BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frach Witold
Tytuł
Kombinaty w zarządzaniu przemysłem w NRD
Combines in Industrial Management in GDR
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 96, s. 148-157, wykr.
Tytuł własny numeru
Z badań nad ekonomicznymi problemami przemysłu
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Przemysł, Zarządzanie, Organizacje gospodarcze, Produkcja przemysłowa, Efektywność przemysłu, Efektywność gospodarowania
Market needs, Industry, Management, Economic organizations, Industrial production, Industry effectiveness, Business efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD)
German Democratic Republic (GDR)
Abstrakt
W systemie zarządzania przemysłem NRD znaczną rolę już w okresie poprzedzającym lata siedemdziesiąte odgrywały wielkie organizacje gospodarcze. Dopiero jednak w końcu lat sześćdziesiątych przeważać wśród nich zaczęły pionowe systemy organizacji przedsiębiorstw. W chwili obecnej w kombinatach - bo ta właśnie forma organizacyjna zyskała w NRD powszechną aprobatę, powstaje 88% produkcji przemysłowej NRD. Zarówno jednak cele, jak i struktury organizacyjne kombinatów uległy w końcu lat siedemdziesiątych znacznym przeobrażeniom. Zwiększone zostały również kompetencje dyrektora kombinatu. W celu umożliwienia kombinatom prowadzenia własnej polityki gospodarczej oraz właściwej oceny wyników kombinatu, wprowadzono w NRD w roku 1980 na szeroką skalę trzy mierniki oceny działalności - przemysłową produkcję towarową, produkcję netto oraz koszty materiałowe na 100 M produkcji towarowej. Zmiany w systemie zarządzania przemysłem w NRD wdrożone w latach 1977-1980 uczyniły z kombinatu prężną organizację łączącą w sobie wszystkie fazy procesu produkcyjnego, lepiej reagującą na potrzeby rynku i wiążącą kryteria swej działalności z kryteriami efektywności gospodarki narodowej. (abstrakt oryginalny)

Big economic organizations played an important role in the system of management of industry in GDR, already bafore 70'. However, only in the late 60' vertical systems of organization of enterprises prevailed. At present, 88% of the industrial output comes from combines, bacause this organization form gained general approval in GDR. In the late 70' both the goals as well as organizational structures of combines underwent considerable changes. The authority of the director of the combine was raised. In order to enable the combines to carry out their own economic policy and proper evaluation of its results, in 1980 three measures of the evaluation of activities were introduced on a large scale - industrial production of goods, net output and material costs against 100 M of commodity production. Changes in the system of management of industry in GDR introduced in 1977-1980 created from a combine a vital organization which embodied all phases of production process better reacting to market needs and linking the criteria of its activities with criteria of effectiveness of national economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z przemówienia E. Honeckera na IX Zjeździe SED, Berlin 1976.
  2. M. Dusterwald, Dokładniejsze obliczanie wyników w kombinatach, Die Wirtschaft, 1980, nr 1.
  3. E. Honecker, Zadania partii w realizacji uchwał IX Zjazdu SED, Berlin 1978.
  4. R. Gerisch, W. Hoffmann, Zadania i problemy rozwoju kombinatów przy założonym wzroście efektywności gospodarowania, Wirtschaftswissen schaften, 1979, nr 2.
  5. Sz. Jakubowicz, Kombinaty w NRD - zasady organizacji, Życie gospodarcze, 1970, nr 12.
  6. Z. Szeloch, Z problematyki struktur organizacyjnych kombinatów przemysłowych w NRD, Przegląd organizacji, 1971, nr 5.
  7. B. Gliński, System funkcjonowania gospodarki - logika zmian, Warszawa 1977.
  8. Kombinate, Die Wirtschaft 1978, nr 12.
  9. Sz. Jakubowicz, Kombinaty w NRD - zasady działania, Życie Gospodarcze, 1970, nr 16.
  10. Gesetzblat der DDR, Berlin 13.11.1979, część I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu