BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska-Wójcik Teresa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
Hands-on Activity Strategy in the Development of Geoproducts in the Context of Education, Interpretation, and Promotion of Roztocze Region Geoheritage (East-Central Poland )
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 1(29), s. 169-193, il., 58 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Geologia, Turystyka, Środowisko przyrodnicze
Geology, Tourism, Natural environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zastosowanie strategii hands-on activity jest niezbędne w interpretacji dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego w kontekście zmian oczekiwań turystów i związanej z tym konieczności kreowania produktów niekonwencjonalnych, wykorzystujących tradycyjne zasoby w sposób nowatorski. Celem opracowania jest zaprezentowanie światowych przykładów dobrych praktyk (geoparki: Arouca i Naturtejo w Portugalii, Vulkaneifel w Niemczech, Ţara Haţegului Geoparcul Dinozaurilor w Rumunii, Gea Norvegica w Norwegii, Araripe w Brazylii oraz Réserve Géologique de Haute-Province we Francji) w zakresie wykorzystania geoproduktów prostych z zastosowaniem strategii hands-on activity z myślą o edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa. Na podstawie terenowej inwentaryzacji zasobów geologicznych i geomorfologicznych zaproponowano hipotetyczny model możliwości wykorzystania strategii hands-on activity w przygotowaniu geoproduktów prostych na Roztoczu.(abstrakt oryginalny)

The application of the hands-on activity strategy is essential in the interpretation of geological and geomorphological heritage in the context of changing expectations of tourists, as well as in relation to the necessity to create unconventional products using traditional resources in an innovative way. The objective of the paper is to present examples of good practices throughout the world (geoparks: Arouca and Naturtejo in Portugal, Vulkaneifel in Germany, Ţara Haţegului Geoparcul Dinozaurilor in Romania, Gea Norvegica in Norway, Araripe in Brasil and Réserve Géologique de Haute-Province in France) in the scope of use of simple geoproducts employing the hands-on activity strategy for education, interpretation, and promotion of geoheritage. Based on the field cataloguing of geological and geomorphological resources, the paper presents a hypothetical model of possible application of the hands-on activity strategy in the preparation of simple geoproducts in Roztocze.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
 2. Arouca Geopark, Portugal, Programas educativos 2011/2012, www.geoparquearouca. com/documentos/programas/Programas%20Educativos%20do%20Geopark%20Ar ouca%202011_12_17dc3434daec9ebc6c9a3e6b99ca2066.pdf.
 3. Bacci D.C., Piranha J.M., Boggiani P.C., Lama E.A., Teixeira W., Geoparque - Estratégia de Geoconservaçăo e Projetos Educacionais, Revista do Instituto de Geociências - USP, Săo Paulo, Geol. USP, Publ. espec. 2009, vol. 5.
 4. Boas M.V., Brilha J.B.R., De Lima F.F., Conservação do patrimônio paleontológico do Geopark Araripe (Brasil): enquadramento, estratégias e condicionantes, "Boletim Paranaense de Geociências" 2013, vol. 70.
 5. Breda Z., Costa R., Costa C., Do Clusters and Networks Make Small Places Beautiful? The Case of Caramulo (Portugal), w: Tourism Local Systems and Networking, red. L. Lazzeretti, C.S. Petrillo, Elsevier, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, UK 2006.
 6. Brzezińska-Wójcik T., Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu, w: Wpływ sektora B + R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. I, red. D. Jegorow, A. Niedużak, Wydawnictwo CI VIS , Chełm 2012.
 7. Brzezińska-Wójcik T., Grabowski T., Moskal A., Pawłowski A., Wiechowska I., Część opisowa do Mapy "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego". Informator - mapa turystyczna 1 : 50 000, Kartpol, Lublin 2011.
 8. Carvalho C.N., Rodrigues J., Building a Geopark for Fostering Socio-economic Development and to Burst Culture Pride: The Naturtejo European Geopark (Portugal), w: Una visión multidisciplinar del patrimonio geológico y minero. Cuadernos del Museo Geominero Nº 12, red. P. Florido, I. Rábano, Instituto Geológico y Minero de Espańa, Madrid 2010
 9. Caulton T., Hands-on Exhibitions: Managing Interactive Museums and Science Centres, Routledge, London 1998.
 10. Cieśliński S., Ekspertyza stratygraficzna z osadów kredy górnej ark. Józefów, rękopis, Archiwum Przedsiębiorstwa Geologicznego, Kielce 1994.
 11. Cieśliński S., Ekspertyza stratygraficzna z osadów kredy górnej ark. Krasnobród, rękopis, Archiwum Przedsiębiorstwa Geologicznego, Kielce 1992.
 12. Coelho C., Valente S., Ribeiro C., Northwest Beira Highlands - Freita and Caramulo Hills (Portugal), w: Natural Heritage from East to West. Case Studies from 6 EU Countries, red. N. Evelpidou, T. Figueiredo, F. Mauro, V. Tecim, A. Vassilopoulos, Springer Heidelberg, Dordrecht-London-New York 2010.
 13. Dalhgren S., Gea Norvegica Geopark, the First European Geopark in Scandinavia, w: European Geoparks, Earth Heritage Protection and Sustainable Local Development, red. N. Zouros, T. Ramsay, P. McKeever, M. Patzak, The Natural History Museum of the Lesvos Petrified on behalf of the European Geoparks Network, SI GRI LES VOS, GR-81103, Greece 2009.
 14. Eder F., Patzak M., Geoparks - Geological Attractions: A Tool for Public Education, Recreation and Sustainable Economic Development, "Episodes" 2004, vol. 27 (3).
 15. Farsani N.T., Sustainable Tourism in Geoparks through Geotourism and Networking, Departamento de Economia, Gestăo e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro 2012.
 16. Farsani N.T., Coelho C., Costa C., Geotourism and Geoparks as Novel Strategies for Socio-economic Development in Rural Areas, "International Journal of Tourism Research" 2011, vol. 13 (1).
 17. Farsani N.T., Coelho C., Costa C., Rural Geotourism: A New Tourism Product, "Acta Geoturistica" 2013, vol. 4 (2).
 18. Frey M.L., Schäefer K., Büchel G., Patzak M., Geoparks - a Regional, European and Global Policy, w: Geotourism, Sustainability, Impacts and Management, red. D. Newsome, R. Dowling, Butterworth Heinemann, Elsevier Science, Oxford 2006.
 19. Geoparks and Geotourism: New Approaches to Sustainability for the 21st Century, red. N.T. Farsani, C. Coelho, C. Costa, C.N. Carvalho, Brown Walker Press, Boca Raton, Florida, USA 2012.
 20. Geraldes J., Ferreira R., Geotourism "Tectonics" and Geo-bakery, w: New Challenges with Geotourism, red. C.N. Carvalho, J. Rodrigues, Proceedings of the 8-th European Geoparks Conference. Idanha-a-Nova, Portugal, 4-6 September 2009.
 21. Gierliński G., A Preliminary Report on New Dinosaur Tracks in the Triassic, Jurassic and Cretaceous of Poland, Actas de las IV Jornadas Internacionales sobre Paleontologia de Dinosaurios y su Entorno Salas de los Infantes, Burgos 2008.
 22. Gierliński G., Tropami dinozaurów od Gór Świętokrzyskich po Roztocze, "Roztoczańskie Spotkania" 2009, nr 6.
 23. Grigorescu D., Discovery of a "Forgotten Land": The Last Three Decades of Research on the Dinosaur-bearing Deposits from the Haţeg Basin, "Acta Palaeontologica Romaniae" 2005, vol. 5.
 24. GTGA, 2006, Projecto para a candidatura do Geoparque Arouca a Rede Europeia de Geoparques. Arouca: Grupo de trabalho do Geoparque Arouca, www.cm-arouca.pt.
 25. Henriques M.H., Tomaz C., Sá A.A., The Arouca Geopark (Portugal) as an Educational Resource: A Case Study, "Episodes" 2012, vol. 35 (4).
 26. Herzog A., Sales A., Hillmer G., The UNESCO Araripe Geopark. A Short Story of the Evolution of the Life, Rockes and Continents, State of Ceara Government, Brazil 2008.
 27. Hose T.A., Geotourism and Interpretation, w: Geotourism, red. R. Dowling, D. Newsome, Butterworth Heinemann, Elsevier Science, Oxford 1995.
 28. Hose T.A., Geotourism in Almeria Province, Southeast Spain, "Tourism" 2007, vol. 55 (3).
 29. Hose T.A., Leading the Field: A Contextual Analysis of the Field-excursion and the Fieldguide in England, Proceedings of the Critical Issues in Leisure and Tourism Education Conference. High Wycombe 2006
 30. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2002.
 31. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2010.
 32. Kawałko D., Kamieniarstwo na Roztoczu - próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego, w: Roztocze - problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim, t. II , red. A. Jarosz, A. Michałowski, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Jarosław 2001.
 33. Kellner A.W.A., Membro Romulado da Formação Santana, Chapada do Araripe, CE- Um dos mais importantes depósitos fossilíferos do Cretácico brasileiro, w: Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil, red. C. Schobbenhaus, D.A. Campos, E.T. Queiroz, M. Winge, M. Berbert-Bom, Brasília 2002.
 34. Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Waśkowska A., "GEOPARK KAMIENNY LAS NA ROZTOCZU" koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków 2011.
 35. Maćkowiak M., Jęczmyk A., Strategia hands-on activity w turystyce wiejskiej i jej wykorzystanie w tworzeniu edukacyjnych produktów turystycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 304.
 36. Malicki A., Karczmarz K., Popiel S., Materiały do górnokredowych flor Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, "Annales UMCS " 1967, B, nr 22.
 37. McKeever P., Zouros N., Patzak M., The UNESCO Global Network of National Geoparks, w: Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape, red. D. Newsome, R.K. Dowling, Good Fellow Publishers, Oxford, UK 2010.
 38. Meyer B., Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 627, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 16.
 39. Migoń P., Geoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 40. Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T., Naukowe podstawy geoturystyki - zarys problematyki, "Geoturystyka" 2007, nr 4 (11).
 41. Mrowczyk P., Madeja G., Doktor M., Tablice geoturystyczne jako część systemu informacji geoturystycznej, "Geotourism" 2011, n 3-4
 42. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 43. Pagès J.-S., The GeoPark of Haute-Provence, France - Geology and Palaeontology Protected for Sustainable Development, w: PaleoParks - The Protection and Conservation of Fossil Sites Worldwide, red. J.H. Lipps, B.R.C. Granier, Notebooks on Geology, Brest, book 3, chapter 3.
 44. Pralong J.P., Reynard E., A Proposal for a Classification of Geomorphological Sites Depending on Their Tourist Value, "Il Quaternario" 2005, vol. 18 (1).
 45. Ritche B.W., Managing Educational Tourism, Channel View Publications, Clevedon, UK 2003.
 46. Rodrigues J., Carvalho C.N., Geoproducts in Geopark Naturtejo, w: New Challenges with Geotourism, red. C.N. Carvalho, J. Rodrigues, Proceedings of the 8-th European Geoparks Conference, Idanha-a-Nova, Portugal, 4-6 September 2009.
 47. Słomka T., Kicińska-Świderska A., Geoturystyka - podstawowe pojęcia, "Geoturystyka" 2004, nr 1 (1).
 48. Szymkowiak A., Kowalska M., Edukacyjno-geoturystyczne tablice informacyjne - GeoTropy, "Przegląd Geologiczny" 2011, nr 59 (4).
 49. Tilden F., Interpreting Our Heritage, University of North Caroline Press, Chapel Hill-NC, USA 1977
 50. Urban J., Mleczek T., Cierech Z., Historyczne podziemne kopalnie kamieni młyńskich w Senderkach, Karta Dokumentacyjna nr 2243, 2012, http://geoportal.pgi.gov.pl/ gsapp/ObjectDetails.aspx?id=2243.
 51. Wojtanowicz P., Sokołowska A., Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN, "Folia Turistica" 2012, nr 26.
 52. www.dinozaury-krasnobrod.pl/pl.
 53. www.ejozefow.pl/2013-10-08-06-10-30/warto-zobaczy%C4%87.html.
 54. www.geoparken.no/Skole/Steinfamilien.
 55. www.ragnashjemmebakeri.net/74374545.
 56. www.skytrip.ro/geoparcul-dinozaurilor-tara-hategului-din-judetul-hunedoara-ob-1344. html.
 57. Xun Z., Milly W., National Geoparks Initiated in China: Putting Geoscience in the Service of Society, "Episodes" 2002, vol. 25 (1).
 58. Zouros C., Europejska Sieć Geoparków (European Geoparks Network, EGN) - ponadnarodowa współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa Ziemi, geoturystyki i rozwoju lokalnych społeczności, "Geoturystyka" 2008, nr 1 (12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu