BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzun Włodzimierz (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Wpływ utworzenia i rozdysponowania zasobu własności rolnej SP na strukturę
Effects of Creation and Distribution of the Agricultural Property Stock of the State Treasury on Ownership, Legal and Area Structure of Agricultural Holdings
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 3, s. 48-72, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Struktura własnościowa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Agriculture, Arable farm, Ownership structure, Agricultural Property Agency of the State Treasury
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor gospodarstw rodzinnych w rolnictwie polskim wciąż cechuje bardzo niekorzystna struktura obszarowa. Umocnieniu tego sektora i poprawie jego struktury miało służyć przyspieszenie przemian własnościowych w rolnictwie, przede wszystkim poprzez transfer do tego sektora nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, utworzonego zasadniczo z mienia zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych (PGR). W opracowaniu podjęta została próba oceny efektów realizacji tego celu. Badaniem objęto lata 1990-1996, a więc do zakończenia "pierwotnego" rozdysponowania Zasobu WRSP. Analizie poddano założenia w zakresie kierunków i zasad rozdysponowania Zasobu WRSP oraz efekty realizacji tych założeń. Następnie przeanalizowano zmiany w strukturze własnościowej, prawno-organizacyjnej i obszarowej gospodarstw rolnych, a w szczególności zbiorowość indywidualnych gospodarstw rolnych, które w okresie tym powszechnie określano jako rodzinne. Przeprowadzona analiza wykazała, że zakładane efekty przyspieszenia przemian własnościowych zostały zrealizowane w niewielkim stopniu. Sektor gospodarstw rodzinnych zmniejszył się. Nastąpiła wyraźna polaryzacja struktury obszarowej tego sektora. Średni obszar gospodarstwa w tym sektorze wzrósł nieznacznie. Bardzo silnie wzrósł natomiast sektor wielkoobszarowych prywatnych gospodarstw osób fizycznych i prawnych (poza istniejącymi do przemian systemowych spółdzielczymi).(abstrakt oryginalny)

Family farm sector in Polish agriculture is characterised by a very negative area structure. Acceleration of ownership changes in agriculture, especially via transfer of agricultural holdings to this sector from the Agricultural Property Stock of the State Treasury, which was set up mainly on the basis of property from liquidated state-owned farms (PGR), was to contribute to strengthening the sector and improvement in its structure. This paper aims to evaluate the implementation of the goal. The research covers the 1990-1996 period, i.e. up to finalisation of primary distribution of Agricultural Property Stock. The analysis covered the main assumptions on how to distribute the property stock and effects of realisation of these assumptions. Later, changes in ownership, legal and area structure were analysed, especially changes in the individual farm groups, which were at that time described as family farms. Conducted analysis demonstrated that the planned effects were reached only to a small degree. Family farm sector has decreased. There has been a clear polarisation in the area structure of this sector. Average area of a farm in the sector increased only slightly. However, the sector of large-area farms owned by private or legal persons has increased significantly (beside cooperative farms, which existed prior to system transformation period).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J.: Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Dzun W.: Gospodarstwa rolne po wejściu Polski do UE. Analiza przemian na tle lat poprzednich [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa (red. M. Drygas, K. Zawalińska). IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 3. Dzun W.: Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (lata 1990-2002). Wieś i Rolnictwo, nr 1, 2004, s. 43-64.
 4. Dzun W.: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 5. Dzun W.: Procesy transformacji gospodarstw osób prawnych w latach 1990-1996. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2014, s. 14-38.
 6. Dzun W.: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim [w]: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki (red. I. Nurzyńska, M. Drygas). IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 125-154.
 7. Kozłowska-Burdziak M.: Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002. Uniwersytet w Białymstoku 2006.
 8. Marks-Bielska R.: Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010.
 9. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy (red. Runowski H.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 10. Runowski H., Ziętara W.: Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. SGGW, Warszawa 2012.
 11. Wilkin J.: Państwowe gospodarstwa rolne - teraz i w przyszłości [w:] Własność państwowa w rolnictwie - przekształcenia, problemy, perspektywy. AR-T, Olsztyn 1994.
 12. Zawojska A.: Wpływ rozdysponowania Zasobu WRSP na strukturę agrarną rolnictwa w Polsce [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich (red. M. Kłodziński, W. Dzun). IRWiR PAN, Warszawa 2005, s. 138-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1167224
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu