BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Konrad (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2015, vol. 4, nr 1, s. 157-171, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Wartość aktywów, Wartość przedsiębiorstwa
Financial performance, Asset value, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of using estimated values such as: provisions and write-downs of assets is to limit economic risk. Provisions should protect the entity against the adverse effects of future economic events that are possible to predict, and the write-downs of assets should protect the entity against overvaluation of its assets beyond their true value. However, in business practice, these estimates, are often used by the boards of companies to manipulate financial results, both as a tool to increase, as well as to decrease the result. The purpose of this study is to point out the problem of manipulating financial results of companies through the use of estimated values in the form of provisions and write-downs of assets. It seems that it should be taken seriously, and considered as one of the key problems of the theory, and in particular the practice of accounting. The following research methods have been used: an analysis of the literature, an analysis of normative acts, deduction method and comparison method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości (2009), Micherda B. (ed.), C. H. Beck, Warszawa.
 2. Fil P., Michalczyk A. (2007), Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 3. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. (2007), Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 4. Gabrusewicz W., Remlein M. (2007), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 6. Hońko S. (2007), Zasada ostrożności a oszustwa księgowe, [in:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Micherda B. (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 7. IAS 37 [in:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF (2011), SKwP, IASB, Warszawa.
 8. Karmańska A. (2003), Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego, KIBR, Warszawa.
 9. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 10. Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 11. National Accounting Standard No. 4 (NAS 4) "Loss of asset value", http://www.mf.gov. pl (accessed: 20.03.2015).
 12. Olchowicz I., Tłaczała A. (2009), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 13. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (2011), Pfaff J., Messner Z. (eds.), PWN, Warszawa.
 14. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (2009), Świderska G. K., Więcław W. (eds.), Difin, Warszawa.
 15. Stępień K. (2011), Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, nr 1/1.
 16. Stępień K. (2013a), Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości, [in:] Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Micherda B. (ed.), Difin, Warszawa.
 17. Stępień K. (2013b). Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, Szczecin.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Acounting Act), (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 19. Walińska E. (2010), Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, [in:] Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, ed. E. Walińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Wąsowski W. (2005), Kreatywna rachunkowość - fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 21. Wojas M. (2008). Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 768.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu