BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Mariusz, Szuma Krzysztof
Tytuł
Zasady reprezentacji przedsiębiorstwa państwowego przy dokonywaniu czynności prawnych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 18-34
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Słowa kluczowe
Prawnoorganizacyjne formy przedsiębiorstw, Formy prawne przedsiębiorstw, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Podejmowanie decyzji
Organizational and legal forms of enterprises, Legal forms of companies, Managers in a enterprise, Decision-making process in the enterprise, Enterprise management, Decision making
Abstrakt
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych zmieniła zasadniczo ich sytuację prawną w Polsce. Zmianie uległy m.in. zasady reprezentowania przedsiębiorstwa przy dokonywaniu czynności prawnych. Dokonywanie czynności prawnych jest jednym z podstawowych środków zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych. Chodzi tutaj nie tylko o zawieranie różnego rodzaju umów, ale także o szereg jednostronnych czynności prawnych, jak np. odstąpienie od umowy, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa itp. Wraz z przewidywanym wzrostem samodzielności przedsiębiorstw państwowych wzrośnie zarazem rola czynności prawnych w organizowaniu pracy przedsiębiorstwa. Można przypuszczać, że w miejsce dotychczasowych odgórnych dyspozycji natury administracyjnej wejdą środki cywilnoprawne, a w szczególności wzrośnie znaczenie w pełni dobrowolnych umów między przedsiębiorstwami. W samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorstwie zwiększy się także ciężar gatunkowy decyzji i odpowiedzialności za dokonanie określonej czynności prawnej. Istotne zatem znaczenie będzie miał odpowiedni dobór osób powołanych do reprezentowania przedsiębiorstwa przy dokonywaniu czynności prawnych i sprecyzowanie zakresu ich uprawnień. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. nr 24, poz. 122.
 2. Dz.U. nr 18 z 1960 r., poz. 111.
 3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r., Dz.U. nr 77, poz. 397.
 4. Dz.U. nr 63, poz. 494 z późn. zmianami.
 5. K. Czarnecki, Reprezentowanie przedsiębiorstw handlu zagranicznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1961, nr 6.
 6. J. Kufel, W. Siuda, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, PWN, Warszawa - Poznań 1980.
 7. B. Ziemianin, Pozycja prawna zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w świetle zasad jednoosobowego kierownictwa, "Państwo i Prawo" 1981, nr 2.
 8. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. nr 24, poz. 123.
 9. S. Grzybowski, System prawa cywilnego, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974.
 10. J. Wiszniewski, Elementy prawa, PWN, Warszawa 1976.
 11. S. Buczkowski, Z.K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, PWN, Warszawa 1976.
 12. Z. Gordon w pr. zbior. Prawo obrotu gospodarczego, PWN, Warszawa 1980.
 13. B. Księżopolski. Prawo gospodarcze w zarysie. Wydawn. AE. we Wrocławiu, Wrocław 1981.
 14. E. Janeczko, Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego w sprawach majątkowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1961, nr 6.
 15. J. Fabian, Pełnomocnictwo, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1963.
 16. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów S.N. z dnia 23 września 1963 r. III CO 42/63, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1965, z. 2, poz. 22.
 17. M. Piekarski, Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1972, t. 1.
 18. Orzeczenie S.N. z dnia 16 maja 1964 r. I CR 63/64, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1965, z. 3, poz. 43.
 19. S. Włodyka, Nowe zasady reprezentacji przedsiębiorstw państwowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1960, nr 7.
 20. J. Kruszewska, Forma oświadczenia woli przez pełnomocników, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1961, nr 6.
 21. K. Piasecki w pr. zbior. Kodeks cywilny z komentarzem, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1980.
 22. Orzeczenie S.N. z dnia 28 kwietnia 1975 r. III CRN 40/75, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1976, z. 6, poz. 132.
 23. Uchwała nr 533 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych - M.P. nr 96, poz. 406.
 24. Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych - M.P. nr 57, poz. 270.
 25. § 2 ust. 1 załącznika do Zarządzenia nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie wytycznych dla wykonywania obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespół adwokacki - M.P. nr 31, poz. 135.
 26. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów S.N. z dnia 23 września 1963 r. III CO 42/63, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1965, poz. 22.
 27. J. Piotrowski, Ochrona praw majątkowych przedsiębiorstwa państwowego w procesie cywilnym, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1979.
 28. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne w zarysie, PWN, Warszawa 1972.
 29. J. Sobkowski, Pełnomocnictwo, jego istota i wygaśnięcie, Wydawn. UAM w Poznaniu, Poznań 1967.
 30. W. Bober, Stanowisko radcy prawnego w procesie cywilnym, "Nowe Prawo" 1967, nr 2.
 31. W. Broniewicz, Reprezentacja według kodeksu postępowania cywilnego, "Nowe Prawo" 1966, nr 7-8.
 32. Z. Resich, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1975.
 33. Dz.U. nr 39, poz. 209.
 34. K. Korzan, Arbitraż i postępowanie arbitrażowe, PWN, Warszawa 1980.
 35. P. Karczewski, Rola głównych księgowych w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1951, nr 2.
 36. S. Buczkowski, Sprawa podpisu głównego księgowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1951 nr 4.
 37. Z. Warman, W sprawie podpisu głównego księgowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1951, nr 6.
 38. T. Jackowski, Jeszcze o roli i podpisie głównego księgowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1951, nr 10.
 39. M. Bojarczyk, W sprawie podpisu głównego księgowego na umowach zawieranych przez przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1952, nr 6.
 40. F. Binikiewicz, Główny księgowy jako pełnomocnik przedsiębiorstwa, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1952, nr 9.
 41. Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych - M.P. nr 37, poz. 226.
 42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalania czasu trwania okresu próbnego, Dz.U. nr 215, poz. 2151.
 43. J. Topiński, Radca prawny w gospodarce uspołecznionej, "Nowe Prawo" 1967, nr 2.
 44. Orzeczenie z dnia 24 czerwca 1959 r. 3 CR 1207/ /58, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1961, z. 1.
 45. S. Szer, Prawo cywilne. Część ogólna, PWN, Warszawa 1967.
 46. M. Madey, A. Stelmachowski, Zarys prawa gospodarczego, PWN, Warszawa 1980.
 47. Orzeczenie GKA z dnia 31 stycznia 1972 r. BO 10204/71,"Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1972, poz. 222.
 48. Wyrok S.N. z dnia 30 października 1969 r. II CR 430/69, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1970, poz. 152.
 49. S. Buczkowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1972.
 50. Wyrok S.N. z 16 maja 1963 r. I CR 63/64, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1965, poz. 43.
 51. Orzeczenie GKA z 24 kwietnia 1972 r. BO 13335/71, "Prawo i życie" 1973, nr 4.
 52. Wyrok S.N. z 24 czerwca 1959 r., 3 CR 1207/58, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1961, poz. 11.
 53. Wyrok S.N. z 4 listopada 1975 r. II CR 555/75, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1976, poz. 214.
 54. Orzeczenie GKA z 16 czerwca 1969 r. BO 3810/69, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1970, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu