BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rozważania o pojęciu odpowiedzialności
Reflections About the Notion of Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 401, s. 220-232, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Etyka, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Responsibility, Ethics, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji coraz częściej stawia się pytania o odpowiedzialność ludzi biznesu, a zakres refleksji obejmuje odpowiedzialność prawną, finansową, etyczną, społeczną. Pojęcie odpowiedzialności jest wieloznaczne - dotyczy wielu aspektów, a także sens tego słowa zmieniał się i zyskiwał nowe znaczenia na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych. Rozpatrując kwestie odpowiedzialności zbiorowej, indywidualnej, poszukuje się odpowiedzi na pytania: kto odpowiada/za co/przed kim? Bada się strukturę odpowiedzialności i jej granice. Celem artykułu jest przedstawienie kategorii odpowiedzialności w świetle przedstawicieli różnych nauk. Omówiona zostanie geneza, definicja oraz rodzaje pojęcia odpowiedzialności(abstrakt oryginalny)

In the era of globalization, there are more and more questions about the responsibility of business people, and the scope of reflection includes legal, financial, ethical and social responsibility. The concept of responsibility is ambiguous. It concerns a lot of aspects and its meaning has changed and gained new meanings over the centuries, until modern times. Considering the issues of collective responsibility, an individual seeks the answers to the questions: Who is responsible/ what/from whom? The article explores the structure of responsibility and its borders. It also presents the category of responsibility in the light of the representatives of different sciences and discusses the origin, definition and types of the concept of responsibility(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buren P.M. von, 1960, Responsibility in the Christian Ethics, Southern Methodist University Press, Dallas.
 2. Davis K., 1977, Business Horizon 1975 - Five propositions for social responsibility, [w:] Managing Corporate Social Responsibility, ed. A.B. Carroll, Little, Brown and Company, Boston.
 3. Drogowska J., 2011, Poczucie odpowiedzialności pracowników banku a ich staż pracy, Scriptorium, Poznań-Opole.
 4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 2004, t. III, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 5. Filek J., 1996, Ontologizacja odpowiedzialności, Barani Suszyński, Kraków.
 6. Filek J., 1999, Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, WSHE w Łodzi, Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. Milesa i T. Kotarbińskiego, Warszawa.
 7. Filek J., 2001a, Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Filek J., 2001b, Odpowiedzialność między teorią a praktyką, Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu, nr 55, PAN, Warszawa.
 9. Filek J., 2003, Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, WUJ, Kraków.
 10. Filek J., 2006, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 11. Gabrusewicz T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Gasparski W., 2007, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 13. http://sjp.pwn.pl/lista.php? co=odpowiedzialny (10.5.2015).
 14. Ingarden R., 1987, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 15. Ingarden R., 1989, Wykłady z etyki, PWN, Warszawa.
 16. Jabłoński A., Jabłoński M.. Primus A., Spytkowska M., 2010, Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility), Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice.
 17. Jonas H., 1996, Zasada odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Platan, Kraków.
 18. Kant J., 2001, Krytyka czystego rozumu, Antyk, Kęty.
 19. Kierkegaard S., 1976, Albo-albo, t. II, tłum. K. Toeplitz, Warszawa.
 20. Kisil A., 2013, Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.
 21. Klimczak B., 2002, Etyka gospodarcza, wyd. 3, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Kostera M., 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Kubok D., 2011, Problem odpowiedzialności w filozofii greckiej. Uwagi na marginesie platońskiego Gorgiasza, Studia Ekonomiczne, nr 64, Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. ks. G. Polok, Katowice.
 24. Kuraszko I., 2010, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.
 25. Lazari-Pawłowska I., 1992, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Etyka. Pisma wybrane, red. P. Smoczyński, Ossolineum.
 26. Lenort L., 2007, Odpowiedzialność jako fundamentalna kategoria etyczna. Studium na podstawie literatury współczesnej filozofii odpowiedzialności, Ruch Filozoficzny, nr 64.
 27. Marek-Bieniasz A., 2006, Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera, Problemy
 28. Ekorozwoju, Studia Filozoficzno-Socjologiczne, vol. 1, no. 2.
 29. Michalik M., 2003, Od etyki zawodowej do etyki biznesu, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 30. Michalski M., 2009, Własność a odpowiedzialność, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu a wspólnoty lokalne, red. K. Czarnecki, Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu, Poznań.
 31. Niećko-Bukowska B., 2008, Perspektywy ujęcia odpowiedzialności, Investigationes Linguisticae, vol. XVI.
 32. Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., 2000, Nowy słownik pedagogiki pracy, WSP TWP, Warszawa.
 33. Okoń W., 2004, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 34. Picht G., 2004, Pojęcie odpowiedzialności, [w:] Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, red. J. Filek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 35. Picht G., 1981, Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima, t. 2, Klett-Colta, Stuttgart.
 36. Pogonowska B., 2004, Etos człowieka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa.
 37. Porębski C., 2001, Co nam po wartościach, Ośrodek Myśli Politycznej - Księgarnia Akademicka, Kraków.
 38. Saint-Exupéry A. de, 1964, Ziemia, planeta ludzi, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 39. Sośnicki K., 1973, Teoria środków wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 40. Szymczak M., 1998, Słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa.
 41. Teneta-Skwiercz D., 2013, Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 42. Velasquez M.G., 1997, Dlaczego spółki nie są za nic moralnie odpowiedzialne?, [w:] Etyka Biznesu, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, W drodze, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu