BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Małe gospodarstwa mleczne : perspektywa dochodów po 2015 r.
Small Dairy Farms : Perspective of Income after 2015
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 3, s. 73-87, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Dochody rolnicze, Ceny
Arable farm, Milk production, Farm household income, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został problematyce dochodowości gospodarstw mlecznych, które zgodnie z klasyfikacją GUS należą do grupy gospodarstw bardzo małych i małych. Analiza ich sytuacji produkcyjno-ekonomicznej obejmowała lata 2015-2020 i uwzględniono w niej zmiany regulacji w zakresie wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych. W tym celu wykorzystano dane z 94 gospodarstw, charakteryzujących się wysoką specjalizacją w produkcji mleka. W badaniach uwzględniono zmienność cen mleka oraz wydajności mlecznej krów, co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie rozkładu dochodu rolniczego w każdym roku analizy. Wyniki wskazują, że małe gospodarstwa mleczne w nadchodzącym okresie mogą spodziewać się wzrostu dochodu rolniczego, jednak jego poziom nie przekroczy parytetu dochodu w połowie z nich. Ryzyko ujemnego dochodu rolniczego dotyczy niewielkiej liczby gospodarstw, a wystąpienie tego zjawiska jest mało prawdopodobne.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the problems of the profitability of dairy farms, which according to classification of the Central Statistical Office, belong to the group of very small and small farms. Analysis of production and economic situation covers the years 2015-2020 and takes into account the changes in the regulations in terms of direct support for farms. Data from 94 farms, characterized by high specialisation in the production of milk, were used for the purpose. The study takes into account the volatility of milk prices and milk yield of cows, this in turn allowed to achieve distribution of agricultural income in each year of the analysis. The results show that small dairy farms in the coming period can expect an increase in farm income, but their level in half of the farms does not exceed the income parity. The risk of negative agricultural income refers to a small number of farms and the occurrence of this phenomenon is unlikely.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E.: Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych). Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2010.
 2. Balmann A., Sahrbacher Ch.: Structural implications of first hectare payments and young farmer support within the EU CAP reform 2013: the German case. Paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress 'Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies'. [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/183066/2/Balmann-Structural_implications_of_first_hectare_payments_and_young_farmer_support-589_a.pdf].
 3. Commodity Markets Outlook January 2015. World Bank Quarterly Reports, 2015.
 4. Czekaj S., Majewski E., Wąs A.: "Nowe zazielenienie" WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2014, s. 39-56 .
 5. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4). Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej (red. nauk. J. Kulawik). Program Wieloletni 2011-2014, nr 120. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 6. El Benni N., Finger R.: Gross revenue risk in Swiss dairy farming. Journal of Dairy Science, 96, 2013, s. 936-948.
 7. European Commission, Overview of CAP Reform 2014-2020. Agricultural Policy Perspectives Brief no. 5. Brussels 2013.
 8. European Commission, Prospects for agricultural markets and income in the EU 2014- -2024. 2014.
 9. Helming J.F.M., Berkum van S.: Effects of abolition of the EU milk quota system for Dutch agriculture and environment. Paper prepared for presentation at the 12th EAAE Congress 'People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies',Gent (Belgium), 26-29 August 2008. [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43966/2/111a.pdf]
 10. Kaczocha E., Świtłyk M., Budde H.J.: Ryzyko polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w warunkach integracji z Unią Europejską. Acta Agraria et Silvestria: Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna, vol. 40, 2003.
 11. Kołoszycz E., Wilczyński A.: Ekonomiczne skutki deregulacji rynku mleka oraz reformy WPR w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2014-2020. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2014, s. 119-135.
 12. Kołoszycz E., Wilczyński A.: Variability of farm income in plant production farms in the perspective of Common Agriculture Policy reform. EJPAU, 18(1), 2015. http://www.ejpau.media.pl/volume18/issue1/abs-07.html
 13. Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G.: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 2, 2007, s. 98-106.
 14. McDonald R., Shalloo L., Pierce K. M., Horan B.: Evaluating expansion strategies for startup European Union dairy farm businesses. Journal of Dairy Science, 96, 2013, 4059-4069.
 15. Neyhard J., Tauer L., Gloy B., 2013: Analysis of price risk management strategies in dairy farming using whole-farm simulations. Journal of Agricultural and Applied Economics, 45, 2013, s. 313-327.
 16. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023. OECD Publishing 2014.
 17. Patton M., Binfield J, Moss J., Kostov P., Zhang L., Davis J., Westhoff P.: Impact of the abolition of EU Milk quotas on Agriculture in the UK. Paper prepared for presentation at the 107th EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies". Sevilla, Spain, January 29th - February 1st, 2008. [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/61080/2/breustedt.pdf]
 18. Poczta W.: Wspólna polityka rolna po 2013 - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2010, s. 38-55.
 19. Potori N., Kovács M., Vásáry V.: The Common Agricultural Policy 2014-2020: an impact assessment of the new system of direct payments in Hungary. Studies in Agricultural Economics 115, 2013.
 20. Shalloo L., Dillon P., Rath M., Wallance M.: Description and validation of the Moorepark Dairy System Model. Journal of Dairy Science, 87, 2004, s. 1945-1959.
 21. Sulewski P., Czekaj S.: Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, 2015, s. 74-100.
 22. Świtłyk M., Wilczyński A.: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka. Wieś i Rolnictwo, nr 1, 2012, s. 85-97.
 23. Von Braun J.: Small-Scale farmers in liberalised trade environment [in:] Small-Scale farmers in liberaliased trade environment. (eds. T. Huvio, J. Kola, T. Lundstrom). Proceedings of the Seminar. Haikko, Finland, University of Helsinki, Department of Economics and Management, Publications no. 38, Agricultural Policy, 2005.
 24. Współczynniki Standardowej Produkcji "2010" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 25. Zegar J.: Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1, 2012, s. 129-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1167229
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu