BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosiak Antoni
Tytuł
Klasyfikacja zatrudnienia i czynniki kształtujące jego strukturę w przemyśle
Classification of Employment and Factors Shaping Its Structure in Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 104, s. 43-55, tab.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
Zatrudnienie w przemyśle, Struktura zatrudnienia, Metody klasyfikacyjne, Zasoby ludzkie
Employment in industry, Employment structure, Classification methods, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie kryteriów klasyfikacyjnych tworzących podstawowe struktury zatrudnienia, ich wzajemne powiązania oraz rozpoznanie czynników kształtujących owe struktury. Zakres rozważań ograniczono do zatrudnienia w przemyśle, stanowiącego najbardziej dynamiczną sferę gospodarki narodowej i będącą podstawą jej rozwoju. W świetle przeprowadzonych wywodów można stwierdzić, iż badanie i ocena zatrudnienia nie mogą ograniczać się tylko do jednego kryterium klasyfikacyjnego zatrudnienia, ponieważ jego struktury są wzajemnie powiązane i oddziaływują nań różnorodne czynniki wzajemnie uwarunkowane. Czynniki te oddziaływują różnokierunkowo i wielokierunkowo powodując zmianę struktury zatrudnienia w różnych przekrojach. Przemiany struktury zatrudnienia opierają się na różnorodnych procesach wymiany pracowników ze względu na wiek zatrudnionych, wzrost lub spadek przyrostu naturalnego oraz przesunięć zatrudnionych w przestrzeni. Do najbardziej istotnych zmian w strukturze zatrudnienia przemysłu w Polsce Ludowej należy zaliczyć przesunięcia gałęziowe, przesunięcia regionalne, podnoszenie się wieku aktywności zawodowej młodzieży oraz wzrost ogólnego poziomu kwalifikacji pracowników. Całość działań zmierzających do zmian struktury zatrudnienia za pomocą kształtowania czynników wywołujących te zmiany powinno prowadzić do stanu pełnego i racjonalnego zatrudnienia, co jest celem gospodarowania zasobami ludzkimi w ustroju socjalistycznym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the presentation of classification criteria which create basic structures of employment, their mutual relations and recognition of factors shaping these structures. The scope of considerations was limited to employment in industry, which is the most dynamic sphere of national economy and which is the basis of its development. In the lught of the carried out arguments, it can be stated that examination and evaluation of employment cannot be limited to only one classification criterion of employment, because its structures are mutually related and various factors mutually conditioned influence them. These factors exert influence in various directions and in many directions causing the change in the structure of employment in different crossections. Changes in the structure of employment are based on various processes of exchange of employees because of their age, increase or decrease of natural growth of population and shifts of employed in space. The most essential changes in the structure of employment in industry in People's Poland are branch shifts, regional shifts, raising of the age of professional activity of the youth and increase of the general level of employees qualifications. Total activities aiming at changes in the structure of employment by meand of shaping factors causing these changes should lead to the state of full, rational employment which is one of the goals of the socialist system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Olędzki, Polityka zatrudnienia, Warszawa 1974.
 2. Public Investment and Full Employment, International Labor Office, Montreal 1946.
 3. M. Kabaj, Racjonalne zatrudnienie, praca zbiorowa pod red. M. Kabaja: "Polityka gospodarcza Polski Ludowej", cz. 1, Warszawa 1965.
 4. T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji, Warszawa 1965.
 5. J. Unlot, Zatrudnienie i wydajność pracy w przemyśle, praca zbiorowa pod red. S. Smolińskiego: "Elementy ekonomiki przemysłu", Warszawa-Poznań 1979.
 6. M. Gołacka, Wzrost kwalifikacji pracowników na tle wzrostu płac, Gospodarka Planowa, nr 6, 1972.
 7. W. Gabrusewicz, M. Hamrol, E. Kurtys, H. Sobolewski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, Poznań 1978.
 8. E. Kozłowska, J. Wojtyła, Ludność, zatrudnienie, prawo, Katowice 1975.
 9. J. Kordaszewski, Praca i zatrudniania w przemyśle, Warszawa 1969.
 10. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1973.
 11. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu