BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Definiowanie i interpretacja zysku i kapitału
Defining and Interpreting Profit and Equity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 71-78, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Teoria rachunkowości, Wynik finansowy, Kapitał, Prawo bilansowe
Accounting theory, Financial performance, Capital, Balance law
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest analiza definicji kategorii wynikowych oraz kapitału w świetle regulacji prawa bilansowego, podręczników akademickich oraz przedstawienie sposobu ich rozumienia przez słuchaczy studiów podyplomowych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł, badań ankietowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - w opracowaniu wskazuje się na relacje między wynikiem finansowym a kapitałem własnym oraz podejmuje próbę ich definicji. Oryginalność/Wartość - w artykule dokonuje się przeglądu wybranych definicji, wskazując na ich różnorodne rozumienie, co może stanowić bazę do uporządkowania pojęć ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is the analysis of definition of financial result categories and equity in the light of balance sheet law and university textbooks and the presentation of the way in which they are understood by postgraduate course students. Design/Methodology/Approach - the following methods were used: source analysis, questionnaire research, surveys and deductive reasoning. Findings - the study point to the relation between financial result and equity as well as attempts to assess their definitions. Originality/Value - the article reviews selected definitions, pointing to their diverse understanding, which might be the basis for organizing economic terms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein P.L. (2007), Capital Ideas Evolving, John Wiley& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 2. Blaug M. (1994), Teoria ekonomii, PWN, Warszawa.
 3. Czekaj J., Dresler Z. (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa.
 4. Deleney P. i in. (2002), GAAP 2002, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, Wiley&Sons, New York.
 5. Dobija M. (2002), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Fisher I. (1906), The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
 8. Glover J. (2014), Have Academic Accounting, Economics and Law, Volume 4, Issue 1.
 9. Gos W. (2012), Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 10. Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 11. Hicks, J. R. (1946), Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory, Clarendon Press, Oxford.
 12. Ignatowski R. (2014), Pojęcie dochodów, przychodów i zysków według MSSF i analiza praktyki ich prezentacji w sprawozdaniach finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 80/136, SKwP, Warszawa.
 13. Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 14. Marchewka K. (2000), Główne nurty w teorii kapitału, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2000, zeszyt 3.
 15. Skoczylas W. (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 18. Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 66.
 19. Walińska E. (2008), Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 44 (100), Warszawa.
 20. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Monografie nr 139, Kraków.
 21. www.cotojestinfo.pl (15.02.2015).
 22. www.mifiles.pl/index.php (12.02.2015).
 23. www.księgafirm.pl (15.02.2015).
 24. Założenia koncepcyjne MSSF (2014), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu