BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babiak Jerzy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Modele konsumpcji rodzin pracowniczych o niskich dochodach
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 102, s. 45-65, tab.
Tytuł własny numeru
Modele konsumpcji najmniej zamożnych i wielodzietnych rodzin w Polsce
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Modelowanie konsumpcji, Dochody gospodarstw domowych, Ubóstwo, Rodzina, Zamożność społeczeństwa, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Dobra konsumpcyjne
Consumption, Modeling consumption, Household income, Poverty, Family, Society affluence, Structure of income and expenditure of households, Consumer goods
Abstrakt
Minione dziesięciolecie przyniosło istotny wzrost dochodów pieniężnych ludności, zwłaszcza zatrudnionej w gospodarce uspołecznionej. We wszystkich grupach społeczno-zawodowych ludności wzrosły również znacznie różnego rodzaju świadczenia społeczne i socjalne. Mimo tych niezaprzeczalnych faktów dotychczasowa polityka w tym zakresie nie znalazła aprobaty społecznej. Szczególnie ważnym problemem pozostaje zbyt duże zróżnicowanie poziomu życia poszczególnych grup ludności, które zwłaszcza w drugiej połowie lat siedemdziesiątych uległo dalszemu pogłębieniu. Nadal ponadto znaczna część ludności naszego kraju, w tym także rodziny pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej żyje poniżej lub na granicy tzw. "minimum socjalnego". Wg cen Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w styczniu 1980 r. prawie 3 mln osób w naszym kraju dysponowało jeszcze dochodem poniżej minimum socjalnego, w tym 1670 tys. osób w rodzinach pracowniczych. Mimo systematycznego zmniejszania się liczby osób żyjących poniżej społecznie uznanego minimum, w grupie ludności nie mającej zagwarantowanych elementarnych warunków rozwoju znajduje się jeszcze prawie co dziesiąta rodzina pracownicza. Niezwykle ważnym elementem aktywnej polityki płac i dochodów oraz doskonalenia rozwiązań w polityce socjalnej jest znajomość stopnia zaspokojenia potrzeb biologicznych i społeczno-kulturalnych różnych grup ludności. Dotyczy to zwłaszcza rodzin o najniższym standardzie życiowym. Zagadnieniu temu poświęcone jest poniższe opracowanie, dotyczące oceny poziomu życia najmniej zamożnych rodzin pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej. Do grupy tej zaliczono rodziny znajdujące się wg statystyki budżetów rodzinnych - w dwóch najniższych przedziałach dochodowych, tj. do 18 000 zł i 18 001-24 000 zł dochodu na 1 osobę rocznie. Podstawą opracowania są wyniki prowadzonych przez GUS badań budżetów rodzinnych w 1979 r. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zrezygnowano z prezentacji zmian modelu spożycia, koncentrując głównie uwagę na ocenie stanu aktualnego. W wyborze tym kierowano się przesłanką, że dla kształtowania w przyszłości społecznie akceptowanej polityki dochodowej i socjalnej mniej istotne są pozytywne przemiany w poziomie życia, jakie miały miejsce w przeszłości, lecz przede wszystkim dysproporcje w warunkach życiowych, które istnieją nadal między poszczególnymi grupami społeczeństwa. Niwelacja tych dysproporcji oraz opracowanie i realizacja środków zmierzających do tego, aby żadna z grup ludności nie znalazła się poniżej granicy minimum socjalnego, winny stać się w najbliższych latach jednym z ważniejszy cli zadań społeczno-gospodarczych naszego kraju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Minimum socjalne, "Życie Gospodarcze" 1981, nr 4.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 1979 r. GUS, Warszawa 1980.
  3. Z. Sufin: Badanie i planowanie warunków życia, W: Ekonomiczne i społeczne problemy spożycia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
  4. A. Krawczyńska, Czynniki demograficzne różnicujące dochody gospodarstw domowych, W: Ekonomiczne i społeczne problemy spożycia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
  5. E. Ostrowska, Czas użytkowania dóbr trwałych przez gospodarstwa domowe, "Wiadomości statystyczne" 1977, nr 7.
  6. Rozgryzanie koszyków, "Życie gospodarcze", 1980, nr 42.
  7. M. Pohorille, Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej i zbiorowej, "Nowe Drogi" 1979, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu