BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Szkolnictwo wyższe na Litwie w okresie 1989-2014 - od interwencjonizmu do liberalizmu
Higher Education in Lithuania During 1989-2014: from Interventionism to Liberalism
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 180-192, rys., tab., bibliogr. s. 189-192
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Finansowanie szkolnictwa, Interwencjonizm państwa, Liberalizm
Higher education, Financing of education, Government intervention, Liberalism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
W artykule dokonano analizy reformy szkolnictwa wyższego na Litwie, przeprowadzonej w okresie 19892014. Pierwszym etapem było utworzenie dwufilarowego modelu szkolnictwa wyższego - uniwersytety i kolegia. Kolejny etap stanowiło zbudowanie prywatnego sektora szkolnictwa wyższego w obu filarach. Końcowym etapem reformy było wprowadzenie liberalnego narzędzia "koszyka studenta", co zmieniło finansowanie edukacji wyższej. Decyzją sądu konstytucyjnego Litwy w grudniu 2011 roku takie rozwiązania finansowania szkolnictwa wyższego ograniczono tylko do uczelni państwowych. Liberalny model finansowania szkolnictwa wyższego zostawiono tylko dla 10% kwoty finansów przyznanych na szkolnictwo wyższe. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the reform of higher education in Lithuania conducted in the period 1989-2014. The first step was to create a binary model of higher education, consisting of universities and colleges. The next step was to build a private sector of both types of higher education institutions. The final stage of the reform was the introduction of liberal instruments, i.e. student vouchers, which changed the financing of higher education. According to the decision of the Constitutional Court of Lithuania in December 2011, this type of funding is limited only to state universities. The liberal model of financing higher education in 2012 concerned only 10% of the amount allocated for this purpose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Departament Statystyki Litwy, Kolegia na Litwie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1443&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 3. Departament Statystyki Litwy, Liczba przyjętych na studia do kolegiów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=15 92&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 4. Departament Statystyki Litwy, Liczba przyjętych na studia do uniwersytetów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id = 1593&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 5. Departament Statystyki Litwy, Liczba studentów w kolegiach na Litwie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1444 &status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 6. Departament Statystyki Litwy, Liczba studentów w szkołach podwyższonych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analizePid = 1668&status=N, data wejścia: 25.05.2014].
 7. Departament Statystyki Litwy, Liczba studentów w uniwersytetach na Litwie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analizePid = 1714&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 8. Departament Statystyki Litwy, Liczba szkół podwyższanych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1228&status=N, data wejścia: 25.05.2014].
 9. Departament Statystyki Litwy, Liczba uczęlni, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu- rodikliu-analize?id=1494&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 10. Departament Statystyki Litwy, Liczba uczniów i  studentów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu- analizePid=1501&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 11. Departament Statystyki Litwy, Środki i dochody uczelni, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1493&status=A, data wejścia: 25.05.2014].
 12. Eurostat, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/submitViewTableAction.do, data wejścia: 25.05.2014.
 13. Euros tat, Expenditure on education as % of GDP or public expenditure, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitYiew TableAction.do, data wejścia: 25.05.2014].
 14. Konstytucja Republiki Litewskiej, (Lietuvos Respublikos Konstitucija), 1992, Yalstybes zinios, 1992-11-30, nr 33-1014.
 15. Marszałek A. 2010 Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 12 lutego 2013 roku, nr V-107 - Oprelimi-narnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2013 roku (Del preliminaraus valstybes fnansuojamą pirmosios pakopos ir wentisiją studiją vietą, i kurias 2013 metaispriimami studentai, skaićiaus), Yalstybes zinios, 201302-14, nr 17-839), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442988&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 17. Rozporządzenie Ministra Oświaty i  Nauki z dnia 13 lutego 2014 roku - O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2014 roku (Del preliminaraus valstybes finansuojamą pirmosios pakopos ir vientisąją studiją vietą, i kurias 2014 metais priimami studentai, skaićiaus), Teises aktu registras, 2014-02-14, nr 2014-01573, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/ inter3/ dokpaieska.showdoc_l? p_id=465964&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 18. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 2 czerwca 2009 roku, nr ISAK-1163 - O pre-liminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i  jednolitych w 2009 roku (Del preliminaraus valstybes fnansuojamą pirmosios pakopos ir vientisąją studiją vietą, i  kurias 2009 metais priimami studentai, skaićiaus), Yalstybes zinios, 200906-06, nr 67-2731, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345476&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 19. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 23 lutego 2012 roku, nr V-324 - O prelimi-narnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2012 roku, (Del preliminaraus valstybes finansuojamą pirmosios pakopos ir vientisąją studiją vietą, i kurias 2012 metaispriimami studentai, skaićiaus), Valstybes zinios, 201202-28, nr 25-1186, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418992&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 20. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 29 listopada 2013 roku, nr V-1166 - O zatwierdzeniu normatywnych cen studiów na wyższych uczelniach dla studentów przyjętych w 2014 roku (Del studentą, priimamą 2014 metais i aukstąsias mokyklas, norminią studiją kainą patvirtinimo), Valstybes zinios, 2013-12-05, nr 124-6347, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461341 &p_ tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 21. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 31 marca 2011 roku, nr V-541 - O preli- minarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2011 roku (Del preliminaraus valstybes finansuojamą pirmosios pakopos ir vientisąją studiją vietą, i kurias 2011 metais priimami studentai, skaićiaus), (Valstybes zinios, 2011-04-09, nr 42-2017, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396218&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 22. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 5 marca 2010 roku, nr V-302 - O pre-liminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2010 roku (Del preliminaraus valstybes finansuojamą pirmosios pakopos ir vientisąją studiją vietą, i kurias 2010 metais priimami studentai, skaićiaus), Valstybes zinios, 201003-16, nr 30-1401, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366857&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].
 23. Sejm Republiki Litewskiej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://lrs.lt, data wejścia: 25.05.2014].
 24. Statistical Yearbook of Lithuania 1989, 1990, Statistics Lithuania, Vilnius.
 25. Statistical Yearbook of Lithuania 1994-1995, 1995, Statistics Lithuania, Vilnius.
 26. Statistical Yearbook of Lithuania 1995-1996, 1996, Statistics Lithuania, Vilnius.
 27. Statistical Yearbook of Lithuania 1996, 1996, Statistics Lithuania, Vilnius.
 28. Thieme J. K. 2009 Szkolnictwo wyższe- Wyzwania XXI wieku Polska Europa USA, Difin, Warszawa.
 29. Uchwała Sądu Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 2011 roku - O  zgodności ustawy o nauce i studiach Republiki Litewskiej (redakcja z 30 kwietnia 2009 roku) z Konstytucją Republiki Litewskiej (Del Lietuvos Respublikos mokslo ir studiją istatymo (2009 m. balandżio 30 d. redakcja) nuostatą atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai), Valstybes zinios, 2011-12-28, nr 160-7591.
 30. Uchwała Sądu Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2002 roku - O zgodności ustawy szkolnictwa wyższego Republiki Litewskiej 8 artykułu 5 części, 9 artykułu 3 części, 22 artykułu 3 części, 5 części: 10, 11 i 12 punktów, 24 artykułu 1 części: 1, 2 i 5 punktów, 2 i 7 części, 42 artykułu 4 części, 60 artykułu, 61 artykułu 1 części, 62 artykułu 1 części i 65 artykułu 1 i 2 części z Konstytucją Republiki Litewskiej (Del Lietuvos Respublikos aukstojo mokslo istatymo 8 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 3 dalies, 5 dalies: 10, 11 ir 12 punktą, 24 straipsnio 1 dalies: 1, 2 ir 5 punktą, 2 ir 7 dalią, 42 straipsnio 4 dalies, 60 straipsnio, 61 straipsnio 1 dalies, 62 straipsnio 1 dalies ir 65 straipsnio 1 ir 2 dalią atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.lrkt.lt/dokumentai/2002/n0202 05.htm (publikacja tylko w wersji elektronicznej), data wejścia: 25.05.2014].
 31. Ustawa o nauce i studiach Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublokos mokslo ir studiją istatymas), Valstybes zinios, 2012-05-08, nr 53-2639, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474734, data wejścia: 25.05.2014].
 32. Wołkonowski J. 2008- 2009a Reforma szkolnictwa wyższego na Litwie, [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2008-2009, T. 7- 8, A. Grynia (red.), Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno.
 33. Wołkonowski J. 2008-2009b Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku a reforma szkolnictwa wyższego na Litwie, [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 20082009, T 7-8., A. Grynia (red.), Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno.
 34. Wołkonowski J. 2009 Aspekt polityczny reformy nauki i szkolnictwa wyższego na Litwie w latach 2007-2009, [w:] Zachód w globalnej i  regionalnej polityce międzynarodowej: teoria i praktyka, E. Kużelewska, A. Bartnicki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 35. Zelvys R. 2013 Svietimo politika: istorija ir dabartis, lietuvos aukśtojo mokslo studiją fi- nansavimo politika: istorine raida ir "studento krepśelio " modelio idiegimo padariniai, "Acta Paedagogica Vilnensia", nr 31, Vilnius.
 36. Zymonik Z. 2010 Uczelnia wyższa jako organizacja trzeciej generacji, [w:] Wiedza w  gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu