziom dopłat do działalności operacyjnej na 1 ha użytków rolnych był zbliżony do poziomu w gospodarstwach ekologicznych.(abstrakt oryginalny)

Organic farming in Poland covers farms using only organic farming methods and farms where organic and conventional systems coexist. Statistics capture them jointly as organic farms. This distorts the real picture of the Polish organic farming, especially the average area of farms, and production and economic situation, which is evidenced by data from organic farms keeping accounting under the Polish FADN. There were considerable differences between the analysed organic and "mixed" farms as regards the cropping structure and livestock population, level of incurred costs and production efficiency, thereby their profitability. Results of the analysis proved that mixed farms were fairly competitive in economic terms against farms using strictly organic production methods, and their income was far less dependent on external support, although the level of subsidies to operating activities per 1 ha of utilised agricultural area was close to the level noted for organic farms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzińska K.: Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9 z. 3 (27). Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2009, s. 5-18.
 2. Brodzińska K.: Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 (XXIX), z. 3, 27-36. Wydawnictwo SGGW 2014.
 3. Floriańczyk Z., Buks J.: Kwestie produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(25) 2012, s. 101-112.
 4. Floriańczyk Z., Mańko S., Osuch D., Płonka R.: Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych, Warszawa 2015, s. 20.
 5. Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R.: Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (165), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, 2014, s. 145-159.
 6. Kuś J.: Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. Studia i Raporty IUNG- -PIB, z. 26: 21-35, 2010.
 7. Nachtman G. : Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, Warszawa 2013, s. 182-196. "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
 8. Nachtman G.: Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2014, s. 131-143.
 9. Nachtman G., Puchalska M.: Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych, Warszawa 2015.
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa, 12 grudnia 2014 r.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).
 12. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Bruksela, dnia 24.3.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1167241
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu