BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Unolt Jerzy
Tytuł
Indywidualny potencjał roboczy a intensyfikacja pracy w przemyśle
Individual Working Potential vs Intensification of Work in Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 93, s. 37-49, tab.
Tytuł własny numeru
Prace Instytutu Polityki Społecznej
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Intensyfikacja produkcji, Przemysł, Kwalifikacje pracowników, Normowanie pracy, Przemysł maszynowy, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Labour efficiency, Intensification of production, Industry, Qualifying employees, Standardization of work, Engineering industry, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intensyfikacja pracy, obok wzrostu jej siły produkcyjnej, jest istotnym czynnikiem zwiększenia wydajności pracy. Poziom intensywności pracy w danych warunkach obiektywnych zależy od możliwości i woli wykonawców, stąd też perspektywy wzrostu wydajności pracy poprzez samą tylko jej intensyfikację są ograniczone. Tym niemniej w istniejącej aktualnie sytuacji niepełnego wykorzystania potencjału kwalifikacyjnego pracowników oraz występowania znacznych strat czasu pracy rezerwy wydajności pracy tkwiące w niedostatecznej jej intensywności są godne uwagi. W podjętej próbie określenia wpływu indywidualnego potencjału roboczego na intensywność pracy w przemyśle uwzględniono takie cechy osobowe wykonawców, jak wiek, staż pracy, wykształcenie, zaszeregowanie osobiste. Badania przeprowadzono na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, obejmując nimi robotników reprezentujących typowe dla tego przemysłu zawody tokarza i ślusarza, zatrudnionych w systemie akordu indywidualnego. Jako miernik intensywności pracy przyjęto wskaźniki wykonania technicznie uzasadnionych norm pracy. W charakterze podstawowego narzędzia badawczego zastosowano współczynniki korelacji całkowitej i cząstkowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że poziom intensywności pracy w badanych grupach zawodowych określają w istotny sposób wiek i staż pracy, a częściowo także różnica między stopniem trudności wykonywanych robót i formalnymi kwalifikacjami robotników, wyrażonymi grupą zaszeregowania osobistego. W przeciwieństwie do tych czynników, wpływ wykształcenia na intensywność pracy okazuje się nieistotny. Wyniki badań pozwalają wnosić ponadto, iż zróżnicowanie poziomu intensywności pracy w obu analizowanych grupach zawodowych uzależnione jest w większym stopniu od stosunku do pracy i woli pracy ze strony robotników, aniżeli od ich potencjału roboczego. Wpływ ten jednak, w miarę przechodzenia na wyższy stopień rozwoju techniki, maleje na rzecz potencjału kwalifikacyjnego wykonawców. (abstrakt oryginalny)

Intensification of work, side by side with the growth of its productive power, is an essential factor of increasing its efficiency. The level of intensity of work in given objective conditions depends on the possibilities and will of performers, therefore, the prospects of increasing the efficiency of work only through its intensification are limited. Nevertheless, in the present situation when the qualification potential of workers is not fully used and when there appear considerable losses in working time, one should pay attention to reserves of work efficiency which lie in its unsatisfactory intensity. In an attempt to determine the influence of individual working potential on the intensity of work in industry, such personal features of the performers as their age, years of service, education and grading were taken into consideration. The research was carried out in a selected enterprise of engineering industry. It included workers representing professions typical for this industry - turners and locksmiths - employed in the system of individual piece-work. Indices of technically justified production quota were used as a measure of work intensity. Coefficients of total and partial correlation were a basic vehicle of research. The analysis proved that the level of work intensity in investigated professional groups is to a considerable extent determined by age and years of practice. Partially it is also determined by the disparity between the degree of difficulty of the performed tasks and formal qualifications of workers expressed by their grading. In contrast with these factors, the influence of education on the intensity of work seems to be insignificant. Besides, the results of research suggest that differentiation in the level of work intensity of both analysed groups depends more on the workers' attitude to work and their will than on their working potential. This influence, however, becomes smaller as technology reaches a higher level of development. At the same time qualification of potential of workers becomes more important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Marks, Kapitał, t. I, Warszawa 1951, KiW.
  2. S. Klonowicz, Zdolność do pracy a wiek człowieka, Warszawa 1973, KiW.
  3. M. Olędzki, Polityka zatrudnienia, Warszawa 1974, PWE.
  4. H. Król, Postęp techniczny a kwalifikacje, Warszawa 1970.
  5. J. Elbanowski, Mierzenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Ekonomika i Organizacja Pracy, 1959, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu