BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierachowska Grażyna
Tytuł
Prawne przesłanki tworzenia studenckich organizacji młodzieżowych w Polsce Ludowej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 105, s. 54-73
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Studenci, Młodzież, Stowarzyszenia, Organizacje społeczne, Regulacje prawne, Ustrój socjalistyczny, Socjalizm
Students, Youth, Associations, Social organisations, Legal regulations, Socialist system, Socialism
Abstrakt
Doktryna socjalistyczna prezentuje pewien wzór roli organizacji młodzieżowych i określa ich teoretyczny statui. Praktyczna realizacja tego wzoru wymaga skonstruowania norm prawnych, za pomocą których dyrektywy doktrynalne zostaną przestransponowane na język praw i obowiązków zarówno organizacji młodzieżowych, jak i pozostałych elementów systemu politycznego. Przepisy prawne tworzą realne możliwości działała i gwarancje dla organizacji młodzieżowych w uczelni i, co w nowym ustroju jest szczególnie ważne, pozwalają wprowadzić i umacniać nowe reguły i zasady działania i likwidować stare. Akty prawne tworzą warunki dla legalności istnienia i działania organizacji młodzieżowych w granicach przez te akty nakreślonych. Zapewnienie legalności jest pierwszym warunkiem gwarantującym pełnienie przez te organizacje ich roli. Prawne podstawy działania organizacji młodzieżowych w szkole wyższej obejmują akty prawne dwojakiego rodzaju: ustawę zasadniczą oraz akty prawne niższego rzędu. Wśród aktów niższego rzędu znajdują się ustawy, rozporządzenia - wydawane głównie na mocy delegacji zawartych w ustawach oraz akty samoistne. Akty te dotyczą zarówno stowarzyszeń jak i szkół wyższych, odnoszą się do organizacji młodzieżowych wprost lub pośrednio. Cechuje je duża zmienność oraz narastanie uregulowań. Niezależnie od zakresu regulowanych spraw i kolejności ukazywania się występuje pewna hierarchia ich ważności, tzn. nadrzędność konstytucji nad ustawą zwykłą, a ustawy nad aktami prawotwórczymi niższego rzędu. W powyższych aktach zwrócimy uwagę na przepisy prawne dotyczące tworzenia organizacji społecznych jak i zrzeszania się obywateli. Występuje między nimi ścisła zależność, bowiem gwarancje dla obywateli implikują gwarancje dla organizacji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omówione są przepisy prawne zabezpieczające tworzenie organizacji, określające obszar działań dozwolonych. Część druga natomiast przedstawia prawne ograniczenia działalności w tym zakresie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Borkowski, Struktura organizacyjna szkoły wyższej a zasady zarządzania w: Model prawny szkoły wyższej a zasady zarządzania, (red.) Z. Leoński. Poznań 1980.
 2. A. Łopatka, Rola państwa w ustroju socjalistycznym, Wwa 1970 r. (tekst powielany).
 3. A. Kamiński, Prehistoria polskich związków młodzieży. W-wa 1959.
 4. B. Hillebrandt, Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Polsce 1939-1945. W-wa 1973.
 5. J. Borkowski, Organizacja zarządzania szkołą wyższą. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 6. M. Rybicki, Miejsce i rola organizacji społecznych w PRL a ich regulacja prawna. Państwo i Prawo 1979, nr 1.
 7. Dz.U. z 1932 r. nr 94, poz. 808.
 8. J. Mikosz, Państwo a ideowo-polityczne organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej, W-wa 1977.
 9. Z. Madej, Nauka i rozwój gospodarczy, Wwa 1972.
 10. J. Jaroszyński, J. Litwin, W. Taborski, Prawo szkół wyższych. Teksty i komentarze, Wwa 1955.
 11. Rzeczpospolita, nr 1 z 23 lipca 1944 r.
 12. B. Krasiewicz, Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944-1948, Wrocław 1976.
 13. Art. 52 ust. 1 ustawy z 1933 r.
 14. §1 pkt 2 rozporządzenia z 1937 r.
 15. Dekret z 24 maja 1945 r., Dz.U. nr 21 poz. 118, 119, 120.
 16. Dz.U. nr 21 poz. 122.
 17. Dz.U. nr 46 poz. 260.
 18. Dz.U. nr 56 poz. 313, 314.
 19. Okólnik nr 9 z dnia 30 I 1946 r. w sprawie działalności niektórych typów stowarzyszeń akademickich. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z 1946 r. Nr 1 poz. 22.
 20. J. Sabiniewicz, Prawo zrzeszania się w Polsce Ludowej, Poznań 1980 r.
 21. Protokół stenograficzny z Narady profesorów, pracowników nauki - demokratów, w dniach 28-29 IX 1947 r. AAN-TUR-9.
 22. Dz.U. nr 49, poz. 277.
 23. Dz.U. Nr 54 poz. 306.
 24. Dz.U. nr 66, poz. 415.
 25. J. Borkowski, Organizacja zarządzania szkołą wyższą, Wrocław-Gdańsk 1976.
 26. Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki. Dz.U. nr 6, poz. 36.
 27. S. Szczeniowski, Sprawozdanie stenograficzne z IX Sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniach od 15 do 11 września 1956 r. W-wa 1956 r.
 28. Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki. Dz.U. Nr 41, poz. 185.
 29. E. Godlewski, Sprawy samorządu studenckiego. Życie Szkoły Wyższej 1957 r. nr 5.
 30. Pismo Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 1957 r. AAN-MSzW-GM-384.
 31. Deklaracja ideowo-programowa ZMD, Tygodnik Demokratyczny nr 50 z 12 XII 1956 r.
 32. P. Winczorek, Miejsce i rola SD w strukturze politycznej PRL. W-wa 1975.
 33. Uchwała Prez. CK SD. Tygodnik Demokratyczny nr 3, 1957 r.
 34. J. Bukowski, Nowa Rada Główna - nowe zadania. Życie Szkoły Wyższej 1957 nr 4.
 35. Pismo MSzW z dn. 10 III 1957 r. AAN-MSzW-GM-384.
 36. Obrady Sekcji Uniwersyteckiej - RGSzW. Życie Szkoły Wyższej 1967 nr 9.
 37. Dz.U. Nr 47, poz. 98.
 38. Rozporządzenie Ministra NSzWiT z dn. 18 grudnia 1980 r w sprawie organizacji studenckich. Dz.U. z 1981 r. Nr 1 poz. 3.
 39. J. Szczepański, W sprawie demokratyzacji szkoły wyższej, w: Życie Szkoły Wyższej 1956 nr 2.
 40. J. Siemieński, Prawo konstytucyjne, W-wa 1978.
 41. Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego. oprac. K. Kocot, K. Wolfke, Wrocław-Warszawa 1969 r.
 42. K. Opałek, Problem ograniczeń podstawowych praw i wolności obywatelskich przez ustawy, w: Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Kraków 1971 r.
 43. Dekret PKWN z dn. 30 X 1944 r. o ochronie Państwa. Dz.U. Nr 10, poz. 50.
 44. Art. 278 kodeksu karnego z 1969 r.
 45. Rozporządzenie prezydenta PR z 27 października 1932 r. prawo o stowarzyszeniach.
 46. B. Krasiewicz, Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944-1948 - Wrocław 1976.
 47. Dz.U. Nr 66 poz. 415.
 48. Statut Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej: W-wa 1948.
 49. Pismo ZG ZAMP Nr 22 (sekr.) 48 z dnia 3 VIII 1948 r. AAN-DM-77-57-IV.
 50. Notatka bez podpisu. AAN-MSzW-DM-77-57 IV.
 51. Pismo Ministra Oświaty z października 1948 r. (data nieczytelna) - AAN-MSzW-77 -57-IV.
 52. Sposób na demokrację. Politechnik nr 16 z 19 IV 1981 r.
 53. K.Z. Sowa, Elementy socjalistycznej teorii zrzeszeń z analizą wybranych zagadnień spółdzielczych zrzeszeń konsumenckich, W-wa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu