BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Połucha Iwona (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Žukovskis Jan (Aleksandras Stulginskis University)
Tytuł
Interakcje w przestrzeni - nowe trendy w animacji turystyki
Interactions in Open Space - New Trends in Animation of Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 1(29), s. 73-83, rys., 12 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Turystyka, Innowacje, Dziedzictwo kulturowe, Animacja kultury, Wydarzenia kulturalne
Tourism, Innovations, Cultural heritage, Cultural animation, Cultural events
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe trendy w turystyce uwzględniają oczekiwania współczesnej generacji turystów preferujących gry dostępne w różnorodnych urządzeniach mobilnych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, uzasadnione staje się kreowanie form zwiedzania udostępniających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze poprzez interaktywne gry w otwartej przestrzeni. Coraz szerzej podejmowane są działania na rzecz popularyzacji innowacyjnych metod zwiedzania obszarów miejskich i wiejskich, edukacji regionalnej, twórczego wypoczynku. Ważna jest promocja idei motywującej do poznawania "małych ojczyzn" i wpisującej się w trend nazwany "4 x E" (entertainment, emotion, education, engagement). Wdrażanie tej idei odbywa się m.in. poprzez gry terenowe (np. gry turystyczne i edukacyjne, questing, geocatching) oraz wydarzenia kulturalne (happening, LARP itp.). W artykule zaprezentowano współczesne formy turystyki odzwierciedlające trendy związane ze sposobem myślenia obecnego pokolenia funkcjonującego w świecie wirtualnych przeżyć, które determinują zainteresowania potencjalnych turystów. Nowoczesna animacja turystyki potrzebuje innowacyjnych metod aktywizacji turystycznej.(abstrakt oryginalny)

New trends in tourism take into account the expectations of the modern generation of tourists who prefers the games available in a variety of mobile devices. It is reasonable to create forms of sightseeing that provide cultural and natural heritage through interactive games in an open space which meet tourist needs. Increasingly are taken activities to popularize innovative methods of exploring of urban and rural area, regional education, creative leisure. It is important to promote of the idea which motivates to learning about "small homelands" and develops the trend called of "4 x E" (entertainment, emotion, education, engagement). Implementation of this idea is carried out by outdoor field games (e.g. tourist and education games, questing, geocatching) and cultural events (happening, LARP etc.). The paper presents the contemporary forms of tourism reflecting trends related to the way of thinking of the current generation. It exists in the world of virtual experiences which determine the interests of potential tourists. Modern animation of tourism needs innovative methods of tourist activating.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clark D., Glazer S., Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts, Lebanon NH 03766, University Press of New England 2004.
 2. Dąbrowski S., Gry miejskie - nowy trend w marketingu miast i atrakcji turystycznych, 2013, 2009.forum.gdynia.pl.
 3. Geocatching, geocatching.pl.
 4. Grywalizacja buduje zaangażowanie, "Wiadomości Turystyczne" 2014, nr 5.
 5. Lewicka J., Kreatywne zwiedzanie, czyli spacery nowoczesnego turysty, "Magazyn Morsko-Turystyczny, http://balticpanorama.pl/index.php?option=com_content&view= article&id=98%3Akreatywne-zwiedzanie-czyli-spacery-nowoczesnego-turysty &catid=46%3Anr-66&lang=pl.
 6. Połucha I., Turystyka nowej generacji - innowacyjne odkrywanie lokalnego dziedzictwa, w: Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, red. S. Czachorowski, M. Antolak, Ż. Kostyk, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2014.
 7. Połucha I., Elkhatib A.O., Žukovskis J., Organisational Aspects of the Arrangement of Green Space and Infrastructure in the Agritourism Farms: The Case Study from North-eastern Poland, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Research papers 2011, no. 1 (25).
 8. Połucha I., Žukovskis J., Regional Aspects of Rural Tourism in the Areas with Valuable Resources: Case of Warmia and Mazury Region in Poland, Management Theory and Studies - Rural Business and Infrastructure Development, Kaunas 2010.
 9. Questing, www.guesting.pl.
 10. Tourism 2020 Vision, WTO Madryt, www. world-tourism.org.
 11. Warcholik W., Leja K., Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica" 2012, vol. 3.
 12. Włącz się do gry - jak zorganizować grę miejską?, www.pah.org.pl/m/1675/2011-12- 05_PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu