BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Piotr, Gawrzyał Agenor
Tytuł
Związki zawodowe a funkcje systemu politycznego socjalizmu
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 105, s. 17-29
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, System polityczny, Ustrój socjalistyczny, Socjalizm, Rola związków zawodowych
Trade unions, Political system, Socialist system, Socialism, Role of trade unions
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia głównych aspektów kontrowersji wokół miejsca i roli związków zawodowych w politycznym systemie socjalizmu. Przemiany, jakie zachodzą w polskim ruchu związkowym, są - jak można sądzić - przejawem potrzeb zmian w funkcjonowaniu całego systemu. Mnogość powiązań i relacji pomiędzy jego elementami wyklucza bowiem możliwość zachowania w nienaruszonym stanie dotychczasowej struktury, przy zasadniczej zmianie usytuowania jednego z jej elementów (jakim są związki zawodowe). Ocena tego zagadnienia możliwa jest, naszym zdaniem, z punktu widzenia kryterium efektywności funkcji systemu politycznego socjalizmu - jako całości oraz poszczególnych jego elementów. Po przedstawieniu propozycji rozumienia kategorii "systemu politycznego socjalizmu" i jego funkcji, na tle dwu zasadniczych ujęć - funkcjonalnego i instytucjonalnego, przedstawia się zarys trzech wykrystalizowanych koncepcji funkcjonowania związków zawodowych w systemie politycznym socjalizmu. Szczególny nacisk kładzie się przy tym na określenie relacji: partia marksistowsko-leninowska - związki zawodowe, funkcjonujących w tych koncepcjach. Zadaniem trzeciej części artykułu jest próba określenia konsekwencji, wynikających z założeń tych koncepcji dla funkcjonowania systemu politycznego jako całości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.C. Almond, Political Systems. New York 1967.
 2. D. Easton, Framework for Political Analysis, Engelwood Cliffs, 1965.
 3. W. Lamentowicz, Funkcja systemu politycznego a żywiołowa dynamika makrostruktur życia społecznego, w: Z zagadnień teorii polityki. Red. K. Opałek, W-wa 1978.
 4. K. Ostrowski, Rola związków zawodowych w polskim systemie politycznym, W-wa 1970.
 5. K. Jasiewicz, Rola społecznych radnych wojewódzkich rad narodowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979.
 6. N. Toporin, Politiczeskaja sistema socjalizma, Moskwa 1972.
 7. F. Burłacki, System polityczny rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Studia Nauk Politycznych nr 3/1975.
 8. W. Razin, Politiczeskaja organizacja obszczestwa, Moskwa 1967.
 9. W. Ambarcumow, Polityczny system socjalizmu - struktura i rozwój. Studia Nauk Politycznych nr 3/1979.
 10. J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa, W-wa 1978.
 11. J. Kowalski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, W-wa 1977.
 12. F. Ryszka, Wstęp do nauki o polityce (uwagi metodologiczne) Warszawa-Poznań 1978.
 13. P. Sztompka, Analiza systemowa w naukach politycznych, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, W-wa 1975.
 14. W. Waśniewski, Problemy politycznej organizacji społeczeństwa politycznego, w: Z zagadnień teorii polityki. Red. K. Opałek, W-wa 1978.
 15. J. Kowalski, Podstawowe tendencje rozwoju i zasady funkcjonowania socjalistycznego systemu politycznego, Studia Nauk Politycznych nr 3, 1973.
 16. Stenogram dyskusji nad książką J.J. Wiatra "Przyczynek do zagadnienia rozwoju społecznego w formacji socjalistycznej", Studia Nauk Politycznych nr 4 1981.
 17. Program NSZZ "Solidarność" uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów "Tygodnik Solidarność" nr 29/1981 r.
 18. J.J. Wiatr, Warunki efektywnego funkcjonowania socjalistycznego systemu politycznego, w: Z zagadnień teorii polityki. Red. K. Opałek, W-wa 1978.
 19. W. Lamentowicz, Reformizm szwedzki, W-wa 1977.
 20. L. Trocki, O zadaczach profsojuzow, Moskwa 1921.
 21. M. Waldenberg, Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, W-wa 1978.
 22. A. Łopatka, Państwo socjalistyczne a związki zawodowe, P-ń, 1962.
 23. C. Gilejko, Leninowska koncepcja demokracji socjalistycznej, W-wa 1970.
 24. W. Lenin, Dzieła t. 32, W-wa 1956.
 25. T. Wójcik, Związki zawodowe w systemie organizacji społeczeństwa socjalistycznego w Polsce: w: Organizacja polityczna systemu politycznego w Polsce. Red. A. Dobieszewski, W-wa 1977.
 26. M. Urbański, Wzrost roli związków zawodowych, w: Polityczna organizacja społeczeństwa w Polsce, Poznań 1977.
 27. W. Lenin, Dzieła t. 23, Warszawa 1957.
 28. VIII Plenum KC PZPR 6-7 luty 1971, Nowe Drogi. Numer specjalny, W-wa 1971.
 29. Statut Zrzeszenia Związków Zawodowych w Polsce, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu