BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrzeżgiewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metody wyceny roślinnej produkcji w toku na przykładzie rzepaku - analiza porównawcza
Valuation Methods of Plant Production in Progress on the Example of Rape - Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 139-150, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rachunkowość rolna, Wycena, Analiza porównawcza, Wartość godziwa
Agricultural accountancy, Valuation, Comparative analysis, Fair value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wyceny roślinnej produkcji w toku oraz przedstawienie i porównane dwóch rodzajów wyceny - wyceny według wartości godziwej oraz według kosztu historycznego. Metodologia badania - realizacja celu została wsparta metodą krytycznej analizy literatury (polskiej i zagranicznej) z zakresu wyceny roślinnych aktywów biologicznych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę analizy porównawczej oraz metodę symulacji. Wynik - wycena roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w adekwatny sposób odzwierciedla zdolność rośliny do generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. Jednak zarówno wycena według wartości godziwej, jak i według kosztu historycznego nie odzwierciedla ryzyka specyficznego dla prowadzenia działalności rolniczej. Oryginalność/Wartość - artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię rachunkowości rolniczej. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest porównanie powszechnie stosowanych metod wyceny roślinnej produkcji w toku na podstawie symulacji wyceny 1 hektara plantacji rzepaku oraz ocena przydatności wybranych metod wyceny roślinnej produkcji w toku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of paper is to draw attention to the problem of valuation of plant production in progress and present (compared) the two types of valuation - the fair value and historical cost. Design/Methodology/Approach - the implementation of the method was supported by a critical analysis of the literature (Polish and foreign) in the field of biological asset valuation. The empirical research used method of compare and simulation. Findings - valuation of plant production in progress of the fair value adequately reflects the ability of plants to generate future economic benefits. However, both the measurement at fair value and historical cost doesn't reflect the specific risks of agricultural activities. Originality/Value - article draws attention to the key issue of agricultural accounting. The added value of this publication is to compare the commonly used valuation methods of plant production in progress based on valuation 1 hectare plantation rape and to assess the usefulness of selected valuation methods of plant work in progress. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argiles J.M., Blandon J.G., Monllau T. (2009), Fair Value and Historic Cost Accounting of Biological Assets, Working Papers in Economics, University of Barcelona, Barcelona.
 2. Argilés J.M. and Slof J. (2001), New opportunities for farm accounting, European Accounting Review, 10(2).
 3. Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2011), Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, J. Agribus. Rural Dev. 4(22).
 4. Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (2011), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 64 (120), SKWP, Warszawa.
 5. Helin A. (2008), Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu?, "Gazeta Prawna" nr 09.
 6. Kiziukiewicz T. (2009), MSR 41. Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 7. Kovanicová D. (2003), Problems of valuation in the light of modern financial accounting, w: Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, VŠE, Praga.
 8. Laskowska E. (2013), Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Ludwiczak J. (1989), Rachunkowość rolnicza, Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 345, Wrocław.
 10. Michaluk K. (2013), Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą, "Biuletyn Głównego Księgowego - Serwis Finansowo-Księgowy" nr 18 (186).
 11. Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M. (2009), Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", Szczecin.
 12. Obrzeżgiewicz D. (2015), Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb rachunkowości, w: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, red. B. Borusiak, K. Pająk, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Penttinen M., Latukka A., Meriläinen H., Salminen O. and Uotila E. (2004), IAS fair value and forest evaluation on farm forestry, w: Proceedings of Human dimension of family, farm and community forestry international symposium.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE, 29.11.2008, nr L 320.
 15. Sedlácek J. (2010), The methods of valuation in agricultural accounting, "Agricultural Economics - Czech" no. 56.
 16. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. DzU 2006, nr 136, poz 369.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 18. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), (2015), http://kalkulacje.wodr.poznan.pl/rzepak1.htm (30.03.2015 r.).
 19. Wszelaki A. (2012), Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. A. Kostur, H. Buk, "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach" nr 126, Katowice.
 20. Wyszkowska Z. (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu