BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka Dorota
Tytuł
Pojęcie infrastruktury wodociągowej i metodyka określenia jej roli w przemyśle
The Concept of Infrastructure of Water-Supply Installation and Methodology of Determining Its Function in Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 104, s. 117-130
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
Wodociągi, Sieć wodociągowa, Infrastruktura, Woda, Przemysł, Analiza racjonalności, Gospodarka wodna
Waterworks, Water supply network, Infrastructure, Water, Industry, Rational analysis, Water management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsza część artykułu poświęcona pojęciu infrastruktury wodociągowej charakteryzuje jej istotę, funkcje i cechy - na tle całości potencjału majątkowego. Dotychczasowy dorobek literaturowy w tym zakresie posiada głównie charakter teoretyczny (w dużym stopniu jeszcze dyskusyjny), w mniejszym stopniu metodyczny, a w nikomym zakresie empiryczny. Mając to na względzie - w drugiej części artykułu - zaproponowano metodę określenia wodochłonności i roli infrastruktury wodociągowej w przemyśle. Konkretnie, dotyczy to określenia wartości majątku infrastruktury wodociągowej w ramach posiadanego potencjału majątkowego przez badany przemysł, a także określenia wielkości infrastruktury wodociągowej angażowanej z zewnątrz. Metodyka uwzględnia realne możliwości uzyskania niezbędnych informacji. Opracowanie zawiera też propozycje wskaźników służących ocenie roli infrastruktury wodociągowej w przemyśle. Ponadto, przedstawiono warunki niezbędne dla pogłębienia badań w tym zakresie, jakie leżą w interesie racjonalizacji powiązań między przemysłem a infrastrukturą wodociągową. (abstrakt oryginalny)

The first part of the paper is demoted to the concept of infrastructure of water-supply installations and characterizes its essence, functions and features - against the background of the total property potential. The hitherto published literature on this subject is mainly of theoretical character (to a great extent controversial) and to a smaller degree methodological, and in a minimal degree empirical. Taking this into account - in the second part of the paper - the method of determining water absorptiveness and the role of infrastructure of water-supply installations in industry were suggested. Precisely, it concerns determining the value of property of infrastructure of water-supply installations within the framework of property potential possessed by the studied industry, and determining the size of infrastructure of water-supply installations engaged from outside. The methodology takes into account the real possibilities of obtaining necessary information. The paper also contains the suggestions of indicators serving the evaluation of the role of infrastructure of water-supply installations in industry. Moreover, the paper contains presentation of conditions necessary for deepending studies in this field and which lie in the interest of rationalization of relations between industry and water-supply installations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wielka Encyklopedia Powszechna, T. 5, Warszawa 1965.
 2. K. Secomski, Czynniki społeczne we współczesnym rozwoju gospodarczym, Warszawa 1970.
 3. A.F. Kubiak, Pojęcie infrastruktury we współczesnej literaturze ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGPiS, nr 79, 1971.
 4. A.F. Kubiak, Regionalne zróżnicowanie wyposażenia zakładów przemysłowych w własne urządzenia infrastrukturalne. Studia KPZK PAN, t. XLIV, Warszawa 1974.
 5. J. Ziółkowski, Socjologia i planowanie społeczne, Warszawa 1972.
 6. J. Goryński, W sprawie badań rozmieszczenia szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1966.
 7. B. Ledworowski, Lokalna infrastruktura techniczna - nowa forma czy nowa treść? Gospodarka Planowa, nr 3, 1973.
 8. W. Pukniel, Infrastruktura społeczna. Próba definicji: problemy związane z kwantyfikacją. Biuletyn IGS SGPiS, Warszawa 1968, nr 4.
 9. W. Grzywacz, Infrastruktura transportu. Warszawa 1972.
 10. E. Bittnerowa, Majątek trwały jako czynnik rozwoju regionu (na przykładzie woj. poznańskiego), Studia KPZK PAN, tom XX, Warszawa 1967.
 11. Z. Gorzała, Rola infrastruktury ekonomicznej i społecznej w rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego, Przegląd Zachodnio-Pomorski, z. 1, 1978.
 12. Z. Dziembowski, Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka, Miasto nr 2, 1966.
 13. J. Lepiech, Infrastruktura społeczna, praca zbiorowa pod red. A. Rajkiewicza: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Warszawa 1976.
 14. W. Zawadzka, Infrastruktura społeczna a czas wolny. Próba określenia współzależności, Biuletyn IGS SGPiS Warszawa 1968, nr 4.
 15. Z. Dziembowski, Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Warszawa 1971.
 16. A.F. Kubiak, Infrastruktura jako czynnik rozmieszczenia produkcji, Miasto nr 2, 1972.
 17. Klasyfikacja gospodarki narodowej, Zeszyty Metodyczne GUS, nr 9, 1975.
 18. A. Ginsbert-Gebert, Polityka komunalna, Warszawa 1977.
 19. M. Badowski, Z. Heidrich, Urządzenia wodne i ściekowe, Warszawa 1973.
 20. P.N. Rosenstein-Rodan, Uwagi o teorii "wielkiego pchnięcia". Ekonomista nr 2, 1959.
 21. J. Kroszel, Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, Opole 1974.
 22. G. Chądzyński, Wody i ścieki przemysłowe, Warszawa 1973.
 23. M. Opałło, Dysproporcje w strukturze przestrzennej przemysłu w Polsce Ludowej. Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu