BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarzęmbska Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Specyfika badania sprawozdania finansowego publicznej szkoły wyższej
Audits of Financial Statements of Public Universities : Their Specific Nature
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 194-206, tab., bibliogr. s. 205-206
Słowa kluczowe
Badanie sprawozdań finansowych, Szkolnictwo wyższe
Audit of financial statement, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W zróżnicowanym środowisku gospodarczym wiele podmiotów charakteryzuje się szczególnymi cechami sprawozdania finansowego, pomimo stosowania tych samych przepisów ustawy o rachunkowości. Jednym z takich podmiotów podlegających obowiązkowi badania sprawozdania finansowego są publiczne szkoły wyższe. Niniejszy artykuł ukazuje specyficzne, właściwe tylko dla uczelni publicznych obszary, które należy uwzględnić zwłaszcza w przypadku badania sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

In a diversified economic environment, the financial statements of many entities are characterised by certain specific features, even though they operate under the same Accountancy Act as others. Public higher education institutions are among such entities. This paper indicates specific areas, typical of public education research reports, which should be taken into consideration when investigating the financial statements of universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcikowska A., Sobińska E., Zakrzewska J. B. 2010 Badanie Małych i średnich jednostek z zastosowaniem Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http//www.kibr.org.pl/pl/msrf, data wejścia: 01.07.2013].
 3. Dubicki L. 2011 Dyplomowany biegły księgowy w Polsce - ujęcie historyczne, "Rachunkowość - Audytor", nr 4/11.
 4. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe 2011, Nr ewid. 2/2011/P/10/071/KN0, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 5. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, załącznik nr 1 Uchwały 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 16 lutego 2010 roku w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 6. Lachowski W. K. 2009 Planowanie badania sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 7. Lenczyk-Woroniecka K. 2011 Specyfika badania sprawozdań finansowych publicznych uczelni wyższych, "Rachunkowość - Audytor", nr 4/11.
 8. Maciejewska I., Wojtczak M. 2012 Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, Dz. U. Nr 160, poz. 957.
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej szkół wyższych, Dz. U. poz. 1533.
 11. Szkoły wyższe i ich finanse za lata 2008-2011, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 545 z pózn. zm.
 13. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach bkalnych, Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pózn. zm.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 21, poz. 86 z pózn. zm.
 15. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 roku, Nr 14, poz. 114 z pózn. zm.
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z pózn. zm.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pózn. zm.
 20. Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz^ o nadzorze publicznym, Dz. U. Nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu