BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobiech Jan
Tytuł
Terenowe planowanie ochrony zdrowia w Polsce i Czechosłowacji (studium porównawcze)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1980, nr 87, s. 147-191, tab.
Tytuł własny numeru
Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Planowanie terytorialne, Analiza porównawcza, Planowanie społeczno-gospodarcze, Planowanie budżetowe, Finanse służby zdrowia, Finanse samorządu terytorialnego, System ochrony zdrowia, Organizacja ochrony zdrowia, Systemy budżetowania
Health care protection, Territorial planning, Comparative analysis, Socio-economic planning, Budget planning, Health care finance, Local government finance, Health care system, Organization of health care, Budgeting systems
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), Czechosłowacja
Polish People's Republic
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza systemów terenowego planowania społeczno-gospodarczego i budżetowego w zakresie ochrony zdrowia w Polsce i Czechosłowacji. Autor omawia sposoby ujmowania zadań organów terenowych w tym zakresie oraz analizuje procedurę planowania terenowego w Polsce i Czechosłowacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalenia zapotrzebowania finansowego w budżetach terenowych. Badania te doprowadziły do zestawienia różnic w uprawnieniach planistycznych organów terenowych w zakresie ochrony zdrowia w obu badanych krajach. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W. i in., Planowanie gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1979.
 2. Bobrowski C., Planowanie gospodarcze. Problemy podstawowe, PWN Warszawa 1971.
 3. Dobraczyńska A., Plany wieloletnie a plany roczne w polskiej praktyce planistycznej lat 1956-1975. Ekonomista 1978, nr 4.
 4. Fry J., Medycyna w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, PZWL Warszawa 1972.
 5. Gliński B., Upława S., Kierunki usprawnienia centralnego planowania i zarządzania w CSRS w latach 1971-1975, Gospodarka Planowa 1977, nr 6.
 6. Indluski J., Leowski J., Podstawy medycyny społecznej, PZWL Warszawa 1971.
 7. Jaworski W., Sochacka-Krysiak H., Finanse krajów socjalistycznych, PWE Warszawa 1977.
 8. Kaleta J., Gospodarka budżetowa, PWE Warszawa 1977.
 9. Kostrzewski J., Lowe C.R. (red.), Epidemiologia, Podręcznik metod nauczania, PZWL Warszawa 1973.
 10. Kroszel J., Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, PWN Opole 1974.
 11. Liptak J., Finansowanie ochrony zdrowia w CSRS, w: Wybrane problemy finansowania konsumpcji społecznej w PRL i CSRS, Zeszyty Naukowe UL, seria III, zeszyt nr 43, Łódź 1979.
 12. Nieduszyński M., Mierniki działalności urządzeń ochrony zdrowia, Studia Finansowe 1978, nr 25.
 13. Pirożyński Z., Planowanie budżetowe, w: Przebudowa systemu budżetowego, PWE Warszawa 1974.
 14. Pirożyński Z., Założenia systemu finansowania jednostek nieprodukcyjnych, Studia Finansowe 1977, nr 24.
 15. Pirożyński Z., Finansowe narzędzia i metody sterowania działalnością terenową, Studia Finansowe 1978, nr 26.
 16. Podoski K. (red.), Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, Warszawa 1978.
 17. Porwit K., Z teorii i praktyki planowania. PWE Warszawa 1970.
 18. Pukniel W., Infrastruktura społeczna Białostocczyzny. PWN Warszawa 1974.
 19. Rocznik Statystyczny 1977, Warszawa 1977.
 20. Rocznik Statystyczny 1979, Warszawa 1979.
 21. Rocznik Statystyczny Finansów 1978, Warszawa 1979.
 22. Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1976, Warszawa 1977.
 23. Sarnecki P., Ogólne znaczenie wytycznych, w systemie rad narodowych, Problemy Rad Narodowych, Studia i Materiały, Wrocław 1971, nr 20.
 24. Schulman J.L., Badania skiringowe i masowe badania przeglądowe, w: Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, red. E.D. Kilbourne i W.G. Smillie, PZWL Warszawa 1973.
 25. Schulman J.L., Epidemiologia eksperymentalna, w pracy zbiorowej pod red. E.D. Kilbourne i W.G. Smillie, Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, PZWL Warszawa 1973.
 26. Sobiech J., Usługi ochrony zdrowia i źródła ich finansowania, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, zeszyt nr 61, Poznań 1975.
 27. Sobiech J., Kierunki przebudowy metod finansowania ochrony zdrowia, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, red. J. Chechliński i K. Szymańska-Piotrowska, PWE Warszawa 1979.
 28. Sochacka-Krysiak H., Niektóre problemy gospodarki budżetowej rad terenowych w europejskich krajach socjalistycznych, Problemy Rad Narodowych, Studia i Materiały, Warszawa 1976, nr 34.
 29. Soszyński W., Tomaszewski B., Rola centralnych i terenowych organów administracji państwowej w planowaniu finansowym resortu zdrowia i opieki społecznej, Problem MR.III.16.5., temat 06, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 30. Starościak J., Podstawy prawne działania administracji, PWN Warszawa 1973.
 31. Surowik Cz., Warunki realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce, UG Gdańsk 1976.
 32. Szulczewski R., Rola Wojewódzkiej Komisji Planowania i Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w planowaniu działalności w zakresie ochrony zdrowia. Problem MR.III.16.5, temat 06, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 33. Wierzbicki J., Zagadnienie decentralizacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem finansowania usług nieprodukcyjnych, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne t. XXIII, PWN Poznań 1970.
 34. Wierzbicki J., Znaczenie wieloletniego planowania budżetowego dla decentralizacji zarządzania gospodarką terenową, w: Przebudowa systemu budżetowego, red. W. Jaworski, PWE Warszawa 1974.
 35. Wierzbicki J., Usługi infrastrukturalne (użyteczności publicznej) w państwie socjalistycznym, Finanse 1974, nr 10.
 36. Winiarski B., System planowania gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1971.
 37. Zawadzki A.W., System dochodów rad narodowych (analiza źródeł i propozycje zmian), Studia Finansowe 1973, nr 15.
 38. Ustawa z dnia 28 października 1948 o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, DU 1948 nr 55 poz. 434.
 39. Decyzja nr 29 Prezydium Rządu z 24 lutego 1973 w sprawie programu rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 40. Zarządzenie Min. Finansów z 15.01.1976 w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych, MP 1976 nr 6 poz. 29; zm. MP 1977 nr 6 poz. 42 i 1978 nr 4 poz. 18 (uchyl. z mocy Zarządzenia Min. Finansów z 28.2.1979, MP nr 8 poz. 55).
 41. Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.6.1975 w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej, DU 1975 nr 25 poz.134.
 42. Cerba A., Vlastna financna zakladna a hmotna zainteresovanost narodnych vyborov, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 43. CSRS Zdravotnictvi 1977, Praha 1977.
 44. Fimon M. i in., Zdravotnicke sluzby, Praha 1977.
 45. Girasek J., Fond rezerv a rozvoja, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 46. Hejduk B., Rozbor skladby statnich rozpoctu a rozpoctu narodnich vyboru CSSR a smery jejiho zdekonaleni, VUFUS Praha 1975, Vyzkumna prace nr 8.
 47. Instruktivni prirucka, Planovani ve zdrowotnickych sluzbach, CPK Praha 1973.
 48. Jurceka M., Moznosti vynziti casovych rad pri financnim planovani skolstvi, zdravotnictvi a kultury, Finance a uver 1974 nr 12 i Finance a uver 1975 nr 1.
 49. Kyzlink V., Finance spolecenske spotreby, Praha 1974.
 50. Kyzlink V., Ler L., Financni teorie a politika, Praha 1976.
 51. Liptak J., Miestne rozpocty, Bratislava 1975.
 52. Melion M., Hmotna zainteresovanost narodnych vyborov, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 53. Petrenka J., Postavenie a ulohy statueho rozpoctu v ceskoslovenskej federacii, w: Financie CSSR po 30 rokach od oslobodenia, Bratislava 1975.
 54. Petrenka J., Rozpoctova soustava, część I, Bratislava 1976.
 55. Petrenkova J., K problemem hmotnej zainteresovanosti vo financnom hosporadeni narodnych vyborov, Financne Studie 1972 nr 2.
 56. Petrenkova J., Petrenka J., K postaveniu fundu rezerv a rozvoja vo financom hospodarem narodnych vyborov, Financne Studie 1971 nr 2.
 57. Planovani ve zdravotnickych sluzbach, Praha 1973.
 58. Prokes A., Rozpoctove prijmy z pohladu Zapadoslovenskeho kraja, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 59. Rozpoctova skladba pro narodni vybory platna od roku 1976, Ministerstwo Financi CSR, Ministerstwo Financi SRR, Praha-Bratislava 1976.
 60. Rozpoctova skladba pro narodni vybory platna od roku 1976, Ministerstwo Financi CSR, Praha 1975.
 61. Smolek A., Huja J., Nakladovamista a zpusob rozpausteni nakladu. Ceskoslovenske zdravotnictvi 1972 nr 4-5.
 62. Smolek A., Protivinsky J., System strediskoveho Sledovani cinnsti a nakladu v Ustavech Narodniho Zdravi, Ceskoslovenske Zdravotnictvi 1972 nr 3.
 63. Smolek A., Soustava informaci a ukazatelu k hodnoceni hospodaveni ve zdravotnickych zarizeniech, Ceskoslovenske zdravotnictvi 1972 nr 3.
 64. Statisticka Rocenka CSSR 1976, Praha 1976.
 65. Svec A., Finansovanie prevadzky zdravotnickych zariadeni a objektyvizacia neinvesticnych wydavkov, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 66. Vyhlaska Ministerstva Zdravetnictvi CSR z 18 XI 1974 o soustave zdravotnickych zarizeni (Sb 1974 nr 22 poz. 121).
 67. Vyhlaska Ministerstwa Zdrovotnictva SSR z 25 II 1975 o soustave zdravotnickych zariadeni (Zb 1975 nr 6 poz. 19).
 68. Zachina P., Vyuziti regresni a korelacni analyzy pri planovani vecnych nakladu nemocnic, Finance a uver 1974 nr 3.
 69. Zakon o Ceskoslovencke federacji (Zb 1968 nr 148, Zb 1970 nr 125).
 70. Zakon o peci o zdravi lidu (Sb 1966 nr 7 poz. 20).
 71. Zamecnik M., Nove rozpoctove pravidla, Finanse a Uver 1971, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu