BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zaufanie jako istotny społeczny aspekt rachunkowości
Trust as a Significant Social Aspect of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 131-138, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Zaufanie, Rachunkowość, Teoria rachunkowości
Trust, Accounting, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - synteza aktualnego stanu wiedzy na temat powiązań systemów rachunkowości organizacji oraz zaufania w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Metodologia badania - artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Wynik - dokonano przeglądu dotychczasowych badań z zakresu rachunkowości dotyczących zaufania w praktyce zarządzania relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Oryginalność/Wartość - zidentyfikowano główne nurty badawcze dotyczące powiązań rachunkowości i zaufania oraz wskazano na znaczenie zaufania dla badań nad tradycyjną i międzyorganizacyjną rachunkowością zarządczą. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to synthesize the current state of knowledge on the links between accounting systems in organizations and trust in relations with external and internal stakeholders. Design/Methodology/Approach - the paper is based on the literature review. Findings - main streams of research on the link between accounting and trust were identified. Furthermore the significance of trust issues for the research on traditional and interorganizationalmanagement accounting were pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldvinsdottir G.H. (2009), Management accounting and the institutionalization of trust, "Problems and Perspectives in Management" vol. 2.
 2. Bugdol M. (2010), Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, "Współczesne Zarządzanie" nr 2.
 3. Buk H. (2014), Dyskusyjność odzwierciedlenia realnych procesów gospodarczych we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 54, nr 3.
 4. Cieślak I., Dobija D. (2013), Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta, "Prakseologia" nr 154.
 5. Dekker H.C. (2004), Control of inter-organizational relationships: evidence on appropriation concerns and coordination requirements, "Accounting, Organizations and Society" vol. 29.
 6. Drumlak U. (2009), Księgowy jako zawód zaufania publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 18.
 7. Dyhdalewicz A. (2012), Należności z tytułu dostaw i usług w sytuacji kryzysu zaufania do kontrahenta, z perspektywy rachunkowości, "Zarządzanie i Finanse".
 8. Free C. (2008), Walking the talk? Supply chain accounting and trust among UK supermarkets and suppliers, "Accounting, Organizations and Society" vol. 33.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. (2008), Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce, "E-mentor" nr 4.
 10. Håkansson H., Lind J. (2004), Accounting and network coordination, "Accounting, Organizations and Society" vol. 29.
 11. Kajüter P., Kulmala H.I. (2005), Open-book accounting in networks. Potential achievements and reasons for failures, "Management Accounting Research" vol.16/2.
 12. Kamela-Sowińska A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 329.
 13. Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 49.
 14. Łada M. (2015), Rachunkowość zarządcza jako narzędzie zarządzania zaufaniem w relacjach międzyorganizacyjnych, "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).
 15. Langfield-Smith K., Smith D. (2003), Management control and trust in outsourcing relationships, "Management, Accounting Research" vol. 14.
 16. Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 17. Michalak J. (2013), Management accounting in networks - mapping the research streams, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 72.
 18. Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza (2014), red. M. Łada, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 19. Mućko P. (2011), Przesłanki i ograniczenia stosowania wartości godziwej w regulacjach rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu" nr 1/1.
 20. Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" zeszyt 1.
 21. Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem: perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 22. Schoorman D., Mayer R.C., Davis J.H. (2007), An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future, "Academy Of Management Review" vol. 32, no. 2.
 23. Surdykowska S.T. (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 56.
 24. Świetla K. (2010), Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 816.
 25. Tomkins, C. (2001), Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks, "Accounting, Organizations and Society" vol. 26.
 26. Wennblom G. (2012), Mapping Management Accounting and Trust, Őrebro Studies in Business Dissetations 3, www.diva-portal.org/smash/get/diva2:571891/FULLTEXT02.pdf (15.03.2014)
 27. Winch S. (2009), Zaufanie a sytuacja finansowa firmy w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania" nr 92.
 28. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych (2011), red. G.K. Świderska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu