BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaciak Arnold (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej
Implementation of the Demands of Environmental Policy of the European Union: Local Inventory and Valuation of Trees In Public Spaces of Kórnik
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 11-20, rys., tab. bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Inwentaryzacja, Wycena, Środowisko przyrodnicze, Polityka ekologiczna UE, Gmina, Przestrzeń publiczna
Inventorying, Valuation, Natural environment, EU environmental policy, District, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Kórnik
Abstrakt
Polityka ekologiczna UE sformułowana w Strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz Siódmym programie działań środowiskach wskazuje na konieczność identyfikacji i wyceny ekosystemów oraz ich świadczeń. Brak obowiązków prawnych w tym zakresie powoduje woluntarystyczny charakter potencjalnych działań w tej dziedzinie. Jednostkami, które mogą podjąć wyzwania stawiane przez politykę, są samorządy lokalne. Prezentowany przykład działań podjętych przez gminę Kórnik ukazuje możliwości realizacji postulatów polityki ekologicznej przez władze samorządowe kierujące się potrzebą wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym i podnoszeniem jakości życia mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Environmental policy of the European Union, formulated in The 7 th Environment Action Programme and in The EU Biodiversity Strategy indicates the need for the identification and valuation of ecosystems and their services. The lack of legal requirements determined the optional nature of all actions taken in this field. One of the units that can take the environmental policy challenges are local governments. The article presents an example of the inventory and the valuation of trees taken by the municipality of Kórnik, Poland. It shows the feasibility of implementation of demands of the UE environmental policy by local authorities, guided by the need for knowledge of the local nature and raising the quality of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. "Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety" (L 354/171).
 2. Donovan G.H., Butry D.T., Trees in the City: Valuing Street Trees in Portland, Oregon, "Landscape and Urban Planning" 2010, no. 94.
 3. Farber S., Costanza R., Wilson M.A., Economic and Ecological Concepts for Valuing Ecosystem Services, "Journal of Ecological Economics" 2002, no. 41.
 4. Fisher B., Turner R.K., Morling P., Defining and Classifying Ecosystem Services, "Ecological Economics" 2009, no. 63.
 5. Giergiczny M., Kronenberg J., Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi, w: Zrównoważony rozwój - zastosowania, t. III, red. T. Bergier, J. Kronenberg, Fundacja Sendzimira, Kraków 2012.
 6. http://www.americanforests.org/discover-forests/tree-facts.
 7. http://www.mortonarb.org/trees-plants/benefits-trees/helping-our-environment.
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (*COM/2011/0244).
 9. Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
 10. McPherson E.G., Benefits of Trees, Watershed, Energy and Air, "Arborist News" 2004, no. 13.
 11. Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, red. H.B. Szczepanowska, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2009.
 12. Nowak D.J., Crane D.E., Dwyer J.F., Compensatory Value of Urban Trees in the United States, "Journal of Arboriculture" 2002, no. 28.
 13. Peper P.J., McPherson E.G., Simson J.R., Gardner S.L., Vargas K.E., Xiao Q., New York - Municipal Forest Resource Analysis, University of California, Center for Urban Forest, Davis 2007.
 14. Szczepanowska H.B., Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych, "Człowiek i Środowisko" 2007, nr 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu