BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Poverty of Rural Population with Precarious Income
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 85-96, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Prekariat, Ludność wiejska, Ubóstwo, Dochody ludności
Precarity, Rural population, Poverty, People's income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczną ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, w tym w szczególności omówiono poziom ubóstwa według różnych ujęć, tj. ubóstwo absolutne, relatywne i subiektywne. Określono również wielkość luki dochodowej pozwalającej osobom ubogim znaleźć się powyżej wyznaczonej linii ubóstwa. Zwrócono uwagę na wielkość badanej grupy pozbawionej możliwości realizacji potrzeb na określonym poziomie. Zauważono ich relatywnie gorszą pozycję w stosunku do innych grup zamieszkujących zarówno obszary wiejskie, jak i miasta. Wskazano również podobieństwa i różnice pomiędzy ludnością wiejską o niepewnych dochodach a prekariatem. (abstrakt oryginalny)

The article presents situation of rural population with uncertain incomes. Particularly the poverty level according to different approaches: absolute, relative and subjective was discussed. The income gap allowing the poor to rise above the marked poverty line was defined as well. The size of the investigated group deprived possibility to realize needs on the defined level was indicated. Their relatively worse situation comparing to other groups living both in rural and urban areas was highlighted. The similarities and differences between rural population with precarious incomes and precariat were also underlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Zygmunt, 2004: Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 27.
 2. Budżety gospodarstw domowych za 2012 rok, GUS, niepublikowane dane.
 3. Frieske Kazimierz, 2012: Dynamika polskiego rynku pracy: modernizacja czy zależność? "Polityka Społeczna", 9, s. 1-5.
 4. Golinowska Stanisława, 1997: Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, [w] Stanislawa Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa, s. 19-29.
 5. Kahneman Daniel, Krueger Alan B., 2006: Developments in the Measurement of Subjective Well-Being, " Journal of Economic Perspectives", 20/1, s. 3-24.
 6. Lister Ruth, 2007: Bieda. Wyd. Sic!, Warszawa, s. 140-146.
 7. Mueller Hansruedi, Wyss Ursula, 2003: Atypical working hours and their impact on leisure - an official Swiss Time Use Study, "Tourism Review", 62/1, s. 14-24.
 8. Panek Tomasz, 2007: Ubóstwo i nierówności, [w] Tomasz Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 258-298.
 9. Poławski Paweł, 2012: Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna", 9, s. 16-23.
 10. Sen Amartya, 1982: Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Calrendon Press, Oxford, s. 32-34.
 11. Smith Vernon L., 2013: Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 13-20.
 12. Standing Guy, 2011: The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London, s. 48-50, 56-60.
 13. Teisseyre Piotr, 2011: Formalne i nieformalne sieci wsparcia socjalnego wśród pracujących na czas określony, "Polityka Społeczna", 9, s. 39-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu