BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Robert Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Structure of Global Demand and Economic Growth in Central and Eastern European Countries
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 3-19, rys., tab., bibliogr. s. 18-19
Słowa kluczowe
Popyt, Wzrost gospodarczy, Taksonomia struktur
Demand, Economic growth, Taxonomy of structures
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Problemem wielu krajów o gospodarce rynkowej jest zapewnienie odpowiedniej struktury popytu globalnego oraz właściwe dynamizowanie poszczególnych jej składowych w celu osiągania wyższego tempa wzrostu gospodarczego. Dotyczy to również krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które po rozpoczęciu transformacji ustrojowo-gospodarczej nie osiągały homogenicznego i wysokiego wzrostu realnego PKB. Wśród przyczyn można wymienić: posiadanie zróżnicowanych zasobów własnych, wdrażanie odmiennych reform oraz prowadzenie specyficznej polityki makroekonomicznej. Celem artykułu jest pokazanie związków między strukturą popytu globalnego a wzrostem gospodarczym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1995-2013. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Na początku zaprezentowano krytyczny przegląd literatury dotyczący podejmowanej problematyki. W dalszej kolejności przedstawiono aspekty metodyczne. Następnie omówiono tempo wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1995-2013. W części empirycznej przeanalizowano związki między strukturą popytu globalnego a wzrostem gospodarczym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W podsumowaniu przedstawiono konkluzje z weryfikacji postawionej hipotezy badawczej oraz sformułowano końcowe wnioski z analizy przeprowadzonej w artykule. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the contribution of the structure of global demand on the economic growth in the countries of Central and Eastern Europe. The author focuses on the changes of the structure of global demand in the analysed countries in 1995-2013. The paper consists of a theoretical and an empirical part. The former presents a critical review of the relevant literature. Next, the methodological aspects are discussed. The following section analyses the associations between the structure of the global demand and the economic growth of the Central and Eastern European countries during the transformation process. The final part includes the author's conclusions concerning the verification of the research hypothesis and the analysis of the results from the conducted studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszkiewicz R. 2004 Uwarunkowania i skutki polityki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji, [w:] Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, Z. Mikołajewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Bywalec C. 2007 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Chomątowski S., Sokołowski A. 1978 Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 4. Economy and finance/National Accounts, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/Eurostat, data wejścia: 22.04.2014].
 5. Jędruchniewicz A. 2011 Struktura popytu globalnego w  Polsce, "Research Papers of Wrocław University of Economics", no. 168.
 6. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. 2002 Czy sektorowe zmiany strukturalne w Polsce mają charakter pozytywnego szoku podażowego?, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Karpiński A. 1986 Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa.
 8. Keynes J.M. 1985 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kotlorz D. 2005 Zmiany w działowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1995-2001, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, L. Kucharski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kukuła K. 1996 Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 11. Malina A. 2004 Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Młodak A. 2006 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Pluciński E. 2010 Między wolnym handlem a protekcjonizmem gospodarczym. Depresja 1933 versus kryzys 2009, [w:] Między kryzysem a współpracą gospodarczą: przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku, M. Lasoń (red.), Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 14. Sadowski Z. 2005 Transformacja i rozwój. Wybór prac, PTE, Warszawa.
 15. Sosenko K. 2008 Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Straub R., Tchakarov I. 2007 Assessing the impact of a  change in the composition ofpublic spending. A DSGE approach, "European Central Bank Working Paper Series", no. 795, August.
 17. Sztanderska U. 2002 Zmiany w strukturze zawodów, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, W. Cellary (red.), UNDP Poland, Warszawa.
 18. Włodarczyk R.W. 2006 Delimitacja zmian struktury produkcji sprzedanej przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym - aspekt makroekonomiczny, [w:] Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, J. Duda, W. Waszkielewicz (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, AGH, Kraków.
 19. Włodarczyk R.W. 2011 Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w  strefie euro, "Ekonomista", nr 4.
 20. Woźniak M.G. 2004 Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 21. Wydymus S. 1988 Analiza porównawcza struktur gospodarczych, [w:] Metody statystyki międzynarodowej, A. Zeliaś (red.), PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu