BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fimińska Roma, Frąckowiak Ewa
Tytuł
Strukturalne uwarunkowania procesu innowacyjnego w organizacjach gospodarczych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 48-59, wykr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Słowa kluczowe
Innowacje w organizacji, Organizacje gospodarcze, Struktura organizacyjna, Procesy innowacyjne, Teoria zachowań ludzkich, Innowacje
Innovations in organization, Economic organizations, Organisational structure, Innovation processes, Theory of human behavior, Innovations
Abstrakt
Współczesne organizacje gospodarcze są pewną klasą systemów otwartych pozostających we wzajemnym oddziaływaniu z otoczeniem i zorientowanych na osiągnięcie celów. Działania prowadzące do realizacji celów organizacji wymagają pewnej trwałości, stabilizacji organizacji, która pozwala na programowanie działań gwarantujących jej sprawność a tym samym, w sensie prakseologicznym, choć minimalne przybliżenie się do celów. Z drugiej natomiast strony, każda organizacja powinna wykazywać cechę ruchliwości, dynamiki, która zapewnia jej co najmniej przetrwanie w ciągle zmieniającym się otoczeniu. We współczesnej organizacji pojawia się zatem potrzeba wypracowania takich narzędzi i mechanizmów zarządzania, które pozwalałyby na skracanie czasu reakcji organizacji na wymagania ze strony otoczenia. Wymagania te formułowane są w postaci problemów, a konieczność ich rozwiązania wywołuje przyrost kompleksowych, nierutynowych zadań w całości zadania ogólnego. Zadania te możliwe są do realizacji w organizacjach cechujących się innowacyjnością. Cechę tę rozumiemy jako zdolność do co najmniej akceptacji, wprowadzania bądź też generowania nowości we wszystkich podsystemach organizacji. Takiemu charakterowi organizacji, dającemu się opisać maksymą: "permanentna zmiana przy równoległej ciągłości" nie odpowiada już dzisiaj tradycyjny podział pracy na procesy kierowania i wykonania. Bardziej adekwatny wydaje się podział na procesy rutynowe i innowacyjne. Obydwa służą - choć w różny sposób - zarówno celom utrzymania jak też rozwoju organizacji. Definiowanie w literaturze struktury organizacyjnej jako wyniku podziału zadań w organizacji wyznaczającego związki pomiędzy ludzkimi i rzeczowymi jej elementami w taki sposób, aby współprzyczyniały się do powodzenia całości, przy traktowaniu organizacji jako systemu stabilnego i zamkniętego, ograniczało zakres rozważań przede wszystkim do związków pomiędzy strukturą organizacyjną a procesami rutynowymi. Wydaje się, iż dla celów doskonalenia systemu zarządzania, wyrażającego się m.in. w procesie modyfikacji struktur organizacyjnych, cenne stają się wszelkie próby wyjaśniania zależności pomiędzy strukturą organizacyjną a procesami innowacyjnymi, co stanowić będzie przedmiot niniejszego opracowania. Innymi słowy, na płaszczyźnie teoretycznej podjęta będzie próba wyjaśnienia kwestii: jakie związki istnieją pomiiędzy strukturą organizacyjną a procesem innowacyjnym oraz w jakim zakresie dają się te związki opisać? Innowacyjność organizacji może być mierzona kreatywnością jej członków będących podmiotami indywidualnego procesu innowacyjnego. Wprawdzie proces innowacyjny w organizacji, będący pewną całością, jest czymś więcej niż prostą sumą procesów jednostkowych, jednakże wydzielenie w opracowaniu indywidualnego procesu innowacyjnego ma charakter umożliwiający metodologicznie prowadzenie rozważań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Jermakowicz, Organisationsstrukturen produktiver, adaptativer und kreativer Organisationen, "Zeitschrift fur Organisation" 1980, nr 4.
 2. P.R. Whietfield, Innowacje w przemyśle, PTE, Warszawa 1979.
 3. Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 4. S. Kasprzyk, Innowacje - od koncepcji do produkcji, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 5. K. Trebesch, Innovationsforderne Organisationsstrukturen, "Industrielle Organisation" 1973, nr 6.
 6. D. Gebert, Innovation - organisationsstrukturelle Bedingungen innovatorischen Verhaltens. "Zeitschrift fur Organisation", nr 5.
 7. T. Burns, G.M. Stalker, The Management of Innovation, Tavistock Publ., London 1968.
 8. W. Jermakowicz, Struktury organizacyjne a efektywność funkcjonowania instytutów naukowo-badawczych uczelni wyższych w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 1979, nr 4.
 9. W. Jermakowicz, Dezentralisationsgrad von Organisationsstrukturen und die Effizienz kreativer, adaptativer und produktiver Organisationen, "Zeitschrift fur Organisation" 1980, nr 2.
 10. A.Z. Kamiński, Typy struktur biurokratycznych a racjonalność organizacyjna, w: Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, pr. zbior. pod red. W. Morawskiego, PWN, Warszawa 1976.
 11. E. Witte, Innovationsfahige Organisation, "Zeitschrift fur Organisation" 1973, nr 1.
 12. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, wyd. V, PWN; Warszswa 1976.
 13. M. Kostecki, K. Mreła, W. Pańkow, Struktury organizacyjne - uwarunkowania, własności, konsekwencje, TNOiK, Katowice 1978.
 14. K. Mreła, Złożoność problematyki struktur organizacyjnych, "Problemy Organizacji" 1978, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu