BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan
Tytuł
Socjopsychologiczne aspekty motywacji pracy
Socio-Psychological Aspects of Motivation for Work
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 93, s. 13-21
Tytuł własny numeru
Prace Instytutu Polityki Społecznej
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Motywacje, Psychologia człowieka, Zachowania społeczne, Praca
Work motivation, Motivation, Human psychology, Social behaviour, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W socjologicznych jak i w psychologicznych badaniach nad motywacją pracy często motywację rozpatruje się z punktu widzenia indywidualnego postępowania jednostki ludzkiej, bez uwzględniania jej zależności od konkretnych różnorodnych warunków społecznych, kulturowych itp. W artykule zawarta jest więc propozycja rozpatrywania tego problemu w znacznie szerszych rozmiarach. To znaczy, że przy ocenianiu motywacji człowieka z pozycji materializmu historycznego, a nie idealizmu, motywy jego muszą być relatywizowane do wzajemnie powiązanych ze sobą konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych, kulturowych oraz wrodzonych cech psychicznych danej jednostki. W rozważaniach tych nie można zapominać, że człowiek od początku swego istnienia był istotą społeczną i w tym ujęciu jest on w rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych. Artykuł zawiera zatem postulat wzajemnie dopełniającej się socjopsychologicznej interpretacji motywacji pracy - jako podstawowej czynności ludzkiej. Rozpatrzono także propozycję klasyfikacji ogólnych typów motywacji pracy w zależności od szczegółowych rodzajów motywów przyczyn działania, dla których ludzie pracując zaspokajają swoje potrzeby. Stwierdza się, iż przyjęcie socjopsychologicznej koncepcji motywacji pracy pozwoli lepiej poznać świadomość społeczną jednostki, która to niejednokrotnie determinuje organizację i kierunki naszego gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

Both sociological and psychological researches on the motivation for work often consider it from the viewpoint of individual behaviour of a human being, without regard to the fact that it depends on different, specific, social, cultural and other conditions. This article suggests a much wider view of the problem. It means that while evaluating human motivation from the viewpoint of historical materialism (not idealism) its motives must be related to the mutually connected specific socioeconomic and cultural conditions, as well as innate psychological qualities of a given individual. One cannot forget in his considerations that man from the very beginning of his existence has been a social being and in this aspect he constitutes the whole of social relations. Therefore, the article contains a postulate of mutually completing socio-psychological interpretation of the motivation for work as the basic human activity. The article also considers a suggestion to classify general types of motivation for work with regard to detailed kinds of motives and reasons of action for which people, while working, fulfill their needs. It has been stated that the acceptance of socio-psychological motivation for work will allow us to understand better the social consciousness of an individual which quite often determines the organization and directions of our economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Talejko, Motywy działalności racjonalizatorskiej i wynalazczej pracowników przemysłu, Warszawa 1968.
  2. J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa 1975.
  3. T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1967.
  4. W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych, Warszawa 1971.
  5. M. Ossowska, Motywy postępowania, Warszawa 1958.
  6. T. Szczurkiewicz, Studia Socjologiczne, Warszawa 1970.
  7. F. Krzykała, Wpływ motywacji pracy na zachowanie się społeczne pracowników i społeczną wydajność pracy, w: Wybrane zagadnienia z socjologii pracy, Zeszyty Naukowe AE, Seria I, Zeszyt nr 66, Poznań 1977.
  8. R. Stolberg, Sozialistisches Arbeitsverhalten Motivierung und Stimulierung, Martin Luther - Universitat Halle Wittenberg, Wissenschaftliche Beitrage 1976/25, Halle 1976.
  9. J. Szczepański, O motywach wydajności pracy, w: Praca zbiorowa pod red. B. Biegeleisen- Żelazowskiego, Wiedza o pracy ludzkiej, wyd. II, Warszawa 1951.
  10. A. Wesołowski, System nagród i kar a kształtowanie i przeobrażenie postaw pracowników wobec pracy i zakładu, w: Wybrane zagadnienia z socjologii pracy. Zeszyty Naukowe, Seria I, Zeszyt nr 66, AE, Poznań 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu