BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mrozik Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
Application of the Economic Efficiency for Ex-Ante Evaluation of Solutions Shaping the Retention Capacity of the River Catchment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 161-171, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Finansowanie infrastruktury, Gospodarka wodna, Retencja wód
Economic efficiency, Financing of infrastructure, Water management, Water retention
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza kosztów i korzyści sprowadza się do zestawienia potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia określonych działań i kosztów poniesionych na ich realizacje. W efekcie uzyskuje się klarowną informację na temat adekwatności przyjętych rozwiązań pod kątem ich skuteczności w osiąganiu przyszłych oczekiwań. W tym sensie efektywność ekonomiczna jest wykorzystywana w ewaluacji ex ante, ponieważ z wyprzedzeniem wskazuje, czy planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Uwzględnia określony kontekst społeczno-gospodarczy i identyfikuje potencjalne trudności oraz proponuje rekomendacje, co zostało pokazane na przykładzie planowej budowy zbiornika małej retencji Tulce. (abstrakt oryginalny)

Cost-benefit analysis sets out one the one hand the potential benefits resulting from the implementation of specific activities and, on the other, the costs incurred on its implementation. The result is a clear information on the appropriateness of the solutions in terms of their effectiveness in delivering future results. In this sense, economic efficiency is used in the ex-ante evaluation, because in advance it indicates whether the planned activities are relevant from the social point of view. It takes into consideration specific socio-economic context and identifies potential problems and propose amendments, which have been shown in the case of the planned Tulce small retention reservoir. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów - korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.
 2. Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 3. Evalsed. The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development, European Commission, Brussels 2013.
 4. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 5. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic Appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, Luxembourg 2014.
 6. Halama A., Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji zbiornika retencyjnego "Słupsko", "Studia Ekonomiczne" 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 136.
 7. Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski C., Żarski J., Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2015, nr II/1.
 8. Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawmictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 9. Malik K., Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, "Studia KPZK PAN" 2011, z. 135.
 10. MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, KZGW, Warszawa 2014.
 11. Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex ante, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 12. Miłaszewski R., Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód, "Rocznik Ochrony Środowiska" 2009, t. XI.
 13. Mrozik K., Przybyła C., Problemy zarządzania zasobami wodnymi w procesie suburbanizacji na przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, "Finanse Komunalne" 2012, nr 12.
 14. Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych Interreg III, Scholar, Warszawa 2008.
 15. Panusiak D., Wartość środowiska w analizie kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1 (37).
 16. Piontek F., Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, "Rocznik Ochrony Środowiska" 1999, t. I.
 17. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 18. Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, KZGW 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu