BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garstka Małgorzata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Pozapłacowe materialne czynniki motywowania w grupie zawodowej księgowych
The Incentive Factors that Affect Accountants
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 53-60, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Księgowość, Motywowanie pracowników, Motywacje pozapłacowe
Bookkeeping, Motivating employees, Nonwage motivations
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest pokazanie czynników motywowania stosowanych wobec księgowych pracujących w jednostkach gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego. Chodziło o pokazanie materialnych pozapłacowych czynników motywujących. Metodologia badania - metodą ankietowania zebrano dane od grupy księgowych, która przechodziła szkolenie w SKwP O/O w Kielcach. Zebrane dane poddano analizie mającej na celu wskazanie występowania czynników i ich częstości. Dokonano analizy literatury z zakresu czynników motywacyjnych w pracy zawodowej. Metody badawcze polegały na indukcji i syntezie. Wynik - ustalono jakie materialne pozapłacowe czynniki motywowania są stosowane i jak często się je stosuje. Wyciągnięto kilka wniosków, ale najwyraźniejszy to ten, że badani pracują w dobrych warunkach zarówno z punktu widzenia wyposażenia stanowiska, jak i w zakresie relacji z pracodawcą. Głównym materialnym pozapłacowym czynnikiem motywowania jest opłacenie szkoleń zawodowych, pozwalających na rozwijanie kompetencji zawodowych. Oryginalność/Wartość - problem motywowania księgowych jest nie tyko nowy, ale i trudny. Możliwe jest podejście do jego rozwiązania z różnych punktów widzenia. W wyniku badań i analiz ustalono jak często stosuje się takie czynniki jak szkolenia, nagrody, telefony i samochody służbowe, ale także jak często spotyka się dobre relacje w pracy księgowych. Podkreślono znaczenie odpowiedniego motywowania księgowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article was to show the inquiry results of the accountants working in the economing entities in province of Świętokrzyskie. The goal was to analyse the non-cash incentive factors that affect the surveyed accountants. Design/Methodology/Approach - the inquiry was performed on a group of accountants that participated in the annual balance training at the SKwP o/o in Kielce. The purpose of the gathered data evaluation was to show the occurance frequency of the researched phenomenons. There are made analysis of literature from the scope of incentive factors. Findings - they established what financial factors were non-pay are applied and how often they are applicable. Many conclusions were drawn, but the main one was that the accountants work in good conditions when it comes to station equipment and good interpersonal relations, with main factor paying for them for vocational training courses, allowing for developing professional competence. Originality/Value - the problem of motivating accountants is not only new, but also difficult and it is possible to see the problem from different points of view. The results not only have shown how often the motivating factors like trainings, rewards, company phones and cars are used, but also how often we can see good relations, well equipped stations, fair task management and competence appreciation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W. (2007), Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Bąk M. (2011), Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Czubakowska K. (2004), Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe w systemie motywacyjnym pracowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 387, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Dworzecki Z. (2001), Kierowanie ludźmi, w: Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 5. Garstka M. (2013), Jakość sprawozdań finansowych w świetle opinii z badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe" 2013 nr 2 (10), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 6. Garstka M. (2013), Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo UJK, Kielce.
 7. Garstka M. (2010), Zasady etyki w rachunkowości przedsiębiorstwa. Doświadczenia praktyczne, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. M. Kozaczka, KUL, Stalowa Wola.
 8. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?: Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 10. Kabalski P., Tobór-Osadnik K., Wyganowska M. (2012), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 65 (121), SKwP, Warszawa.
 11. Kopertyńska W., System motywacyjny w organizacji (II), www.wiedzainfo.pl/wyklady/120/system_motywacyjny_ w_organizacji_ii.html (10.07.2014).
 12. Kostera M., Kownacki S., Szumski A. (2001), Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Difin, Warszawa.
 13. Kuczmera-Ludwiczyńska E. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 14. Maniak G. (2009), Rosnąca presja konkurencji na rynku pracy - nowe wyzwania dla zarzadzania zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 15. Michalska A. (2011), Systemy motywowania stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w: Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, red. F. Bylok, A. Słocińska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 16. Nelson B., Economy P. (1999), Zarządzanie, Wydawnictwo RM, Warszawa.
 17. Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert Jr. D.G. (2001), Kierowanie. PWE, Warszawa.
 18. Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 19. Żuraw P. (2011), Relacje między księgowymi a kadrą menedżerską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu