BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka-Chowaniec Agnieszka (Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec)
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach klastra
Managing Tourist Enterprise in a Cluster Condition
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 3, s. 143-159, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Przedsiębiorstwo turystyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Business cluster, Tourist enterprises, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bukowina Tatrzańska
Bukowina Tatrzańska
Abstrakt
We współczesnym świecie nie od dziś można obserwować zmianę paradygmatu rozwojowego, którego istotą jest odchodzenie od gospodarki przemysłowej na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. Istotą tego modelu jest ekspansja wiedzy, wzrost znaczenia kapitału ludzkiego jako nadrzędnej wartości każdego przedsiębiorstwa - wartości, którą traci bezpowrotnie wraz z odejściem wykwalifikowanej kadry specjalistów. Wszystkie wyżej wymienione cechy nabierają jeszcze większego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw usługowych, w których o przewadze konkurencyjnej nie przesądza jakość wyposażenia, jakim dysponują, ale wiedza zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym zatrudnionych w nich grupie specjalistów. Na rynku turystycznym, którego istotność dla gospodarki polskiej jest niepodważalna, deficyt wiedzy, w szeroko rozumianym ujęciu, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, skłania je do podjęcia szeroko rozumianej współpracy1 . W takiej sytuacji wykorzystanie wiedzy i umiejętności wszystkich kooperantów w imię realizacji wspólnie uwarunkowanej misji stwarza podstawy do osiągnięcia pożądanej pozycji konkurencyjnej na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Celem artykułu jest zaproponowanie koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach klastra, przy wykorzystaniu do tego celu metody benchmarkingu funkcjonalnego, która w oczach autorki może stanowić trafne narzędzie wykorzystywane w  nowoczesnym procesie zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi gminy Bukowina Tatrzańska funkcjonującymi w klastrze - służące ich porównaniu z liderami rynku turystycznego funkcjonujących w klastrze. (abstrakt oryginalny)

In modern world, not from today, the change in development paradigm may be observed which is about moving away from industrial economy in favour of based-on-knowledge economy. The clue of this model is the spreading of knowledge, the increase of human capital as a superior quality of each enterprise - the quality which is lost irrecoverable when the team of qualified specialists leaves. All of the qualities mentioned above gain greater meaning in case of service companies, where the quality of equipment they possess is not of main value, but the practical as well as theoretical knowledge of employed group of specialists. On tourist market, which importance for Polish economy is undeniable, the lack of knowledge in wide aspect, especially in case of small enterprises, make them to undertake any sort of cooperation 2 . In such a situation, the usage of knowledge and abilities of all co-operators in name of realisation of common goal, creates basis to gain desirable competitive position on regional area, national as well as international. The aim of the article is to suggest the tourist enterprise management concept in claster conditions with the usage of a functional benchmarking method, which according to the author may be an adequate tool in modern process of tourist enterprises' management of Bukowina Tatrzańska community that operate in a claster, which allows to compare them with the leaders of the tourist market that function in the claster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APEC, Best Practices Guidelines on Industrial Clustering for Small and Medium Enterprises. APEC Symposium on Industrial Clustering for SMEs, Taipei, 9 March 2005.
 2. Bojar E., Bis J., Czynniki zagrażające klasteringowi - efektywnemu kreowaniu i funkcjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce, [w:] K. Heffner, B. Klemens, Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, red. E. Bojar, J. Stachowicz, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 3. Bosiacki S., Sikora J., Śniadek J., Wartecki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008.
 4. Bucka M., Rozwój klastrów a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołeka, Biuletyn KPZK PAN, z 2014, Warszawa 2004.
 5. Dahmen E., Notes on the Concept Development Block and Industrial Transformation, [in:] B. Carlson, R. Henriksson (eds.), Development Blocks and Industrial Transformation - The Dahmenian Approach to Economic Development, The Industrial Institute for Economic and Social Research, Stokholm 1991.
 6. Etzkovitz H., The Triple Helix of University-Industryo-Government. Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institut, SISTER, Stockholm 2002.
 7. Fabrowska P., Halicki M., Kozdęba D., Piotrowska P., Szerenos A., Raport z III etapu badania - ABC jak założyć klaster? Przewodnik dla przedsiębiorcy, Warszawa, 3 lutego 2009.
 8. Heffner K., Klemens B., Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, red. E. Bojar, J. Stachowicz, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 9. Hołda-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecin 2008.
 10. Hołub-Iwan J., Niedbała M., Odgórne (top-down) i oddolne (bottom-up) podejście do inicjatyw klastrowych. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin - Kopenhaga 2007.
 11. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management. A System and Contingency Approach, McGraw-Hill, New York 1979.
 12. Perroux F., Economic Spaces Theory and Application, 1950.
 13. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 14. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 15. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 16. Robbins StP., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 17. Sarnowski J., Kirejczyk E., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa 2007.
 18. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 19. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook, September 2003.
 20. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 21. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 22. Zarządzanie marketingowe, red. E. Frąckiewicz, PWE, Warszawa 2004.
 23. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173093
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu