BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysiak Jan (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Modele konsumpcji wielodzietnych rodzin chłopskich w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 102, s. 113-127, tab.
Tytuł własny numeru
Modele konsumpcji najmniej zamożnych i wielodzietnych rodzin w Polsce
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Modelowanie konsumpcji, Rodzina wielodzietna, Ludność wiejska, Dochody gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków ludności wiejskiej, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Dobra konsumpcyjne, Świadczenia socjalne, Pomoc społeczna
Consumption, Modeling consumption, Large family, Rural population, Household income, Structure of revenue and expenditure of the rural population, Structure of income and expenditure of households, Food consumption, Consumer goods, Social benefits, Social assistance
Abstrakt
Sytuacja ekonomiczno-społeczna rodzin wielodzietnych zaczyna być coraz wyraźniej dostrzegana w poruszanych ostatnio problemach polityki społecznej. Wokół rodzin wielodzietnych pojawiło się szereg opinii nierzadko w stosunku do siebie kontrowersyjnych zarówno w świecie nauki, jak i szerokich kręgach społecznych. Z szerokiej dyskusji społecznej bezsprzeczny pozostaje fakt mówiący o trudnej sytuacji ekonomicznej omawianych rodzin w istniejących warunkach społeczno-ekonomicznych. Jednocześnie wszyscy są zgodni, że problem rodzin wielodzietnych nie znalazł poczesnego miejsca w prezentowanych w przeszłości, jak i obecnie rozwiązaniach polityki społecznej. Dotyczy to zarówno ukształtowanych rozwiązań socjalnych, jak i postulowanych. Braki te wynikają z tego, że proponowane rozwiązania nigdy nie były wiązane w pełni z obiektywnie istniejącą kategorią społeczną za jaką można uważać minimum socjalne rodziny wielodzietnej. Ze społecznego punktu widzenia rodzina wielodzietna będzie w najbliższym okresie czasu odgrywała istotną rolę w procesie reprodukcji. Na podstawie danych statystycznych można zaobserwować ciągły wzrost liczby gospodarstw domowych w mieście i na wsi. W mieście proces ten odbywa się bardzo gwałtownie i dotyczy szczególnie gospodarstw (rodzin) z jednym dzieckiem lub dwoma. Ulegają natomiast zmniejszeniu w swej bezwzględnej ilości gospodarstwa o liczbie dzieci 3 i więcej. Na wsi natomiast, proces zwiększania ilości gospodarstw domowych jest bardzo powolny a wręcz znikomy i wynika z utrzymywania się dużej ilości rodzin wielodzietnych na nie zmienionym poziomie. Wynika z tego, że przy nieznacznej przewadze ludności miejskiej nad wiejską w warunkach Polski zdecydowana przewaga gospodarstw w mieście (o ok. 60%) jest wynikiem mniejszej ilości osób w gospodarstwie, a co za tym idzie - ilości dzieci. Jeszcze bardziej jest to widoczne, kiedy grupa gospodarstw o liczbie 5 i więcej osób ulega rozbiciu na gospodarstwa o liczbie 5, 6 i 7 a także więcej osób. W gospodarstwach domowych o liczbie 5 osób, gospodarstw wiejskich jest więcej o ok. 20%, o liczbie 6 osób ponad dwukrotnie więcej, a w gospodarstwach o liczbie osób 7 i więcej różnica ta wynosi niepełne cztery razy (92 wobec 334 tys. w 1976 r. i 78 wobec 261 w 1978 r.). Statystyka nie podaje, jak te różnice wyglądają w rozbiciu na większą liczbę osób w gospodarstwie, np. 8,9,10 itd. Przedstawione opracowanie ma udzielić odpowiedzi na pytania związane z ogólnymi warunkami bytu rodziny wielodzietnej chłopskiej na podstawie analizy otrzymywanych dochodów, ponoszonych wydatków, struktury spożycia artykułów żywnościowych i usług oraz poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Przedstawione powyżej elementy są miernikami istniejącego w tych rodzinach modelu konsumpcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rocznik Statystyczny 1977.
  2. Rocznik Statystyczny 1980.
  3. Rocznik Statystyczny 1974.
  4. Budżety Gospodarstw Domowych 1979 rok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu