BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czternasty Waldemar
Tytuł
Przeobrażenia w zatrudnieniu siły roboczej pod wpływem usług rynkowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 92, s. 72-98, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej
Słowa kluczowe
Zatrudnienie w usługach, Zatrudnienie, Siła robocza, Rynek usług, Usługi rynkowe, Aktywizacja rynku pracy, Struktura zatrudnienia, Usługi
Employment in services, Employment, Labour force, Services market, Market services, Labour market activation, Employment structure, Services
Abstrakt
Trzeci artykuł prezentuje rozważania na temat wpływu usług na zmiany w zatrudnieniu siły roboczej. Zwrócono w nim uwagę na dwie istotne strony oddziaływania usług, a mianowicie na aktywizację zawodową społeczeństwa oraz na przeobrażania w strukturze zatrudnienia w kraju. Heterogenicznej charakter usług spowodował, że Ich oddziaływanie na przemiany w dziedzinie zatrudnienia musiały być rozpatrzone zarówno globalnie, jak również w ujęciu poszczególnych grup wyodrębnionych z punktu widzenia funkcji, jakie pełnią w procesie reprodukcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzykowski M.: Bilans potrzeb, Rynek i Usługi 1976, nr 10.
 2. Brocka G., Czternasty W.: Rola płacy w kształtowaniu podaży usług bytowych. Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. Warszawa 1980.
 3. Czternasty W.: Miejsce płacy wśród motywów podejmowania pracy przez kobiety w usługach rynkowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1978, nr 3.
 4. Czternasty W.: Warunki skutecznego działania płac w przedsiębiorstwach usługowych. Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, nr 2.
 5. Dach Z.: Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty społeczno-ekonomiczne. KiW, Warszawa 1976.
 6. Gryc T.: Niektóre problemy rozwoju usług. Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, nr 1.
 7. Jagielski M.: Inwestycyjne uwarunkowania podaży wybranych usług bytowych. Opracowania i materiały. IHWiU. Warszawa 1980.
 8. Kabaj M.: Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, KiW, Warszawa 1972.
 9. Kabaj M.: Gospodarowanie zasobami pracy. Życie Gospodarcze 1979, nr 41.
 10. Kornacka M.: Poziom kwalifikacji pracowników zatrudnionych w usługach bytowych, TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 11. Kraje RWPG 1950-1973. GUS, Warszawa 1974.
 12. Leibenstein H.: Rozwój i zacofanie gospodarcze. PWN, Warszawa 1963.
 13. Mały Rocznik Statystyczny 1979. GUS, Warszawa 1979.
 14. Niewadzi Cz.: Globalna prognoza popytu na usługi w Polsce do roku 1980, Gospodarka Planowa 1976, nr 1.
 15. Okuniewski A.: Zatrudnienie a realizacja celu gospodarowania w socjalizmie. Wyd. UAM, Poznań 1979.
 16. Olędzki M.: Polityka zatrudnienia, PWE, Warszawa 1974.
 17. Ozdowski J.: Usługi spółdzielcze w mieście. Zakł. Wyd. CZSR, Warszawa 1978.
 18. Piasny J.: Przemiany w polskim modelu konsumpcji i jego prognozy, w: Socjalistyczny model konsumpcji, KiW, Warszawa 1973.
 19. Przedpełski M.: Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej. PWN, Warszawa 1975.
 20. Rajkiewicz A.: Czynnik ludzki w rozwoju gospodarczym Polski Ludowej. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego 1963, nr 4.
 21. Rocznik Statystyczny 1969. GUS, Warszawa 1969.
 22. Rocznik Statystyczny 1970. GUS, Warszawa 1970.
 23. Rocznik Statystyczny 1971. GUS, Warszawa 1971.
 24. Rocznik Statystyczny 1976. GUS, Warszawa 1976.
 25. Rocznik Statystyczny 1977. GUS, Warszawa 1977.
 26. Rocznik Statystyczny 1978. GUS, Warszawa 1978.
 27. Rocznik Statystyczny 1979. GUS, Warszawa 1979.
 28. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1973. GUS, Warszawa 1973.
 29. Rylke M.: Organizacje usług w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1970.
 30. Strzemińska H.: Czas pracy i jego skracanie. PWE, Warszawa 1976.
 31. Usługi dla ludności 1976. GUS, Warszawa 1976.
 32. Wiśniewski F.: Ekonomika i organizacja usług spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu. Wyd. PTE, Poznań 1975.
 33. Wiśniewski F.: Rzemiosło indywidualne w 20-leciu Polski Ludowej. Poznań 1964.
 34. Wiśniewski F.: Usługi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. TNOiK, Bdygoszcz 1978.
 35. Ziółkowski J.: Socjologia i planowanie społeczne. PWN, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu