BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Ćwiertnia Adriana (Briese Shipping Agency Ltd.)
Tytuł
Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP
The Use of Global Network in the Process of Internationalization of SME'S
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2015, nr 36, s. 65-74, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internet, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Small business, Internet, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób globalna sieć wpływa na proces umiędzynaradawiania się małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Wybór tej grupy firm wynika z dwóch głównych przyczyn: ich udziału i roli w gospodarce oraz ograni- czonych zasobów w stosunku do dużych podmiotów. W artykule, w oparciu o charakterystykę procesu internacjonalizacji za pomocą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli, przedstawiono uniwersalne cechy Internetu wpływające na zmianę ich kształtu w wymiarze czasowo-przestrzennym. Postawiono tezę, że aktywne wykorzystanie przez MSP globalnej sieci w każdej sferze działalności (zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej, kadrowej itd.) znacząco zmniejsza bariery ich wejścia na rynki zagraniczne, ułatwia ekspansję na rynkach lokalnych oraz przyczynia się do poprawy efektywności działań. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie literatury przedmiotu z zakresu zarządzania i marketingu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show how a global network affects the process of internationalisation of small and medium-sized enterprises (SMEs). The choice of this group of companies stems from two main reasons: their contribution and role in the economy and limited resources in relation to large companies. Based on the characteristics of the internationalisation process, using conventional and unconventional models, this article presents the universal features od the Internet affecting the change of their shape in the time-space dimension. There was proposed a thesis, that the active use of the global network by SME in every area of activity business (sourcing, production, trade, human resources etc.) significantly reduces barriers to their entry into foreign markets and contributes to improve the efficiency of operations. This article is a review and it is based on the literature in the field of management and marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report on European SME's 2013/2014 (2014), http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/ 2014/annual-report-smes-2014_en.pdf, (9.02.2015).
 2. Bridgewater S., The Internationalization Process and Types of Firms, in: International Business, Theories, Ploiceis and Practices, red. M. Tayeb, Pearson Education, Halow, w: Teorie Internacjonalizacji, M. Gorynia, B. Jankowska, www.mariangorynia.pl/prasa/ gn/Teorie%20internacjonalizacji,%20GN_2007_nr_10. pdf, (15.01.2015).
 3. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (red.) (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 5. Frąckiewicz E., Grzesiuk A. (2013), Model of the SME's internationalization through e-commerce. Preliminary verification and development of the model, "International Journal of Management Cases", vol. 15, iss. 2.
 6. Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie Internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10, http://www.mariangorynia. pl/prasa/gn/Teorie%20internacjonalizacji,%20G N_2007_nr_10.pdf, (15.01.2015).
 7. Johanson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), The internationalization of the firm: Four Swedish Cases, "Journal of Management Studies", nr 11, w: K. Kozioł-Nadolna (2013), Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, Ce De Wu Sp. z o.o., Warszawa.
 8. Karasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Naisbitt J. (1995), Global Paradox, Nicholas Brealey Publishing Limited, London.
 10. Pietrasieński P. (2005), Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 11. Pietresiński P. (2012), Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa - podejście ewolucyjne, w: Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/si.2015.36-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu