BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłuchowski Włodzimierz
Tytuł
Miejsce i rola systemu informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
The Place and Role of the System of Information in an Industrial Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 96, s. 158-172, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Z badań nad ekonomicznymi problemami przemysłu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, System informacyjny przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Informacja w przedsiębiorstwie, Efektywność produkcji, Przemysł
Industrial enterprises, Information system of enterprises, Enterprise management, Decision making process, Managerial decision making, Information in enterprise, Production effectiveness, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono wykazaniu miejsca i roli systemu informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono powiązania systemu informacji z systemem kierowania procesem produkcji. W rezultacie przeprowadzonych rozważań autor stwierdza, że wzajemne powiązanie obu systemów wynika przede wszystkim z istnienia współzależności i uwarunkowań procesów produkcyjnych i strumieni danych. Następnie autor wskazuje, że brak ścisłego powiązania obu systemów wywołuje zakłócenia w ich funkcjonowaniu, spowodowane najczęściej brakiem informacji niezbędnych dla potrzeb kierowania, przesyłania ich w nieodpowiednim czasie, a także dostarczaniu informacji nieuporządkowanych i zdezaktualizowanych. W dalszej części autor omawia znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji. Podkreśla znaczenie właściwego zbierania, przetwarzania oraz przesyłania informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również związków zachodzących między informacją a decyzją wydaną na ich podstawie. Wiele miejsca autor poświęca wykazaniu znaczenia i wartości poznawczych etapów przygotowawczych, poprzedzających podjęcie ostatecznej decyzji. W związku z tym charakteryzuje poglądy autorów w tej sprawie oraz przedstawia własną koncepcję procesu decyzyjnego. Końcową część artykułu poświęca omówieniu roli czynnika czasu w procesie kierowania przedsiębiorstwem. Zwraca przede wszystkim uwagę na problem dostarczania poszczególnym szczeblom kierowania określonych informacji w odpowiednim czasie oraz na znaczenie czynnika czasu z punktu widzenia sprawności i skuteczności kierowania procesami produkcyjnymi. (abstrakt oryginalny)

The paper was devoted to indicating the place and role of the system of information in an industrial enterprise. In the first part of the present paper the connections between the system of information with the system of management of the process of production were presented. Concluding his considerations the author states that interrelations of both systems result from the existence of inter-dependencies and conditions of processes of production and the flow of data. Next, the author points out that the lack of close connections of both systems induces disturbancies in their functioning caused most frequently by the lack of information necessary for management, sending it at inadequate time and supplying non-ordered and obsolete information. In the next part of the paper the author discusses the importance of information in the process of making decisions. He underlines the significance of proper collecting, processing and sending information within enterprise, as well as relations between information and decision based on it. The author devotes much attention to show the importance and value of preparatory stages, proceeding making the final decision. He characterizes the viewpoints of various authors on this subject and presents his own conception of the decision process. The last part of the paper is devoted to the role of the factor of time in the process of management of enterprise. He draws attention to the question of supplying particular levels of management with certain information at proper time and the importance of the factor of time from the point of view of effectiveness of management of processes of production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Flakiewicz W., Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1971.
  2. Brodski G., Sistiema informacij w uprawlenii proizwodstwom, w pracy zbiorowej - Primienienije elektrowyczislitielnych maszyn w uprawlenii proizwodstwom, Moskwa 1966.
  3. Gościński J., Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1968.
  4. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, wyd. II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu