BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narojek Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej państwa
Special Economic Zones as Instrument of State Regional Policy
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 119-134, wykr., tab., bibliogr. s. 133-134
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Korelacja
Special economic zones, Regional development, Regional policy, Correlation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyczyną tworzenia w Polsce uprzywilejowanych gospodarczo obszarów, jakimi są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), było pobudzenie do rozwoju regionów mniej atrakcyjnych dla inwestorów, terenów zindustrializowanych, o dużym bezrobociu. Celem artykułu jest zbadanie, czy SSE oddziałują na kształtowanie się wybranych czynników warunkujących rozwój regionalny województwa, na którego obszarze są zlokalizowane. W artykule dokonano oceny znaczenia specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju województw. Powyższe cele zostały zrealizowane dzięki analizie wybranych efektów funkcjonowania SSE oraz analizie korelacji z wykorzystaniem współczynnika korelacji. Przeprowadzona analiza objęła lata 2006-2011. Zastosowanie w artykule wybranych metod pozwoliło na sformułowanie wniosku, iż efekty funkcjonowania SSE są współzależne z czynnikami wpływającymi na rozwój województw, na których terenie występują. Polityka regionalna, polegająca na wspieraniu nowych inwestycji na terenach SSE głównie przez zwolnienia z podatku dochodowego, doprowadziła do skutecznej alokacji kapitału na tych terenach. (abstrakt oryginalny)

The reason behind the creation of economically privileged areas such as Special Economic Zones SEZ was to stimulate the development of regions less attractive to investors, e.g. industrialised areas with high unemployment rates. The goal of this paper is to examine whether SEZs have an influence on the selected determinants of regional development in the area of the region in which they are located. The author also evaluates the impact of SEZs on the development of voivodeships. The aforementioned objectives have been fulfilled through analysis of selected effects of the functioning of SEZs and through correlation analysis with the use of the correlation coefficient. The analysis covers the years 2006-2011. The methods chosen in the paper have allowed the author to formulate the conclusion that the effects of the functioning of SEZs are interdependent on the factors affecting the development of the voivodeships in which they are located. Regional policies aimed at supporting new investments in SEZ areas, mainly by granting income tax exemptions, have led to effective allocation of capital in those areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., Chojna-Duch E., Grzybowski M., Kornberger-Sokołowska E., Supera-Markowska M. 2011 Prawo finansowe. Tom I. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa.
 2. Blakely E.J. 1994 Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Publication, London.
 3. Informacje o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, 2006-2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 4. Kundera J., Szmyt W. 2008 Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 5. Mokrzyc M. 1998 Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, "Gospodarska Narodowa", nr 8-9.
 6. Pastusiak R. 2011 Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Pilarska Cz. 2009 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 8. Potoczek A., Stępień J. 2012 Prawno-organizacyjne i społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Wyższej, Toruń.
 9. Regiony Polski, 2007-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, Dz. U. 2008, Nr 224, poz. 1477 ze zm.
 11. Skrzyp J. 2002 Polityka rozwoju regionalnego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 12. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku, Dz. U. 1994, Nr 123, poz. 600 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu