BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchocka Renata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dwa oblicza życia imigrantów w enklawie etnicznej
Two Faces of Immigrants' Life in an Ethnic Enclave
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1, s. 241-254
Słowa kluczowe
Imigracja, Integracja społeczna, Wykluczenie społeczne
Immigration, Social integration, Social exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań są skutki społeczne życia długotrwałych imigrantów w enklawach etnicznych, tzn. osób, które zamierzają osiąść na stałe lub przynajmniej na długi czas w kraju przyjmującym oraz ich potomków. Wiele państw bowiem, również europejskich, staje się miejscem życia migrantów, w tym przybywających falami osób tej samej narodowości. Szczególnie interesujący jest tu ten rodzaj enklaw, który charakteryzuje się występowaniem obu wymiarów konstytuujących enklawę: społecznym, kładącym nacisk na jej odmienność od otoczenia, a równocześnie przestrzennym, stanowiącym obszar o odmiennym niż otoczenie charakterze.(fragment tekstu)

This paper identifies the social impact and the pros and cons of immigrants' life in an ethnic enclave and analyses aspects that are conducive to integration with the host society, as well as those that obstruct members of the enclave to fully integrate. Concepts of social, cultural and migration capitals and the importance of migration networks in the adaptation of immigrants were taken into consideration and the study focused on the relationship between the impact of the enclave and the possibilities of social advancement in the host society. An attempt was also made to show the social effects of the pressure exerted by the enclave on areas of economic, cultural, political self-exclusion. Integration with the host society is contingent upon the existence of a bridging capital and the building of networks connecting migrants with the external environment, consequently enabling their wider participation in society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
 3. Breton R., Institutional Completeness of Ethnic Communities and Personal Relations of Immigrants, American Journal of Sociology 70, 1964.
 4. Burszta W.J., Blaski i cienie multikulturalizmu, Sprawy Narodowościowe, Seria nowa, t. 5, 1996, z. 1(8).
 5. Burszta W.J., Konteksty etniczności, Sprawy Narodowościowe, Seria nowa, t. 6, 1997, z. 1(10).
 6. Dzwonkowski R. SAC, Nowa emigracja - problemy duszpasterskie, [w:] G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska (red.), Nauki o rodzinie. Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny. Studia i badania naukowe, Gdańsk 2009, r. III, nr 1, Wydawnictwo Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 7. Fihel A., Górny A., Kaczmarczyk P., Rynek pracy a integracja cudzoziemców z Ukrainy posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, [w:] A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, WNE UW, Warszawa 2008, www.migracje.uw.edu.pl/download/publikacja/658.
 8. Fukuyama F., Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2010.
 9. Giddens A., Socjologia, WN PWN, Warszawa 2006.
 10. Głąbicka K., Halik T., Sawicka A., Studia nad przerzutem migrantów, Prace Migracyjne, ISS 23, UW URL, Warszawa 1999, http://www.migracje.uw.edu.pl/obm/pix/023.pdf.
 11. Górny A., Stola D., Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego, [w:] E. Jaźwińska M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.
 12. Grzymała-Kazłowska A., Migranci z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska: przypadek Wietnamczyków, [w:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy, Scholar, Warszawa 2004.
 13. Grzymała-Kazłowska A., Stefańska R., Szulecka M., Podobieństwa i różnice w integracji imigrantów o różnym statusie prawnym, [w:] A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, WNE UW, Warszawa 2008.
 14. Gurak D.T., Caces F., Migration Networks and the Shaping of Migration Systems, [w:] M.M. Kritz, L.L. Lim, H. Zlotnik (red.), International Migration Systems, Clarendon Press, Oxford 1992: 150-176.
 15. Kapphan A., Russian Entrepreneurs in Berlin. The Role of Ethnicity and Opportunity Structures. Referat powielony na konferencję Ethnicity and Economy in Post-Socialist Space, Sankt Petersburg 1999, 9-12 września.
 16. Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, WN PWN, Warszawa 1995.
 17. Plewko J., Migracje poakcesyjne z Polski (2004-2008). Społeczne aspekty wyjazdów, [w:] G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska (red.), Nauki o rodzinie. Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny. Studia i badania naukowe, Gdańsk 2009, r. III, nr 1, Wydawnictwo Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 18. Plewko J., Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX - początek XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 19. Portes A., Modes of Structural Incorporation and Present Theories, [w:] M.M. Kritz, Ch.B. Keely, S.M. Tomasi (red.), Global Trends in Migration Theory and Research on International Population Movements, The Center of Migration Studies, New York 1981.
 20. Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology 24, 1998.
 21. Putnam R.D., Leonardi R., Naretti R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 22. Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 23. Suchocka R., Miejskie enklawy etniczne, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 24. Vorbich R., Muzułmanie z Maghrebu w Europie Zachodniej, Sprawy Narodowościowe, Seria nowa, t. 4, 1955, z. 1(6).
 25. Waldenger R., The Making of Immigrant Niche, International Migration Review" 27, 1994, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu