BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Systematyczny rachunek kosztów w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a potrzeby informacyjne użytkowników
Reporting Cost Accounting According to New Accounting Act and Information Requirements of Users
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 345-357, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Ustawa o rachunkowości, Informacyjna funkcja rachunku kosztów
Cost accounting, Accounting Act, Cost accounting information function
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych obszarów rachunku kosztów, w których ustawa narzuca wszystkim podmiotom rachunkowości rozwiązania jednolite oraz takich, gdzie pozostawia jednostkom wybór, przez co mają one możliwość wpływania na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. W artykule wyeksponowano rozwiązania nowe, wprowadzone przez znowelizowaną ustawę o rachunkowości, które wpłynęły na system informacyjny rachunku kosztów oraz podjęto próbę oceny tych rozwiązań pod kątem potrzeb informacyjnych użytkowników. (fragment tekstu)

The article relates to new regulations regarding New Accounting Act and its influence on informational system of cost accounting. The most relevant areas of reporting cost accounting, where, on the one hand, Accounting Act imposes on each corporate enterprise uniform solutions and, on the other, gives a free choice, that enables to create corporate market image. Subsequently, it is analyzed if the new solutions meet the enhanced users' requirements relating to cost information quality. Though most of new solutions contributed to improved quality of cost information, not all related problems have been solved. The reason why cost information is of low quality to management level is to be found in its late delivery and far to ideal indirect cost allocation. The new information base on cost accounting methodologies is thus urgently required. Those solutions shall grow out of the improved, so-called "problem cost accounting", whilst using better cost calculation methods, i.e. Activity Based Costing, etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chluska J., Rachunek kosztów jako element polityki rachunkowości jednostek gospodarczych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 11.
 2. Cokins G., Sobieszczyk T., Jeśli odpowiedzią jest Rachunek Kosztów Działań..., to jak brzmi pytanie?, "Biuletyn Techniczny ABC", DC S.A. Grupa Computer Plus.
 3. Gierusz J., Kujawski J., Kujawski L., Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski Północnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1996, nr 35.
 4. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, wyd. II, Absolwent, Łódź 2001.
 5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
 6. Naumiuk T., Rachunek kosztów na potrzeby rachunkowości finansowej, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" (dodatek) 2002, nr 18.
 7. Rachunek kosztów, pod red. K. Sawickiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, tom I i II.
 8. Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, pod red. D. Sołtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 9. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, pod red. G. K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2002, tom I i II.
 10. Radek M., Schwarz R., Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań ankietowych), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2000, nr 1.
 11. Szychta A., Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 5.
 12. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm. - ostatnia nowelizacja: Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, tekst jednolity - Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694).
 13. Sobańska I., Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze 'Rafib', Łódź 1998.
 14. Szychta A., Cele kalkulacji kosztów a rachunek kosztów działań, "Rachunkowość zarządcza i controlling" 1998, nr 1.
 15. Szychta A., Metody rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, nr 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu