BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorosz Andrzej (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Zewnętrzna pozycja płatnicza Polski w 2014 roku i w pierwszych miesiącach 2015 roku
Balance of Payments and External Position of Poland in 2014 and in First Months of 2015
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 43(5), s. 57-67, tab., bibliogr. 9 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Bilans płatniczy, Kurs walutowy, Polityka inwestycyjna państwa, Rachunek bieżący, Kapitał zagraniczny
Balance of payments, Exchange rates, State's investment policy, Current account, Foreign capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2014 roku i w pierwszych miesiącach 2015 roku sytuacja płatnicza Polski była stabilna, o czym świadczyła choćby mała zmienność kursu złotego do euro. Analiza danych bilansu płatniczego wskazuje nawet na możliwość pojawienia się tendencji do jej wzmocnienia, gdyż duży deficyt płatności handlowych oraz deficyt rachunku bieżącego utrzymał się, drugi rok z rzędu, na znacznie zredukowanym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Ponieważ Polska jest krajem dłużniczym netto, w dłuższej perspektywie zagrożenia wynikają ze struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej - dużej przewagi pasywów nad aktywami, oraz z ich struktury - pasywa są znacznie bardziej rentowne niż aktywa. W rezultacie, rozchody w rachunku pierwotnym z tytułu obsługi pasywów przekraczają już 5% polskiego PKB. Może to w przyszłości doprowadzić polską gospodarkę do stagnacji, gdyż ograniczy wewnętrzną konsumpcję i inwestycje. (abstrakt oryginalny)

In 2014 and in the first months of 2015, the paying situation of Poland was stable what was evidenced at least by low variability of exchange rate of the zloty to the euro. An analysis of the data of the balance of payments even indicates the possibility of emergence the tendency to reinforce it as the high deficit of trade payments and the current account deficit remained, for the second year in a row, at a considerably reduced level vis-à-vis previous years. As Poland is a net debtor state, in a long run threats emerge from the structure of international investment position - the large advantage of liabilities over assets, as well as from their structure - liabilities are much more profitable than assets. In result, disbursements for the primary account by virtue of servicing of liabilities already exceed 5% of Polish GDP. This may have led the Polish economy in the future to stagnation as it will constrain internal consumption and investments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 (2015), NBP, Warszawa.
  2. GUS (2014), Handel Zagraniczny, styczeń-grudzień 2013, Warszawa.
  3. GUS (2014a), Obroty handlu zagranicznego - ogółem i według krajów I-XII 2014 (dane wstępne), http://www.gus.gov.pl - statystyki [dostęp: 16.07.2015].
  4. "Informacja wstępna" (2014), nr 1-12, NBP, Warszawa.
  5. "Informacja wstępna" (2015), nr 5, NBP, Warszawa.
  6. NBP (2015a), http://www.nbp.pl-statystyka/aktywa rezerwowe [dostęp: 12.07.2015].
  7. NBP (2015b), http://www.nbp.pl-statystyka bilansu płatniczego-międzynarodowa pozycja inwestycyjna [dostęp: 16.07.2015].
  8. Reuters (2015), http://www.reuters.com/finance/currencies [dostęp: 05.07.2015].
  9. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej za rok 2014 (2015), NBP/RPP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu