BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowski Mariusz
Tytuł
System mierników oceny gospodarowania środkami trwałymi w przemyśle
The System of Measures of Evaluation of Economy of Fixed Assets in Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 104, s. 131-148
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
Gospodarowanie środkami trwałymi, Środki trwałe, Mierniki efektywności produkcji, Analiza ekonomiczna
Fixed assets management, Fixed assets, Production effectiveness indicators, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto głównie próbę prezentacji oraz ogólnej charakterystyki systemu wskaźników ekonomicznych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki środkami trwałymi w przemyśle. Na tle układu mierników oceny gospodarowania przemysłowym majątkiem trwałym wyeksponowano wskaźnik produktywności środków trwałych jako syntetyczny miernik efektywności tych środków. Ekspozycja wskaźnika produktywności majątku trwałego uwypukliła jego specyficzny charakter, złożoność konstrukcji, a także umożliwiła dokonanie oceny i praktycznej przydatności wartościowej formy tego wskaźnika. Wnioski końcowe udokumentowały również ograniczoność przydatności rozpatrywanego miernika w analizach ekonomicznych interesujących się mniejszymi agregatami środków trwałych (np. pojedynczymi maszynami lub urządzeniami czy grupami według rodzaju rzeczowego). W opracowaniu zaakcentowano także konieczność podejmowania badań przyczynowo-skutkowych mających na celu poszukiwanie precyzyjniejszych form relacji produkcja-majątek trwały. (abstrakt oryginalny)

The paper undertakes to present and generally characterize the system of economic indicators concerning broadly understood economy of fixed assets in industry. The indicator of productivity of fixed assets as a synthetic measure of the effectiveness of these assets was exposed against the background of the set of measures of evaluation of economy of fixed assets. Exposition of the indicator of productivity of fixed assets showed its specific character, complexity of its construction, and enabled evaluation of practical usefulness of value form of this indicator. Final conclusions also documented the limitations of usefulness of this measure in economic analysis of smaller aggregates of fixed assets (eg. single machines or implements or groups according to type). The necessity of undertaking cause and effect studies aiming at finding more precise forms of relations production - fixed assets was stressed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kulikowski, hasło: "System", Encyklopedia Organizacji i Zrządzania, Warszawa 1981.
 2. J. Gościński, hasło: "System", Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1974.
 3. L. Pasieczny, J. Więckowski, Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Warszawa 1979.
 4. B. Ciepielewska, Statystyka środków trwałych produkcji Warszawa 1962.
 5. J. Więckowski, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa 1980.
 6. W. Piotrowski, Istota środków trwałych i ich wykorzystanie, w pracy zbiorowej: "Wykorzystanie środków trwałych", Warszawa 1974.
 7. E. Kurtys, Pomiar i ocena efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1978, z. 79.
 8. J. Kwejt, Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przemysłem, Warszawa 1966.
 9. W. Ławrynowicz, Majątkochłonność a makroekonomiczna efektywność produkcji, Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 10, 1970.
 10. W. Bień, S. Nisengolc, Ewidencja środków trwałych i amortyzacji, Warszawa 1975.
 11. W. Lissowski, Zastosowanie relacji: majątek-praca-produkcja w programowaniu rozwoju przemysłu, Warszawa 1962.
 12. J. Strzoda, Teoretyczne problemy wskaźnika produktywności, Katowice 1970.
 13. J. Więckowski, Efektywność gospodarcza przedsiębiorstwa, Warszawa 1971.
 14. S. Róg, Statystyka środków trwałych, Warszawa 1972.
 15. A. Skrzypek, Z badań nad produktywnością środków trwałych w przemyśle polskim, Ekonomista, nr 1, 1978.
 16. B. Byrski, E. Luchter, Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), Folia Oeconomica Cracowiensia, vol. XIII, 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu