BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchlewska Maria
Tytuł
Ryzyko przedsiębiorstwa państwowego
Risk of a State Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 108, s. 85-106, rys.
Tytuł własny numeru
Instrumenty polityki finansowej wobec jednostek gospodarczych
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo państwowe, Ryzyko, Pomiar ryzyka, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Enterprise risk, State enterprises, Risk, Risk measures, Hedge against the risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
M. Kuchlewska podjęła próbę określenia ryzyka działania przedsiębiorstwa państwowego, dokonując w tym celu przeglądu różnych ujęć ryzyka spotykanych w literaturze przedmiotu badań. W drodze wnioskowania o ryzyku wyodrębniono niepowodzenia zwane niegospodarnością, dochodząc, po jej wyeliminowaniu, do zakresu pojęcia ryzyka przedsiębiorstwa państwowego, obejmującego ryzyka wynikające ze zdarzeń losowych i stanowiące zwykle przedmiot ubezpieczenia, oraz ryzyka które nie są ubezpieczone. Te ostatnie nazwano ryzykiem działania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The aim of this work is to outline ride of a state enterprise. A special attention was concentrated on understanding ride in the activity of a state enterprise. It was done on the background of risk formulations applied in various research approaches. Risk inference based on failure effects imposed an obligation of carrying out a closer failure analysis in order to specify failures called thriftlessness. After the elimination of thriftlessness, failures and threats come within the notion of a state enterprise risk. A closer look at ride makes it possible to point out such risks that are the object of insurance; these are mainly risks resulting from fortuitous events and risks that are not insured. The latter are called a risk of a state enterprise activity. The lay-out analysed problems were subordinated to the characterized contents of the elaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Banasiński: Teoria ubezpieczeń w socjalizmie - ujęcie ekonomiczno-cybernetyczne. Warszawa: PWE 1977.
 2. A. Gaberle: Dopuszczane ryzyko jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. Nowe Prawo 1965 nr 12.
 3. A. Gubiński: Ryzyko nowatorstwa. Państwo i Prawo 1969 nr 1.
 4. A. Marshall: Principles of Economics. London Macmillan. 1936.
 5. A.C. Pigou: The Economics of Welfare. London Macmillan. 1920.
 6. B. Minc: O ryzyku i niepewności Ekonomista 1969 nr 2.
 7. B. Nietyksza: Eksperyment - ryzyko - odpowiedzialność karna. Warszawa: Książka i Wiedza 1967.
 8. B. Nietyksza: Zasady kompensowania szkód z tytułu ryzyka. Warszawa: PWE 1971.
 9. B. Wawrzyniak: Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: PWE 1980.
 10. E. Kulwicki: Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach niepewności. Kraków, Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej 1977, z. nr 12.
 11. E. Linton: The Cultural Background of Personality. Nowy Jork 1945 .
 12. E. Lipiński: Uwagi o socjalistycznym przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorstwo samodzielne w gospodarce planowej. Warszawa: Książka i Wiedza 1957.
 13. E. Montalbetti, A. Zabierzewski: Organizacja i ekonomika ubezpieczeń państwowych. Warszawa: PWG 1956.
 14. F. Engels: Dialektyka przyrody. Warszawa: Książka i Wiedza, 1952.
 15. F. Orłowicz: Ryzyko gospodarcze a prawo karne. Nowedrogi 1968 nr 3.
 16. F.H. Knight: Risk, Uncertainty and Profit. Boston 1921.
 17. F.W. Końszyn: Państwowe ubezpieczenia w ZSRR. Warszawa: Książka i Wiedza 1950.
 18. G.E. Edelgauz: Tocznost, nadieżnost' i ustojczywost' ekonomiczeskich pokazatielej. Leningrad 1971.
 19. G.L.S. Shackle: Uncertainty in Economics, London: The University Press 1959.
 20. G.L.S. Shackle: Uncertainty in Economics. London 1955.
 21. Grzybowski W.: Teoria gospodarowania w warunkach niepewności w zarysie. Lublin: UMCS 1974.
 22. H. Popławski: Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1970.
 23. H. Popławski: Odpowiedzialność tena kierownika przedsiębiorstwa za niekorzystne gospodarczo decyzje związane z ryzykiem. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1968 nr 1.
 24. H. Popławski: Z problematyki odpowiedzialności karnej dyrektora przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji 1966 nr 2.
 25. J. Beksiak, U. Libura: Równowaga gospodarcza w socjalizmie. Warszawa: PWN 1969 cz. 1.
 26. J. Beksiak: Zjawiska inflacyjne w gospodarce socjalistyczny. W: Teoria pieniądza w gospodarce socjalistyczną, zagadnienia dyskusyjne. Warszawa: PWE 1966.
 27. J. Drewnowski: Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa. Warszawa: Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich 1937.
 28. J. Kornai: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Warszawa: PWN 1977.
 29. J. Kozielecki: Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN 1975.
 30. J. Malec: Niegospodarność (próba definicji). Państwo i Prawo 1968 nr 1.
 31. J. Mothes: Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle. Tłumaczenie z języka francuskiego S. Budkowski Warszawa: WNT 1972.
 32. J. Pajestka: Świadome kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w gospodarce socjalistycznej. Ekonomista, 1977 nr 1.
 33. J. Schumpeter: History of Economic Analisis. London: G. Allen Unwin 1955.
 34. J. Szpunar: Ubezpieczenia gospodarcze. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane WSE 1972.
 35. J. Zieleniewski: Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWE 1965.
 36. J. Zieliński: Dwa modele zarządzania przedsiębiorstwami socjalistycznymi. Życie Gospodarcze 1966 nr 23.
 37. J.G. Kemeny: Nauka w oczach filozofa. Warszawa: PWN 1967.
 38. J.S. Mill: Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, tłumaczenie z języka angielskiego E. Taylor T. 1. Warszawa: PWN 1965-1966.
 39. K. Sawicki: Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE 1973.
 40. K.J. Arrow: Eseje z teorii ryzyka. Warszawa: PWN 1979.
 41. L. Bednarski: Analiza ekonomiczna. Warszawa: PWE 1979.
 42. L. Osiatyński: Problem kwantyfikacji ryzyka w handlu zagranicznym. Wiadomości Ubezpieczeniowe 1963 nr 1.
 43. M. Kalecki: Teoria dynamiki gospodarczej. Warszawa: PWN 1958.
 44. Nowakowska M.: Nowy model wyboru w sytuacji ryzyka. Prakseologia 1980 nr 3.
 45. O. Jenni: Die Frage des Risikos in der Betriebswirtschaftslehre. Bern 1950.
 46. O. Lange: Ekonomia polityczna. Zagadnienia ogólne. t. 1. Wyd. 7. Warszawa: PWN 1974.
 47. O. Lange: Optymalne decyzje - zasady programowania. Wyd. 2. Warszawa: PWN 1967.
 48. O. Lange: Optymalne decyzje. Wyd. 2. Warszawa: PWN 1967.
 49. O. Lange: Teoria statystyki. Warszawa: PWG 1952 cz. 1.
 50. P. Sulmicki: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: PWE 1971.
 51. P.G. Moore: Ryzyko w podejmowaniu decyzji. Warszawa: PWE 1975.
 52. Pieniądz w gospodarce socjalistycznej. Red.: A. Wakar. Warszawa: PWN 1969.
 53. R. Peretiatkowicz: Ryzyko sprzedaży i ryzyko zakupu. Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego 1961 z. nr 3.
 54. R. Stadmuller, W. Sołtys: Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE 1978.
 55. R.D. Luce, H. Raiffa: Gry i decyzje. Warszawa: PWN 1964.
 56. R.L. Ackoff: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. Tłumaczenie z języka angielskiego B. Walentynowicz. Warszawa: PWN 1969.
 57. R.L. Ackoff: Zasady planowania w korporacjach. Warszawa: PWE 1973. Przekład A. Szeworski.
 58. S. Biczyński: Ryzyko i odpowiedzialność organizacji gospodarczych. Ekonomista 1977 nr 3.
 59. S. Kiełczewski: Rezerwy celowe organizacji przemysłowych. Ekonomika i organizacja pracy 1981 nr 1.
 60. Sarnecki W.: Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa: PWE 1967.
 61. T. Cyprian: Niegospodarność: Nowe Prawo 1958 nr 5.
 62. T. Keller: Verlustgucllen in Betrieb und Untemehmung. Zurich 1945.
 63. T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie, Wyd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. Wydawnictwo im. Ossolińskich 1975.
 64. T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Wyd. 4. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975.
 65. Teoria gospodarowania w warunkach niepewności w zarysie. Lublin UMCS 1974.
 66. Ubezpieczenia majątkowe. Red.: W. Warkałło. Warszawa: PWE 1971.
 67. W. Balicki: Zarys teorii nierównowagi popytowi, cz. 2. W: Instytucjonalne i funkcjonalne źródła nierównowagi popytowej w nieparametrycznym systemie zarządzania. Red.: W. Wilczyński Warszawa: Instytut Planowania 1979.
 68. W. Grzybowski: Niepewność i ryzyko a problem sprawności gospodarowania w socjalizmie. Gospodarka Planowa 1966 nr 8-9.
 69. W. Krajewski: Związek przyczynowy. Warszawa: PWN 1967.
 70. W. Sadowski: Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych. Wyd. 3. Warszawa: PWE 1964.
 71. W. Samecki: Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa: PWE 1967.
 72. W. Warkałło: Prawo ubezpieczeniowe. Warszawa: PWN 1968.
 73. W. Warkałło: Ubezpieczenia majątkowe. Wyd. 4. Red.: W. Warkałło. Warszawa: PWE 1971.
 74. W. Wilczyński: Równowaga gospodarcza a efektywność planowania i zarządzania. Ekonomista 1980 nr 5-6.
 75. Z. Abramowicz: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa handlowego. Warszawa: PWE, 1968.
 76. Z. Madej: O funkcjonowaniu gospodarki narodowej. Warszawa: Książka i Wiedza 1963.
 77. Z. Madej: Ryzyko i niepewność - luka w ekonomii. Życie Gospodarcze 1964 nr 19.
 78. Z. Madej: Zysk w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: PWE 1963.
 79. Z. Szymański Ryzyko w teorii ubezpieczenia. Wiadomości ubezpieczeniowe 1963 nr 1.
 80. Z. Szymański: Ryzyko, szkoda i świadczenie. Wiadomości Ubezpieczeniowe 1964 nr 3.
 81. Zarys teorii gospodarki socjalistycznej. Red.: A. Wakar. Warszawa: PWN 1965 cz. 2.
 82. Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rycki: dóbr konsumpcyjnych. T. 2 Red.: J. Beksiak. Warszawa: PWN 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu