BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Koszty pracy w strukturze kosztów działalności wybranej spółki X
Labour Costs in the Cost Structrure of the Selected Company X
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 3, s. 219-231, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Struktura kosztów, Wynagrodzenia, Koszty działalności gospodarczej, Spółki z o.o.
Labour costs, Cost structure, Remuneration, Economic activities costs, Limited liability company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo, realizując działalność gospodarczą, jest nastawione na osiągnięcie celu, jakim jest zysk. Aby wypracować przyszły zysk, przedsiębiorca musi w  pierwszej kolejności ponieść koszty związane z prowadzoną działalnością. W trakcie procesu wytwarzania wyrobów gotowych lub świadczenia usług zużywa się materiały, energię, środki trwałe, korzysta z usług innych podmiotów, zatrudnia pracowników, którym trzeba zapłacić za pracę. Wszystkie elementy, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, składają się na koszty działalności operacyjnej jednostki gospodarczej. Wśród tych kosztów wyróżnia się znaczącą grupę kosztów, które są związane z zatrudnieniem pracowników - tak zwane koszty pracy. Celem artykułu jest przedstawienie kosztów pracy, jakie ponoszą przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, analiza i zbadanie udziału tych kosztów wśród ogólnej sumy kosztów działalności operacyjnej na przykładzie spółki X w latach 2010-2013. (abstrakt oryginalny)

The company realizing an economic activity is set to achieve the objective of profit. However, in order to develop future profit trader must first incur the costs associated with the business. During the manufacturing process, finished goods, or the provision of services is consumed materials, energy, fixed assets, uses the services other business entities, employs workers who have to pay for the work. All elements that are used in the production process consists of the operating costs of the enterprise. Among the these costs stands out a significant group of the costs that are associated with known as employment of workers labor costs. This article presents the labor costs incurred by businesses employing workers, their analysis and to examine what the participation of these costs have an impact in the total sum of the costs of operating the example of company X in 2010-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernais J., Ingram J., Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 2. Bławat F., Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania, Cedetu.pl, Warszawa 2011.
 3. Daszkowski J., Obraz wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999 w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 4. Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a  zatrudnienie. Współczesne koncepcje a  rzeczywistość, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 5. Kardaszewski J., Ekonomika pracy stanowiska roboczego, PWE, Warszawa 1970.
 6. Kasperkiewicz W., Kwiatkowski E., Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 7. Kowalska S., Koszty pracy w przedsiębiorstwie handlowym jako instrument zarządzania w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 8. Kraj-Gabryś I., Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 9. Księżyk M., Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Ekonomia Menadżerska" 2008, nr 4.
 10. Kulisa B., pojęcie kosztów pracy i ich klasyfikacja, [w:] Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w  Polsce, red.K. Kolegiewicz, B. Kulisa, A. Nehring, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 11. Kunasz M., Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 5.
 12. Makowski K., Koszty pracy - instrument zarządzania, [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, Poltext, Warszawa 2002.
 13. Nahotko S., Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia, Scientific Publishing, Gdańsk 2005.
 14. Pałczyńska-Gościniak R., Analiza kapitału ludzkiego, [w:] Analiza ekonomiczna w  przedsiębiorstwie, red. M. Jarzemowska, PWE, Warszawa 2006.
 15. Płace i koszty pracy, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 16. Tomanek A., Koszty pracy a struktura gospodarki, [w:] Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, red. K. Kolegiewicz, B. Kulisa, A. Nehring, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 17. Wielgórka D., Zarządzanie kosztami pracy w zakładach pracy chronionej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2011.
 18. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173126
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu