BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Mozol Magda (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Maciejewska Aneta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Immigrants in the Labour Market in Poland
Imigranci na rynku pracy w Polsce
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2015, nr 10 (2), s. 115-127, rys., bibliogr. s. 126-127
Słowa kluczowe
Imigracja, Migracja zarobkowa, Rynek pracy
Immigration, Economic migration, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Imigranci zarobkowi odgrywają coraz większą rolę w równoważeniu sytuacji na rynku pracy w Polsce. Wobec niskiego przyrostu demograficznego, niekorzystnych prognoz, masowej emigracji zarobkowej oraz niedopasowania strukturalnego rynku pracy Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest zapobieżenie załamaniu systemu emerytalnego i finansów publicznych. Rozwiązaniem tej sytuacji może być m.in. napływ pracowników z zagranicy. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. Celem artykułu jest analiza zjawiska imigracji zarobkowej w Polsce (regulacje prawne zatrudnienia cudzoziemców, skala imigracji), a także przedstawienie opinii pracodawców na temat zatrudniania obcokrajowców, określenie korzyści i przeszkód z tym związanych. Posłużą do tego wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców z woj. warmińsko-mazurskiego. Według respondentów największe korzyści z zatrudniania imigrantów to niższe koszty (28%) i możliwość uzupełnienia niedoborów na rynku pracy (21%), największą zaś przeszkodą są zawiłe regulacje prawne (29%). (abstrakt oryginalny)

Labour immigrants play an increasingly important role in balancing the situation on labour market in Poland. Given the low demographic growth rate, pessimistic forecasts, mass labour emigration and structural maladjustment of the labour market, Poland faces the huge challenge of preventing a collapse of the pension system and public finance. A solution to the problem could be, for example, an inflow of foreign workers. The character of this paper is both theoretical and practical. The purpose of the article is to analyse the phenomenon of labour immigration in Poland (legal regulations governing employment of foreign workers, scale of immigration) and to present the opinions of employers concerning the employment of foreigners and the obstacles associated with it. The results of surveys conducted among employers in Warmian-Masurian voivodeship will be used for this purpose. According to the respondents, the main advantages of employing immigrants are lower costs (28%) and filling the gaps in the labour market (21%), whereas the biggest obstacle concerns complicated legal regulations (29%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A. 2012. Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 2. Analizy i raporty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (access: 14 grudnia 2014 r.)
 3. Górny A., Kaczmarczyk P. 2003. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, 49. OBM UW. Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 4. Jończy R. 2010. Emigracja zarobkowa jako czynnik zwiększający popyt na pracę cudzoziemców -prawidłowości teoretyczne. In: Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Eds. R. Jończy, S. Kubiciel. Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole.
 5. Krajobrazy migracyjne Polski. 2012. Eds. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska. OBM UW, Warszawa.
 6. Kubiciel-Lodzińska S. 2012. Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem wooewództwa opolskiego) a polska polityka migracyjna. In: Regionalne uwarunkowania rynku pracy. Ed. A. Organiściak-Krzykowska. IPiSS i UWM, Warszawa-Olsztyn.
 7. Kubiciel- Lodzińska S. 2013. Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań z województwa opolskiego). In: Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe. Ed. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 8. Rocznik Demograficzny 2013. GUS, Warszawa. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statys-tyczne/roczniki- statystyczne/rocznik-demograficzny-2013,3,7.html.
 9. Rocznik Demograficzny 2014. GUS, Warszawa. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statys-tyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny- 2014,3,8.html.
 10. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU z 2011 r., nr 155, poz. 919.
 11. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, DzU z 2009 r., nr 16, poz. 84.
 12. Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R. 2012. Podaż na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce. Oeconomia Copernicana, 1.
 13. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn., DzU z 2013 r., poz. 674. Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, DzU z 2013 r., poz. 1650.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu